Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σωματείο Εργαζομένων “Αττικόν”: Οι δηλώσεις Καλλιάνου είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ, οι απειλές θα πέσουν στο κενό

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του βου­λευ­τή της ΝΔ Γ. Καλ­λιά­νου, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο νοσο­κο­μείο «Αττι­κόν», «Ανα­γέν­νη­ση» αναφέρει:

«Δεν έχου­με τοπο­θε­τη­θεί εδώ και και­ρό για την υπό­θε­ση του πατέ­ρα βου­λευ­τή της ΝΔ από σεβα­σμό στον ασθε­νή. Πέρα από τα ειλι­κρι­νή μας συλ­λυ­πη­τή­ρια στο περι­βάλ­λον του θανό­ντα, ήρθε η ώρα όμως να το κάνου­με για­τί παρα­κο­λου­θού­με αυτές τις μέρες την εκμε­τάλ­λευ­ση ‑σε δημό­σια θέα- της απώ­λειας ενός ακό­μα συναν­θρώ­που μας.

Ο βου­λευ­τής της ΝΔ Καλ­λιά­νος, από τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, πριν και μετά τον θάνα­το του πατέ­ρα του, εκτο­ξεύ­ει λάσπη και απει­λές ενά­ντια στους για­τρούς και τους νοση­λευ­τές του νοσο­κο­μεί­ου ΑΤΤΙΚΟΝ και ιδιαί­τε­ρα στην Αγγειο­χει­ρουρ­γι­κή κλινική.

Ενώ έχει ψηφί­σει τα μέτρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας απει­λεί ευθέ­ως για­τρούς και νοση­λευ­τές (“δεν έχουν φαντα­στεί τι έχουν να πάθουν από εμέ­να και τον αδελ­φό μου”), καλώ­ντας εμμέ­σως ακό­μα και σε βιαιο­πρα­γί­ες (;) σε βάρος του υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού, στρέ­φο­ντας την οργή του κόσμου για τη δυσλει­τουρ­γία του ΕΣΥ απέ­να­ντι στους υγειο­νο­μι­κούς και όχι στην πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων που το οδή­γη­σαν εδώ. Έσπευ­σε άλλω­στε να δηλώ­σει ότι δεν έχει τίπο­τα με το “φίλο” Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη και την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης γι’ αυτό και μπο­ρεί ωραιό­τα­τα να δια­πο­μπεύ­ει τους υγειονομικούς!

Για να εξη­γού­μα­στε: Στο Αττι­κό νοσο­κο­μείο μετά από κάθε εφη­με­ρία υπάρ­χουν 70–80 άρρω­στοι σε ράν­τζα και φορεία και δεν μπο­ρεί να υπάρ­χει “ιδιαί­τε­ρη” νοση­λευ­τι­κή φρο­ντί­δα όταν σε πτέ­ρυ­γα 40 ασθε­νών, με σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, υπάρ­χουν δύο νοση­λευ­τές στη βάρδια.

Όταν διεκ­δι­κού­σα­με να αυξη­θούν οι ΜΕΘ-ΜΑΦ κατά τη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας και καταγ­γέ­λα­με πως σε δεκά­δες νοσο­κο­μεία της χώρας (όχι στο Αττι­κό ‑κατ’ εξαί­ρε­ση) υπάρ­χουν δεκά­δες ασθε­νείς καθη­με­ρι­νά που περι­μέ­νουν δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε κοι­νό θάλα­μο ανα­ζη­τώ­ντας κλί­νη ΜΕΘ ανά τη χώρα ο ίδιος ο βου­λευ­τής Καλ­λιά­νος μας απα­ντού­σε πως “δεν υπάρ­χει ασθε­νής που να μένει εκτός ΜΕΘ”. Απο­κο­ρύ­φω­μα αυτής της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής ήταν οι δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού της χώρας και προ­έ­δρου το κόμ­μα­τος στο οποίο ανή­κει ο κ. Καλ­λιά­νος που έλε­γε επι­σή­μως στη Βου­λή πως “Δεν έχου­με ενδεί­ξεις για μεγα­λύ­τε­ρη θνη­σι­μό­τη­τα στους ασθε­νείς που είναι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι εκτός ΜΕΘ, σε σχέ­ση με αυτούς οι οποί­οι είναι στις μονά­δες εντατικής”.

Η ευαι­σθη­σία των υγειο­νο­μι­κών δεν αρχί­ζει και τελειώ­νει όταν έρχε­ται αντι­μέ­τω­πο με τα προ­βλή­μα­τα κάποιο συγ­γε­νι­κό μας πρό­σω­πο. Δεν είναι αυτός ο δικός μας κόσμος. Οι υγειο­νο­μι­κοί και το κίνη­μα τους είναι μαζί με τον λαό στον αγώ­να για δωρε­άν υγεία. Εχθρούς έχουν μόνο την πολι­τι­κή που θέλει να τα δια­λύ­σει και να τα κάνει αγο­ρά για “πελά­τες”».

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο