Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ: Νέες εκλογές για την ηγεσία — Οι διεργασίες

Νέο επει­σό­διο στο σίριαλ του κατή­φο­ρου και του εκφυ­λι­σμού στον ΣΥΡΙΖΑ προ­στέ­θη­κε μετά την ανα­κοί­νω­ση του Στ. Κασ­σε­λά­κη — από το βήμα του συνε­δρί­ου που ξεκί­νη­σε χτες — για τη διε­νέρ­γεια εκλο­γών για την προ­ε­δρία του κόμ­μα­τος, πιά­νο­ντας έτσι την πάσα που είχε δώσει λίγες ώρες πριν με παρέμ­βα­σή του ο Αλ. Τσίπρας.

Ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός ζήτη­σε προ­σφυ­γή στα μέλη του κόμ­μα­τος από τον διά­δο­χό του, αν θεω­ρεί πως αμφι­σβη­τεί­ται. «Βρεί­τε μου αντί­πα­λο και πάμε», ήταν η «απά­ντη­ση» του Στέ­φα­νου Κασ­σε­λά­κη ανοί­γο­ντας το 4ο Συνέ­δριο του ΣΥΡΙΖΑ, , θεω­ρώ­ντας ότι το κόμ­μα του είναι «η μόνη απά­ντη­ση σε ένα σάπιο, διε­φθαρ­μέ­νο και δια­πλε­κό­με­νο πολι­τι­κό σύστη­μα. Δε με κρα­τά­ει κανείς. Μόνο ο κόσμος» υποστήριξε.

Ως εκ τού­του οι εργα­σί­ες του συνε­δρί­ου συνε­χί­ζο­νται με τις συζη­τή­σεις να επι­κε­ντρώ­νο­νται πάλι στα εσω­κομ­μα­τι­κά, ενώ ανα­μέ­νο­νται τα ονό­μα­τα των πιθα­νών υπο­ψη­φί­ων απέ­να­ντι του 35χρονου αρχη­γού για την προεδρία.

Ποιος θα στα­θεί απέ­να­ντι στον Στέ­φα­νο Κασ­σε­λά­κη ο οποί­ος στους πέντε μήνες που ηγεί­ται το κόμ­μα­τος της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης έχει δημιουρ­γή­σει το δικό του «χώρο» εντός ΣΥΡΙΖΑ;

Από τους «αμφι­σβη­τί­ες» ανα­ζη­τεί­ται πρό­σω­πο κοι­νής απο­δο­χής από όλες τις τάσεις. Δηλα­δή, πρό­θε­ση των όσων έχουν επι­κρί­νει την στά­ση του κ. Κασ­σε­λά­κη είναι να κατα­λή­ξουν ορι­ζό­ντια σε έναν και κοι­νό υπο­ψή­φιο. Ποιος μπο­ρεί να είναι αυτός/ή;

Ήδη έχουν αρχί­σει να ακού­γο­νται τα πρώ­τα ονό­μα­τα. Ένα εξ αυτών η Όλγα Γερο­βα­σί­λη, η οποία την προη­γού­με­νη Κυρια­κή με την ανάρ­τη­σή της προ­κά­λε­σε το κύμα αντι­δρά­σε­ων κατά του Στέ­φα­νου Κασ­σε­λά­κη. Η κα Γερο­βα­σί­λη, κοντά στον Αλέ­ξη Τσί­πρα, δεν έχει ανοί­ξει τα χαρ­τιά της, όμως το βλέμ­μα πολ­λών στε­λε­χών είναι στραμ­μέ­νο πάνω της.

Επί­σης συζη­τού­νται ο Διο­νύ­σης Τεμπο­νέ­ρας, που έχει ασκή­σει αντι­πο­λί­τευ­ση, ενώ ο Σωκρά­της Φάμελ­λος με τον θεσμι­κό του ρόλο, θεω­ρεί­ται από στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ αξιό­πι­στη προ­ο­πτι­κή. Ο ίδιος σε σημε­ρι­νη τηλε­ο­πτι­κή του παρου­σία φάνη­κε να απο­κλεί­ει αυτή την προοπτική.

Υπάρ­χουν όμως και δύο ονό­μα­τα που δεν είναι και απί­θα­νο να τα δού­με υπο­ψή­φιους, όμως σίγου­ρα μπο­ρούν να επη­ρε­ά­σουν καθο­ρι­στι­κά το απο­τέ­λε­σμα των εσω­κομ­μα­τι­κών εκλο­γών. Παύ­λος Πολά­κης και Νίκος Παπ­πάς. Η στή­ρι­ξη των δύο ήταν καθο­ρι­στι­κή για την εκλο­γή Κασ­σε­λά­κη στην προη­γού­με­νη εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία. Τι θα πρά­ξουν σε αυτές τις εκλογές;

Όσον αφο­ρά το πότε θα γίνουν οι εκλο­γές, στε­λέ­χη κοντά στον πρό­ε­δρο τόνι­ζαν πως «αν υπάρ­χει υπο­ψή­φιος θα πάμε σε εκλο­γές σε δυο εβδο­μά­δες».  Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως σε περί­που 15 ημέ­ρες θα πρέ­πει να στη­θούν κάλ­πες για να εκλε­γούν τα συντο­νι­στι­κά των Οργα­νώ­σε­ων Μελών και οι νέες Νομαρ­χια­κές Επι­τρο­πές. Προ­λα­βαί­νει το κόμ­μα να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει τις τετρα­πλές εκλο­γές τις οποί­ες προ­α­νήγ­γει­λε ο Στέ­φα­νος Κασ­σε­λά­κης, πριν αυτός κατα­τα­γεί στο στρα­τό; Επί­σης και ο τρό­πος εκλο­γής του νέου προ­έ­δρου ανα­μέ­νε­ται να εξε­λι­χθεί σε πεδίο εσω­κομ­μα­τι­κών τρι­βών, με δεδο­μέ­νο ότι πρό­θε­ση της ηγε­σί­ας του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δια­δι­κα­σία να δρο­μο­λο­γη­θεί υβρι­δι­κά, δηλα­δή και με δια ζώσης και με ηλε­κτρο­νι­κή ψηφοφορία.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο