Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την απόφαση του δικαστηρίου για το Μάτι

Σε σχό­λιό του για την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου για το Μάτι, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, αναφέρει:

«Η από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου για το Μάτι δικαί­ως προ­κα­λεί την οργή των συγ­γε­νών των θυμά­των και των κατοί­κων, γατί δια­πνέ­ε­ται από τη γνω­στή λογι­κή του “ανθρώ­πι­νου λάθους”, που εξα­ντλεί την από­δο­ση ευθυ­νών σε κάποιους υπη­ρε­σια­κούς παρά­γο­ντες και μάλι­στα με χαμη­λές ποι­νές, ενώ αφή­νει στο απυ­ρό­βλη­το τους υψη­λά ιστά­με­νους και τους πολι­τι­κά υπεύθυνους.

Είναι η ίδια ακρι­βώς λογι­κή που επι­στρα­τεύ­ε­ται πάντα για να συγκα­λυ­φθούν τα διά­φο­ρα εγκλή­μα­τα σε βάρος του λαού, όπως συμ­βαί­νει και στην περί­πτω­ση του εγκλή­μα­τος των Τεμπών».

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο