Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 33χρονου από το Μπαγκλαντές

Ταυ­το­ποι­ή­θη­καν τα στοι­χεία ενός ακό­μη θύμα­τος της σιδη­ρο­δρο­μι­κής τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη. Πρό­κει­ται για τον 33χρονο Μοχα­μάντ-Εντρίζ Μία από το Μπα­γκλα­ντές, ο οποί­ος επέ­βαι­νε στη μοι­ραία αμα­ξο­στοι­χία IC-62 και ταξί­δευε από την Αθή­να προς τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπως επι­βε­βαί­ω­σε, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δικη­γό­ρος της οικο­γε­νεί­ας του άτυ­χου μετανάστη.

Τα στοι­χεία του δεν είχαν κατα­στεί εφι­κτό να ταυ­το­ποι­η­θούν, κάτι που έγι­νε όμως μόλις πριν από λίγες ώρες.

Σύμ­φω­να με όσα ανέ­φε­ρε ο δικη­γό­ρος Θανά­σης Χατζά­κος, δείγ­μα DNA από τον 33χρονο πάρ­θη­κε από οδο­ντό­βουρ­τσα που υπήρ­χε στο σπί­τι του και ταυ­το­ποι­ή­θη­κε με βιο­λο­γι­κό υλι­κό που συγκε­ντρώ­θη­κε από τον τόπο του δυστυ­χή­μα­τος. Κατά τον Θ. Χατζά­κο, ο Μοχα­μάντ-Εντρίζ Μία εργα­ζό­ταν στην Ελλά­δα ως μικρο­πω­λη­τής και είχε κατέ­βει για τις ανά­γκες της δου­λειάς του στην Αθή­να. Την εξα­φά­νι­σή του είχε δηλώ­σει στις αστυ­νο­μι­κές αρχές ένας φίλος του (ομο­ε­θνής), ο οποί­ος γνώ­ρι­ζε για το ταξίδι.

Όπως ανέ­φε­ραν φίλοι του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 33χρονος ζού­σε περί τα δέκα χρό­νια στην Ελλά­δα κι έβγα­ζε το ψωμί του, που­λώ­ντας αξεσουάρ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο