Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Alpha

«Ο κ. Μητσο­τά­κης επα­νέ­λα­βε τα γνω­στά και χιλιοει­πω­μέ­να ‑και από τον ίδιο και από τον προ­κά­το­χό του κ. Τσί­πρα- για τους “ισχυ­ρούς συμ­μά­χους της Ελλά­δας, ΗΠΑ και ΕΕ που θα τη στη­ρί­ξουν”, για “τη διε­θνή απο­μό­νω­ση της Τουρ­κί­ας” κ.ο.κ, επι­χει­ρή­μα­τα που έχουν καταρ­ρεύ­σει πατα­γω­δώς, ιδιαί­τε­ρα το τελευ­ταίο διά­στη­μα» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ, σε σχό­λιό του, για τη συνέ­ντευ­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Alpha.

«Κι όχι μόνον αυτό, αλλά με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης η χώρα μας εμπλέ­κε­ται ακό­μη περισ­σό­τε­ρο στους επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και αντα­γω­νι­σμούς, όπως δεί­χνει και η επί­σκε­ψη Χαφτάρ στην Ελλά­δα, η κύρω­ση της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής συμ­φω­νί­ας, που προ­ε­τοί­μα­σε και εφάρ­μο­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επε­κτεί­νει η ΝΔ, αλλά και η απο­στο­λή πυραυ­λι­κών συστοι­χιών και προ­σω­πι­κού των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στη Σαου­δι­κή Αρα­βία», κατα­λή­γει το σχό­λιο του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο