Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τα νέα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος

«Την “ξύλι­νη γλώσ­σα” που επι­στρά­τευ­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος περί “αντα­γω­νι­σμού και σύγκρι­σης τιμών που θα οδη­γή­σει στην πτώ­ση τους”, την ακού­με εδώ και πολ­λά χρό­νια και τα απο­τε­λέ­σμα­τα είναι γνω­στά σε όλους.

Όσο παρα­μέ­νουν άθι­κτες οι πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες που δημιουρ­γούν την ακρί­βεια στο ρεύ­μα, δηλα­δή η “απε­λευ­θέ­ρω­ση” της αγο­ράς ενέρ­γειας, η μετα­τρο­πή του σε χρη­μα­τι­στη­ρια­κό εμπό­ρευ­μα και η δήθεν “πρά­σι­νη μετά­βα­ση”, το πρό­βλη­μα δεν πρό­κει­ται να αντι­με­τω­πι­στεί» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του για τα νέα τιμο­λό­για ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και καταλήγει:

«Το μόνο και­νού­ριο που θα φέρουν τα νέα “πολύ­χρω­μα” τιμο­λό­για, είναι η “δυνα­τό­τη­τα” του κατα­να­λω­τή να επι­λέ­γει τον τρό­πο και το χρώ­μα της νέας αφαί­μα­ξής του από τους παρό­χους και μετά να του λένε κι από πάνω ότι η επι­λο­γή ήταν δική του…».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο