Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνταγμα: Με υψωμένες γροθιές και τον ύμνο της Διεθνούς ολοκληρώθηκε η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση της 1ης Μάη

Με υψω­μέ­νες γρο­θιές και τον ύμνο της Διε­θνούς ολο­κλη­ρώ­θη­κε η μεγά­λη απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της 1ης Μάη στο Σύνταγμα.

«Εμπρός της γης οι κολα­σμέ­νοι της πεί­νας σκλά­βοι εμπρός εμπρός, το δίκιο από τον κρα­τή­ρα βγαί­νει, σαν βρο­ντή σαν κεραυνός.

Φτά­νουν πια της σκλα­βιάς τα χρό­νια, όλοι εμείς οι ταπει­νοί της γης που ζού­σα­με στην κατα­φρό­νια θα γίνου­με το παν εμείς.

Στον αγώ­να ενω­μέ­νοι κι ας μη λεί­ψει κανείς

Ω! Να τη, μας προ­σμέ­νει στον κόσμο η Διεθνής.

Θεοί, αρχό­ντοι, βασι­λιά­δες με πλά­να λόγια μας γελούν, της γης οι δού­λοι κι οι ραγιά­δες μονα­χοί τους, θα σωθούν…

Για να σπά­σου­με τα δεσμά μας για να πάψει πια η σκλα­βιά, να νιώ­σουν πρέ­πει τη γρο­θιά μας και της ψυχής μας τη φωτιά».

 

Εργα­ζό­με­νοι από δεκά­δες κλά­δους και χώρους δου­λειάς, αλλά και φοι­τη­τές, μαθη­τές, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και γυναί­κες από νωρίς συνα­ντή­θη­καν στις προ­συ­γκε­ντρώ­σεις και πορεύ­τη­καν στο Σύνταγ­μα δια­τρα­νώ­νο­ντας «Κόκ­κι­νη Πρω­το­μα­γιά — Πρω­το­πό­ρα εργα­τιά» και «Από το Σικά­γο στην Και­σα­ρια­νή, ζήτω η 1η Μάη κι η πάλη η ταξική».

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση παρα­βρέ­θη­κε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό στη συγκέ­ντρω­ση απηύ­θυ­νε, σε τηλε­φω­νι­κή σύν­δε­ση με τη Ραμά­λα, ο Μοχά­μεντ Αρού­ρι εκπρό­σω­πος της Γενι­κής Ένω­σης Παλαι­στι­νί­ων Εργα­τών, ενώ χαι­ρέ­τι­σε ο πρέ­σβης της Παλαι­στί­νης Γιού­σεφ Ντόρκχομ.

«Ενώ­νου­με τη φωνή μας με τους ήρω­ες της τάξης μας. Συνε­χί­ζου­με για να γίνουν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όσα ονει­ρευό­μα­στε!» τόνι­σε στην κεντρι­κή ομι­λία ο Γιάν­νης Τασιού­λας, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Οικοδόμων.

Οι δια­δη­λω­τές εξέ­φρα­σαν την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους να συνε­χί­σουν ατα­λά­ντευ­τα τον αγώ­να, ενά­ντια στους σχε­δια­σμούς των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και του πολι­τι­κού προ­σω­πι­κού τους.

Απαί­τη­σαν καλύ­τε­ρους όρους δου­λειάς και ζωής, για Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας με αυξή­σεις στους μισθούς και διεύ­ρυν­ση δικαιω­μά­των, μέτρα ενά­ντια στην ακρί­βεια. Άμε­ση κατάρ­γη­ση των αντερ­γα­τι­κών νόμων που τσα­κί­ζουν το 8ωρο και ποι­νι­κο­ποιούν τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση, απα­γο­ρεύ­ουν το δικαί­ω­μα στην απερ­γία. 7ωρο — 5ήμερο — 35ωρο, όπως επι­τρέ­πουν η ανά­πτυ­ξη της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας. Άμε­σα μέτρα για την υγεία και την ασφά­λεια των εργα­ζο­μέ­νων στην εργα­σία. Απε­μπλο­κή από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τις πολε­μι­κές συγκρούσεις.

Υπο­γράμ­μι­σαν ότι δε συμ­βι­βά­ζο­νται με τη βαρ­βα­ρό­τη­τα της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης, των πολέ­μων, της προ­σφυ­γιάς και της φτώ­χειας. Στο ερώ­τη­μα «Ή τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας» απά­ντη­σαν: Με τις ζωές μας, με τις ανά­γκες των πολ­λών. Τόνι­σαν ότι θα συνε­χί­σουν για να γίνουν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όσα ονει­ρεύ­ο­νται, για το μέλ­λον που έχουν ανάγκη.

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση εκφρά­στη­κε η αλλη­λεγ­γύη στον αγω­νι­ζό­με­νο λαό της Παλαι­στί­νης, ενώ καταγ­γέλ­θη­κε και το όργιο κατα­στο­λής της αστυ­νο­μί­ας στους φοι­τη­τές των ΗΠΑ.

Ακό­μη καταγ­γέλ­θη­κε ιδιαί­τε­ρα η εμπλο­κή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και τα πολε­μι­κά σχέ­δια του ΝΑΤΟ, της ΕΕ απαι­τώ­ντας να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις, καμιά διευ­κό­λυν­ση στους φονιά­δες των λαών, να επι­στρέ­ψουν οι φρε­γά­τες και οι ελλη­νι­κές απο­στο­λές στη χώρα. Κανέ­νας φαντά­ρος έξω από τα σύνορα.

Πηγή: 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο