Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζονται οι δηλώσεις καταδίκης της προσπάθειας αφανισμού του Μουσείου ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης

Συνε­χί­ζο­νται οι δηλώ­σεις κατα­δί­κης της προ­σπά­θειας αφα­νι­σμού του Μου­σεί­ου ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης.

Συγκε­κρι­μέ­να:
«Θεω­ρώ ανε­πί­τρε­πτη και προ­σβλη­τι­κή την τοπο­θέ­τη­ση περι­πτέ­ρου μπρο­στά από το Μου­σείο ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης» _Θεό­δω­ρος Δημη­τρα­κό­που­λος _Πρώ­ην δήμαρ­χος Περιστερίου

«Με οδυ­νη­ρή έκπλη­ξη πλη­ρο­φο­ρή­θη­κα την από­φα­ση της Διοί­κη­σης του δήμου Περι­στε­ρί­ου να τοπο­θε­τή­σει ένα περί­πτε­ρο (!) στην είσο­δο του Μου­σεί­ου ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης, στον κεντρι­κό πεζό­δρο­μο της πόλης μας. Όταν επι­βε­βαί­ω­σα με τα μάτια μου την απί­στευ­τη αυτή πλη­ρο­φο­ρία, η έκπλη­ξη μετα­τρά­πη­κε σε πραγ­μα­τι­κή αγα­νά­κτη­ση. Η εικό­να ήταν του­λά­χι­στον θλι­βε­ρή. Πέραν του προ­φα­νούς, ότι απο­τε­λεί παγκό­σμια και παντε­λώς ακα­τα­νό­η­τη πρω­το­τυ­πία να φρά­ζει κανείς την είσο­δο ενός οποιου­δή­πο­τε μου­σεί­ου (πόσο μάλ­λον όταν πρό­κει­ται για το μονα­δι­κό της πόλης), μια τέτοια από­φα­ση γίνε­ται πλέ­ον προ­κλη­τι­κή όταν αφο­ρά σε ένα μου­σείο άρρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νο με την αγω­νι­στι­κή ιστο­ρία και την ηρω­ι­κή στά­ση του λαού μας και δη του περι­στε­ριώ­τι­κου λαού.

Είχα και προ­σω­πι­κά την ευκαι­ρία να ξενα­γη­θώ στους χώρους του Μου­σεί­ου ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης και να έρθω σε επα­φή με το πλού­σιο ιστο­ρι­κό και αρχεια­κό υλι­κό του, που ανα­δει­κνύ­ει μια από τις ενδο­ξό­τε­ρες και πλέ­ον συγκι­νη­τι­κές σελί­δες της ιστο­ρί­ας του τόπου μας. Το Μου­σείο είναι επι­σκέ­ψι­μο από σχο­λι­κές μονά­δες σε συστη­μα­τι­κή βάση, εμπνέ­ει και διδά­σκει τη νεο­λαία μας, απο­τε­λεί χώρο πολύ­μορ­φων πολι­τι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων και δρά­σε­ων, δια­θέ­τει πλού­σια βιβλιο­θή­κη και πολύ­τι­μο αρχεια­κό υλι­κό προ­σβά­σι­μο και αξιο­ποι­ή­σι­μο από ειδι­κούς επι­στή­μο­νες και νέους ερευ­νη­τές. Έναν τέτοιο χώρο, μονα­δι­κό στην πόλη μας, η δημο­τι­κή αρχή, αντί να τον δια­φυ­λάτ­τει και να τον ανα­δει­κνύ­ει ως όφει­λε, τον υπο­βαθ­μί­ζει προ­κλη­τι­κά, προ­βάλ­λο­ντας μάλι­στα φαι­δρές αιτιά­σεις που δεν πεί­θουν κανέ­ναν, του­να­ντί­ον την εκθέ­τουν ανε­πα­νόρ­θω­τα. Θα ήταν γελοίο αν δεν ήταν τρα­γι­κό. Θέλω να ενώ­σω τη φωνή μου με όσες και όσους δηλώ­νου­με την απε­ρί­φρα­στη αντί­θε­σή μας σε αυτήν την εξέ­λι­ξη. Συντάσ­σο­μαι με τις απο­φά­σεις και τις κινη­το­ποι­ή­σεις δεκά­δων σωμα­τεί­ων, μαζι­κών φορέ­ων και κατοί­κων της πόλης μας, προ­κει­μέ­νου να ανα­τρα­πεί αγω­νι­στι­κά στην πρά­ξη η απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση της δημο­τι­κής αρχής, όπως πραγ­μα­τι­κά ται­ριά­ζει στην ιστο­ρία του Μου­σεί­ου και στις αξί­ες που σε πεί­σμα των και­ρών εκπρο­σω­πεί και προβάλλει».

Βασί­λης Παυ­λό­που­λος _Καθη­γη­τής Δια­πο­λι­τι­σμι­κής Κοι­νω­νι­κής Ψυχο­λο­γί­ας, Τμή­μα Ψυχο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ _Πρόεδρος Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Κατά των Ναρκωτικών

«Το Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης Περι­στε­ρί­ου έχει φιλο­ξε­νή­σει στο παρελ­θόν προ­βο­λές όχι μόνο των ντο­κι­μα­ντέρ μας, αλλά και άλλων κινη­μα­το­γρα­φι­στών που κατα­πιά­νο­νται με την Ιστο­ρία. Είναι του­λά­χι­στον εξορ­γι­στι­κή η προ­σπά­θεια υπο­βάθ­μι­σης ενός χώρου που λει­τουρ­γεί σαν βιβλιο­θή­κη με σπά­νιο υλι­κό, το οποίο είναι προ­σβά­σι­μο στους Περι­στε­ριώ­τες και τις Περι­στε­ριώ­τισ­σες, ενώ παράλ­λη­λα λει­τουρ­γεί και ως εκθε­σια­κός χώρος με φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό, αφί­σες κ.τ.λ. Περαι­τέ­ρω, το συγκε­κρι­μέ­νο μου­σείο στο πρώ­το μας ντο­κι­μα­ντέρ “Οι Παρ­τι­ζά­νοι των Αθη­νών” μας είχε βοη­θή­σει παρα­χω­ρώ­ντας μας φωτο­γρα­φί­ες, ενώ μέσω των ανθρώ­πων του ήρθα­με σε επα­φή με τον Νίκο Σφα­κια­νά­κη, μαχη­τή του ΕΛΑΣ στο Περι­στέ­ρι, ο οποί­ος και μας μίλησε.

Είναι τρα­γι­κό, χώροι πολι­τι­σμού, αντί να βοη­θιού­νται περισ­σό­τε­ρο από τις δημο­τι­κές (και όχι μόνο) αρχές, να μποϊ­κο­τά­ρο­νται και να απα­ξιώ­νο­νται σε τέτοιο βαθ­μό, όπως συμ­βαί­νει με την περί­πτω­ση αυτή. Στον πιο κεντρι­κό πεζό­δρο­μο του Περι­στε­ρί­ου με δεκά­δες μαγα­ζιά εστί­α­σης και άλλα τόσα κατα­στή­μα­τα, είναι απο­ρί­ας άξιο ο λόγος που η δημο­τι­κή αρχή λει­τουρ­γεί απα­ξιω­τι­κά ως προς την Ιστο­ρία της περιο­χής. Αν κάτι θα μεί­νει στην ιστο­ρία του Περι­στε­ρί­ου, αυτό είναι οι αγώ­νες των αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και δηλώ­νου­με ότι είμα­στε στο πλευ­ρό των ανθρώ­πων του Μου­σεί­ου στον αγώ­να που δίνουν σήμερα».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

Η διοίκηση Παχατουρίδη προσπαθεί να εξαφανίσει το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης!

Κινη­μα­το­γρα­φι­κή ομά­δα «Συλ­λο­γι­κή Μνήμη»

«Με θλί­ψη και στε­να­χώ­ρια πλη­ρο­φο­ρή­θη­κα την τοπο­θέ­τη­ση περι­πτέ­ρου στην είσο­δο του Μου­σεί­ου της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης στο Περι­στέ­ρι. Η δημο­τι­κή αρχή που υπε­ρη­φα­νεύ­ε­ται για τα έργα της ώφει­λε να κοσμή­σει και να ανα­δεί­ξει αυτό το Μου­σείο, όπως γίνε­ται σε όλες τις πολι­τι­σμέ­νες χώρες, σε όλους τους λαούς του κόσμου που σέβο­νται την ιστο­ρία τους. Και αντί αυτού, τι κάνει η δημο­τι­κή αρχή της πόλης μαςꓼ Τοπο­θε­τεί ένα περί­πτε­ρο για να εμπο­δί­ζε­ται η είσο­δος στο Μου­σείο. Για ποιον σκο­πόꓼ Θέλει να σβή­σει τα ίχνη της σπου­δαί­ας αυτής σελί­δας της νεό­τε­ρης Ιστο­ρί­ας μαςꓼ Να μην έχου­με μνή­μηꓼ Να γινό­μα­στε ακό­μη πιο μικροί, μικροί, τοσο­δού­λη­δες Μήπως να μη θυμό­μα­στε καθό­λουꓼ Να ξεχά­σου­με τους αγω­νι­στές που πολέ­μη­σαν για να διώ­ξουν τους κατα­κτη­τές ναζίꓼ Να ξεχά­σου­με ότι αυτοί οι ίδιοι αγω­νι­στές μετά την Απε­λευ­θέ­ρω­ση υπέ­στη­σαν από τις τότε κυβερ­νή­σεις διώ­ξεις, φυλα­κές, εξο­ρί­ες και οι οικο­γέ­νειές τους πέρα­σαν μέσα από τις συμπλη­γά­δες πέτρε­ςꓼ Να ξεχά­σου­με ότι οι άνθρω­ποι που συνερ­γά­στη­καν με τον κατα­κτη­τή και που πολ­λοί από αυτούς φόρε­σαν τη βρώ­μι­κη στο­λή των ναζί, πήραν αξιώ­μα­τα, πλού­τι­σαν, έγι­ναν “σπουδαίοι“ꓼ Μήπως, λέω μήπως η δημο­τι­κή αρχή επι­θυ­μεί με τη συγκε­κρι­μέ­νη της πρά­ξη να πάρει τη σκυ­τά­ληꓼ Ως παι­δί Αντι­στα­σια­κού Αγω­νι­στή είμαι πολύ περή­φα­νη και ένιω­σα μεγά­λη τιμή που γνώ­ρι­σα και μου έσφι­ξαν το χέρι οι συνα­γω­νι­στές του πατέ­ρα μου, του Γιώρ­γη. Όλους αυτούς που συνέ­χι­σαν παράλ­λη­λα με τον αγώ­να τους για το μερο­κά­μα­το να αγω­νί­ζο­νται, να είναι παρό­ντες, με κου­ρά­γιο, δύνα­μη και αισιο­δο­ξία για δημο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες, ισο­νο­μία και ισο­πο­λι­τεία στην Πατρί­δα μας. Μαζί τους ενώ­θη­κε η νεό­τε­ρη γενιά της Νεο­λαί­ας Λαμπρά­κη που τότε επι­κε­φα­λής ήταν η Βέτα Που­λο­πού­λου, αγα­πη­μέ­νη οικο­γε­νεια­κή φίλη μέχρι σήμε­ρα, που χάρι­σε με την ορμή των νιά­των της και όλη η οικο­γέ­νειά της, αγώ­νες μέσα από τη νεο­λαία αλλά και το ψηφο­δέλ­τιο της “Δημο­κρα­τι­κής Συνερ­γα­σί­ας” με τον τότε δήμαρ­χο Μίμη Φωλό­που­λο και τους συνα­γω­νι­στές του όπως ο πατέ­ρας μου, Γιώρ­γος Συρό­που­λος, Νίκος Βλά­χος, Αβρα­άμ Πλου­σία, Τάκης Λού­ης (Δημη­τρό­που­λος), Σεβα­στή Ζού­μη, Στέ­λιο Καρα­χά­λιο και πολ­λούς άλλους που έδω­σαν μάχες για ένα καλύ­τε­ρο Περι­στέ­ρι και κερ­δή­θη­καν. Ήρθε η Χού­ντα του ’67 και πάλι διώ­ξεις, πάλι φυλα­κές, πάλι εξο­ρί­ες έως τη μετα­πο­λί­τευ­ση και πάλι αγώ­νες… Αυτή την ιστο­ρία να ξεχά­σου­μεꓼ Ως κάτοι­κος αυτής της πόλης, κόρη αγω­νι­στή της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και μέλους του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Περι­στε­ρί­ου, θεω­ρώ ότι η δημο­τι­κή αρχή πρέ­πει να διορ­θώ­σει αυτή την ασχή­μια. Για­τί το Περι­στέ­ρι έχει την ιστο­ρία του, που την έγρα­ψαν τις δύσκο­λες επο­χές, όταν οι άλλοι λού­φα­ζαν, άνθρω­ποι με ψυχή και θάρ­ρος, ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΙ».

Έφη Συρο­πού­λου _Συντα­ξιού­χος δημο­τι­κός υπάλ­λη­λος Περι­στε­ρί­ου, από­γο­νος αγω­νι­στή της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και μέλους του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Περι­στε­ρί­ου τις περιό­δους 1960–1967 και 1975–1980 με τον δήμαρ­χο Φωλόπουλο.

«Σ΄ αυτούς τους δύσκο­λους και­ρούς που επι­κρα­τεί η κοι­νω­νι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα, η μαυ­ρί­λα και η απο­γο­ή­τευ­ση, κάποιοι ξεχνούν ότι υπάρ­χου­με και μεις, ένα κομ­μά­τι του Περι­στε­ριώ­τι­κου λαού, οι από­γο­νοι αλλά και οι φίλοι των αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ. Σας θυμί­ζου­με λοι­πόν ότι ΟΛΟΙ, τόσο εμείς όσο και εσείς κύριοι της Διοί­κη­σης του δήμου μας, πέρα από τον σεβα­σμό που οφεί­λου­με στις θυσί­ες και την χωρίς τέλος ανι­διο­τε­λή προ­σφο­ρά των αγω­νι­στών της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης, των μαχη­τὠν του ΕΛΑΣ και των αγω­νι­στών του ΔΣΕ, ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΕΟΣ: να ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ και όχι να κρύ­ψου­με την Ιστο­ρία και τον αγώ­να αυτών των υπέ­ρο­χων ανθρώ­πων που περι­φρό­νη­σαν τον θάνα­το και στά­θη­καν στα πόδια τους, για­τί πίστε­ψαν σε βαθιές αξί­ες όπως ο πατριω­τι­σμός, η συντρο­φι­κό­τη­τα, η αλλη­λεγ­γύη και η κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη, ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΕΟΣ: να μετα­λα­μπα­δεύ­σου­με τα ιδε­ώ­δη τους που τους οδή­γη­σαν στην αθα­να­σία και να βγά­ζου­με συμπε­ρά­σμα­τα από τη στά­ση τους και τις επι­λο­γές τους, ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΕΟΣ: να τιμά­με και να θυμό­μα­στε την Ιστο­ρία, για­τί λαός και νεο­λαία χωρίς ιστο­ρι­κή μνή­μη δεν μπο­ρεί να δει και να ανοί­ξει τον δρό­μο για ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον. Η Ιστο­ρία πάντα διδά­σκει! ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟ! ΑΦΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ! ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ!».

Μπού­κη Καραχάλιου 

Υπε­ρή­φα­νη κόρη της Στέλ­λας και του Στέ­λιου Καρα­χά­λιου, Καπε­τά­νιου ανε­ξάρ­τη­του τάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ Αρχαί­ας Ολυ­μπί­ας, φυλα­κι­σθέ­ντα και εξο­ρι­σθέ­ντα επί 19 χρό­νια σε όλους τους τόπους «συνε­τι­σμού» και «ανα­μόρ­φω­σης»: Μακρό­νη­σο, Αη Στρά­τη, Γιού­ρα, Λέρο, Στρα­τιω­τι­κές Φυλα­κές Βου­λιαγ­μέ­νης, ΕΑΤ-ΕΣΑ, Φυλα­κές Κοζά­νης, Χαϊ­δά­ρι και Ασφά­λεια Αθήνας

«Η πρω­το­βου­λία της διοί­κη­σης του δήμου Περι­στε­ρί­ου να τοπο­θε­τή­σει περί­πτε­ρο μπρο­στά από το Μου­σείο της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης, απο­τε­λεί προ­σβο­λή και πρό­κλη­ση για τους αγω­νι­στές της Αντί­στα­σης και τους απο­γό­νους τους, για τους εκτε­λε­σμέ­νους και βασα­νι­σμέ­νους αγω­νι­στές Περι­στε­ριώ­τες, για όλους αυτούς που έπε­σαν μαχό­με­νοι ενά­ντια στους ναζί κατα­κτη­τές και τους γερ­μα­νο­ντυ­μέ­νους συνερ­γά­τες τους, για μια κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρωπο.

Η δημο­τι­κή αρχή Περι­στε­ρί­ου προ­φα­νώς θεω­ρεί ότι η εμπο­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα είναι πιο σημα­ντι­κή από την ιστο­ρι­κή μνή­μη και την αγω­νι­στι­κή ιστο­ρία του περι­στε­ριώ­τι­κου λαού. Όμως οι αγώ­νες αυτοί συνε­χί­ζουν να εμπνέ­ουν τον λαό μας ενά­ντια σ’ ένα βάρ­βα­ρο και σάπιο σύστη­μα, που εμπο­ρευ­μα­το­ποιεί τα πάντα, οδη­γεί τον λαό μας στη φτώ­χεια και τον εμπλέ­κει σε ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέμους.

Καλού­με τη διοί­κη­ση του δήμου να στα­μα­τή­σει τώρα αυτήν την ασέ­βεια και να απο­σύ­ρει το περί­πτε­ρο από την είσο­δο του Μουσείου».

Σταύ­ρος Τάσ­σος Πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη. Κάτο­χος διδα­κτο­ρι­κού διπλώ­μα­τος στη Σει­σμο­λο­γία — Τεκτο­νι­κή από το Πανε­πι­στή­μιο της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δίδα­ξε στα Πανε­πι­στή­μια Minnesota, Maryland και LaVerne. Eργά­στη­κε στον «Δημό­κρι­το», στο Εθνι­κό Κέντρο Θαλασ­σί­ων Ερευ­νών και από το 1979 ασχο­λεί­ται με την έρευ­να στο Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών.

«Η δημο­τι­κή αρχή Περι­στε­ρί­ου και ο δήμαρ­χος επι­χει­ρούν να σβή­σουν τη μνή­μη του Περι­στε­ριώ­τι­κου λαού από την ιστο­ρία του με τον απο­κλει­σμό της εισό­δου του Μου­σεί­ου της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού. Δεν θα τους αφή­σου­με να τα καταφέρουν».

Αντώ­νης Οφι­τσιά­λης Συλ­λη­φθείς από τη Χού­ντα δύο μήνες μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρι­λί­ου του 1967, σε ηλι­κία 17 χρο­νών. Μέλος της Νεο­λαί­ας Λαμπράκη.

«Η τοπο­θέ­τη­ση του περι­πτέ­ρου μπρο­στά στο Μου­σείο της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού προ­σβάλ­λει τους αγώ­νες του δημο­κρα­τι­κού περι­στε­ριώ­τι­κου λαού και των αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης που έδω­σαν το αίμα τους για την ελευ­θε­ρία της πατρί­δας μας. Οφεί­λουν οι υπεύ­θυ­νοι και ο δήμαρ­χος Παχα­του­ρί­δης να την ανα­κα­λέ­σουν χωρίς καθυστέρηση».

Γιώρ­γος Κατιν­τζά­ρος _Μέλος της Νεο­λαί­ας Λαμπρά­κη, πρώ­ην εκδό­της εφη­με­ρί­δας «Αθλη­τι­κό Περι­στέ­ρι» για 12 χρό­νια, της εφη­με­ρί­δας «Περι­στε­ριώ­της» για 3 χρό­νια, με συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση στον δημό­σιο τομέα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο