Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχέδιο για τον έλεγχο — κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, παρουσίασε ο Νετανιάχου

Ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου παρου­σί­α­σε στο λεγό­με­νο συμ­βού­λιο ασφα­λεί­ας της κυβέρ­νη­σής του το σχέ­διό του, σε αδρές γραμ­μές, για τον έλεγ­χο στη Λωρί­δα της Γάζας αφού τερ­μα­τι­στεί ο πόλε­μος με τη Χαμάς, σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας Times of Israel.

Το σχέ­διο κατο­χής προ­βλέ­πει ότι την «επό­με­νη μέρα» του πολέ­μου, όλη η παρα­θα­λάσ­σια περιο­χή θα διοι­κεί­ται από τον ισραη­λι­νό στρα­τό, ανα­φέ­ρει το χθε­σι­νο­βρα­δι­νό δημοσίευμα.

Ανα­φέ­ρε­ται ακό­μη, με ‑μάλ­λον εσκεμ­μέ­νη- αορι­στία, πως τη δια­κυ­βέρ­νη­ση θα ανα­λά­βουν «τοπι­κοί αξιω­μα­τού­χοι» με «εμπει­ρία στη (δημό­σια) διοί­κη­ση», άνθρω­ποι χωρίς δεσμούς «με χώρες ή οντό­τη­τες που υπο­στη­ρί­ζουν την τρομοκρατία».

Η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή, που κυβερ­νά μέρος της κατε­χό­με­νης Δυτι­κής Όχθης, δεν ανα­φέ­ρε­ται ρητώς στο σχέ­διο, ανα­φέ­ρει το δημο­σί­ευ­μα, ωστό­σο, προ­σθέ­τει η εφη­με­ρί­δα, δεν απο­κλεί­ε­ται η συμ­με­το­χή της στη δια­κυ­βέρ­νη­ση της Λωρί­δας της Γάζας στο μέλλον.

Οι ΗΠΑ ειση­γού­νται η «ανα­μορ­φω­μέ­νη» Παλαι­στι­νια­κή Αρχή του Μαχ­μούντ Αμπάς να ανα­λά­βει τον έλεγ­χο της Λωρί­δας της Γάζας, αλλά η ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση απορ­ρί­πτει να δημιουρ­γη­θεί, κατ’ αυτή, «Φαταχ­στάν» (από το όνο­μα της παρά­τα­ξης του κ. Αμπάς, της Φάταχ), ενώ κατη­γο­ρεί την ΠΑ πως «υπο­στη­ρί­ζει την τρομοκρατία».

Από το ρεπορ­τάζ απου­σιά­ζουν ανα­φο­ρές σε νέο ισραη­λι­νό εποι­κι­σμό, χωρίς αυτό να σημαί­νει ότι δεν περι­λαμ­βά­νε­ται στο σχέ­διο κατοχής.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο