Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την πρόταση δυσπιστίας

Σχό­λιο για την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου του ΚΚΕ, στο οποίο ανα­φέ­ρει συγκεκριμένα:

«Το ΚΚΕ θα στη­ρί­ξει στη Βου­λή την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τόσο την ευθύ­νη της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης και των προη­γού­με­νων για το έγκλη­μα των Τεμπών, μαζί με τις προ­σπά­θειες συγκά­λυ­ψης, όσο και το σύνο­λο της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής που στρέ­φε­ται κατά των εργα­τι­κών, λαϊ­κών, δημο­κρα­τι­κών δικαιωμάτων.

Αυτά τα δικαιώ­μα­τα μπο­ρεί να τα υπε­ρα­σπι­στεί, εγγυ­η­θεί και επι­βά­λει ο ίδιος ο λαός και όχι κόμ­μα­τα των οποί­ων η “αντι­πο­λι­τευ­τι­κή” γραμ­μή κινεί­ται “εντός των τει­χών” της ίδιας στρα­τη­γι­κής, όπως αυτή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ. Ούτε πολύ περισ­σό­τε­ρο οι προ­τά­σεις περί “διε­θνών παρα­τη­ρη­τών”, όπως της ΕΕ, που η εμπει­ρία έχει δεί­ξει ότι αξιο­ποιού­νται για άλλου είδους παρεμ­βά­σεις και όχι φυσι­κά για τα πραγ­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των λαών.

Όπως έγι­νε το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, η μόνη “μομ­φή” που μπο­ρεί να στρι­μώ­ξει την κυβέρ­νη­ση και να συγκρου­στεί πραγ­μα­τι­κά με την πολι­τι­κή που υπη­ρε­τεί, είναι αυτή που κατα­θέ­τει το εργα­τι­κό, λαϊ­κό, νεο­λαι­ί­στι­κο κίνη­μα με τους αγώ­νες του και το ΚΚΕ σε αυτή την κατεύ­θυν­ση θα συνε­χί­σει να δίνει όλες του τις δυνάμεις».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο