Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τις παραιτήσεις Μπρατάκου – Παπασταύρου

Σε σχό­λιό του για τις παραι­τή­σεις Μπρα­τά­κου – Παπα­σταύ­ρου, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, αναφέρει:

«Οι παραι­τή­σεις δύο υπουρ­γών της κυβέρ­νη­σης – και μάλι­στα από το στε­νό περι­βάλ­λον του πρω­θυ­πουρ­γού – δεν αλλά­ζουν ούτε στο ελά­χι­στο την ουσία: Αφε­νός τις αδιαμ­φι­σβή­τη­τες σχέ­σεις και τα παζά­ρια της κυβέρ­νη­σης και των αστι­κών κομ­μά­των με τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, όσο κι αν όλα αυτά βαφτί­ζο­νται “κοι­νω­νι­κές συνα­να­στρο­φές”, αφε­τέ­ρου το ανέκ­δο­το των ημε­ρών, ότι δήθεν τα “οργα­νω­μέ­να συμ­φέ­ρο­ντα” πολε­μούν την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ».

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο