Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΕΜΠΗ: Κατηγορητήριο για ό,τι τους … βολεύει

Κατη­γο­ρη­τή­ριο σε βάρος του πρώ­ην υπουρ­γού Μετα­φο­ρών Κ. Καρα­μαν­λή παρέ­δω­σε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα της ΝΔ, με σκο­πό τη σύστα­ση Προ­α­να­κρι­τι­κής Επι­τρο­πής. Χτες εξάλ­λου, ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρου­λά­κης κατέ­θε­σε στην εισαγ­γε­λία του Αρεί­ου Πάγου ανα­φο­ρά για την τρα­γω­δία των Τεμπών, καταγ­γέλ­λο­ντας «χάλ­κευ­ση του ηχη­τι­κού υλι­κού με τις συνο­μι­λί­ες» και «προ­σπά­θεια χει­ρα­γώ­γη­σης της κοι­νής γνώ­μης για να δημιουρ­γη­θεί η αίσθη­ση του ανθρώ­πι­νου λάθους».

Σε ότι αφο­ρά την κίνη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, που συκο­φά­ντη­σε όσο και το ΠΑΣΟΚ την πρό­τα­ση του ΚΚΕ για Εξε­τα­στι­κή, έρχε­ται τώρα και αξιο­ποιεί απο­σπα­σμα­τι­κά τα στοι­χεία της Εξε­τα­στι­κής και το πόρι­σμα του ΚΚΕ για να κατα­θέ­σει ένα κατη­γο­ρη­τή­ριο, το οποίο όμως κρύ­βει πίσω απ’ τις ξεκά­θα­ρες ποι­νι­κές ευθύ­νες του Καρα­μαν­λή, τις ευθύ­νες όλων των υπο­λοί­πων για το έγκλη­μα των Τεμπών.

Όσων δηλα­δή υλο­ποί­η­σαν με ευλα­βι­κή προ­σή­λω­ση τη στρα­τη­γι­κή «απε­λευ­θέ­ρω­σης» των Μετα­φο­ρών, μετα­ξύ αυτών και η δική του κυβέρ­νη­ση. Και αυτό που έχει βεβαί­ως σημα­σία είναι ότι το κατη­γο­ρη­τή­ριο του ΣΥΡΙΖΑ περιο­ρί­ζε­ται σε μια συγκε­κρι­μέ­νη χρο­νι­κή περί­ο­δο, επει­δή τον βολεύ­ει, χωρίς να ασχο­λεί­ται με το σύνο­λο του προ­βλή­μα­τος που μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε «νέα Τέμπη».

Μετά την παρά­δο­ση του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου στην ΚΟ της ΝΔ, η Θεο­δώ­ρα Τζά­κρη, κάλε­σε τη ΝΔ να ψηφί­σει τη συγκρό­τη­ση Προ­α­να­κρι­τι­κής Επι­τρο­πής και να ενερ­γο­ποι­ή­σει τον νόμο περί ευθύ­νης υπουρ­γών ώστε να οδη­γη­θεί στη Δικαιο­σύ­νη ο πρώ­ην υπουρ­γός. Σημειω­τέ­ον, η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία οχυ­ρώ­νε­ται και πίσω απ’ τον δια­βό­η­το νόμο περί ευθύ­νης υπουρ­γών που δια­τη­ρή­θη­κε κατά την πρό­σφα­τη συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση, αφού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απέρ­ρι­ψαν τις προ­τά­σεις του ΚΚΕ για κατάρ­γη­σή του.

Στο κατη­γο­ρη­τή­ριο σημειώ­νε­ται ότι υπάρ­χουν σοβα­ρές ενδεί­ξεις ότι ο Κώστας Αχ. Καρα­μαν­λής έχει τελέ­σει τα εγκλή­μα­τα της έκθε­σης κατ’ άρθρο 306 παρ. 2 ΠΚ και της δια­τά­ρα­ξης της ασφά­λειας της συγκοι­νω­νί­ας μέσων στα­θε­ρής τροχιάς.

Καταγ­γέλ­λε­ται επί­σης ότι δεν θέσπι­σε νέους Εθνι­κούς Κανό­νες Ασφα­λεί­ας ως όφει­λε, αγνό­η­σε την εμπι­στευ­τι­κή επι­στο­λή που του απε­στά­λη προ­σω­πι­κά στις 6–9‑2021 από τον διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθη­γη­τή Φ. Τσα­λί­δη, με την οποία αυτός επι­σή­μα­νε τον «ορα­τό πλέ­ον κίν­δυ­νο να υπάρ­ξει ένα συμ­βάν μέγι­στης σοβα­ρό­τη­τας» και αγνό­η­σε τις συγκε­κρι­μέ­νες υπο­δεί­ξεις σχε­τι­κά με τα ζητή­μα­τα ασφά­λειας που περιέ­χο­νταν στις Εξώ­δι­κες Δηλώ­σεις — Γνω­στο­ποι­ή­σεις της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Προ­σω­πι­κού Έλξης.

Τέλος, συγ­γε­νείς των θυμά­των, ύστε­ρα από σύσκε­ψη την περα­σμέ­νη Κυρια­κή στη Λάρι­σα, ζητά­νε την παραί­τη­ση του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης, Γιώρ­γου Φλω­ρί­δη και προ­σα­να­το­λί­ζο­νται την ερχό­με­νη Τετάρ­τη να κατα­θέ­σουν στον ανα­κρι­τή όλα τα στοι­χεία σχε­τι­κά με τη δια­μόρ­φω­ση (μπά­ζω­μα) του τόπου της τρα­γω­δί­ας, λίγες ώρες μετά τη σύγκρου­ση των τρέ­νων. Τέλος, ανα­μέ­νε­ται να υπο­βάλ­λουν ονο­μα­στι­κές μηνύ­σεις κατά προ­σώ­πων απ’ όλες τις αρχές που δια­χει­ρί­στη­καν το δυστύ­χη­μα τις πρώ­τες ώρες και τις επό­με­νες μέρες.
(Πηγή: Ριζο­σπά­στης)
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο