Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύσκεψη στο Μαξίμου: «Μια από τα ίδια» τα μέτρα που εξετάζονται για την ενέργεια

Σύσκε­ψη της Ομά­δας Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων του υπουρ­γεί­ου Ενέρ­γειας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα υπό την προ­ε­δρία του πρω­θυ­πουρ­γού στο Μαξίμου.

Επι­σή­μως, παρου­σιά­στη­καν «οι τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στη λει­τουρ­γία της εφο­δια­στι­κής αλυ­σί­δας φυσι­κού αερί­ου» και συζη­τή­θη­κε «η επι­και­ρο­ποί­η­ση όλων των πρω­το­βου­λιών και των δρά­σε­ων που έχει λάβει η κυβέρ­νη­ση για τη στή­ρι­ξη νοι­κο­κυ­ριών και επι­χει­ρή­σε­ων μέχρι και τα τέλη Σεπτεμ­βρί­ου», καθώς και «τα βασι­κά σενά­ρια ενί­σχυ­σης για τους υπό­λοι­πους μήνες του φθι­νο­πώ­ρου και τον χει­μώ­να», βασι­κά μέσα από τη δια­νο­μή των δια­φό­ρων «pass» της ελε­η­μο­σύ­νης και των επι­δο­τή­σε­ων που επί της ουσί­ας επι­δο­τούν την ακρί­βεια και τα κέρ­δη των ενερ­γεια­κών ομί­λων, όσο δεν θίγουν τις αιτί­ες της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας («πρά­σι­νη μετά­βα­ση», απε­λευ­θε­ρω­μέ­νη αγο­ρά, κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας και ιμπε­ρια­λι­στι­κοί ανταγωνισμοί).

Στο ενδιά­με­σο η κυβέρ­νη­ση, επι­μέ­νει για «πανευ­ρω­παϊ­κή απά­ντη­ση» στην «ενερ­γεια­κή κρί­ση», χαι­ρε­τί­ζο­ντας την πραγ­μα­το­ποί­η­ση έκτα­κτης συνό­δου των υπουρ­γών Ενέρ­γειας στις 9 Σεπτεμ­βρί­ου και τις σχε­δια­ζό­με­νες από την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή «διαρ­θρω­τι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις στην αγο­ρά ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας», όπως έλε­γε σήμε­ρα, στην ενη­μέ­ρω­ση των δημο­σιο­γρά­φων, ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γ. Οικο­νό­μου. Θέμα που ανα­μέ­νε­ται να συζη­τή­σει ο Κυρ. Μητσο­τά­κης την άλλη Δευ­τέ­ρα στο Παρί­σι όπου θα έχει συνά­ντη­ση και με τον Πρό­ε­δρο της Γαλ­λί­ας, Εμ. Μακρόν.

Σημειω­τέ­ον, η κυβέρ­νη­ση προ­βάλ­λει ως πανά­κεια να μπει πλα­φόν στην τιμή της χον­δρι­κής τιμής του φυσι­κού αερί­ου, να απο­συν­δε­θεί η τιμή του από αυτήν της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και να υπάρ­ξει κοι­νή προ­μή­θεια αερί­ου για τα ευρω­παϊ­κά κρά­τη. Κι αυτό όταν ετοι­μά­ζο­νται νέες ανα­τι­μή­σεις φωτιά από 8% έως 20% σε δεκά­δες τρό­φι­μα και σε άλλα βασι­κά κατα­να­λω­τι­κά είδη, ενώ το ταξι­κό εργα­τι­κό κίνη­μα παλεύ­ει για ουσια­στι­κά μέτρα όπως: Γεν­ναία μεί­ω­ση και πλα­φόν στην τιμή του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος. Κατάρ­γη­ση του Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης και του ΦΠΑ σε πετρέ­λαιο, βεν­ζί­νη, φυσι­κό αέριο και ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια. Καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε όσους δεν μπο­ρούν να αντα­πο­κρι­θούν στους υπέ­ρο­γκους λογα­ρια­σμούς. Επα­να­φο­ρά των δωρε­άν δρο­μο­λο­γί­ων στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες για τους εργα­ζό­με­νους κατά την έναρ­ξη και τη λήξη των βαρ­διών. Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα βασι­κά είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατανάλωσης.

Πηγή: 902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο