Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Να διερευνηθούν οι σοβαρές καταγγελίες των συγγενών ζητά με παρέμβασή της η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

«Να μερι­μνή­σε­τε, ώστε να ερευ­νη­θεί και να απα­ντη­θεί, μετά από αξιο­λό­γη­ση, κατά την κρί­ση σας, κάθε ισχυ­ρι­σμός και καταγ­γε­λία που προ­βάλ­λε­ται από συγ­γε­νείς θυμά­των ή θύμα­τα και τους συνη­γό­ρους τους, ώστε το πέρας της ανά­κρι­σης να μην αφή­σει ουδε­μία αμφι­βο­λία ως προς το ότι οι εισαγ­γε­λι­κές και ανα­κρι­τι­κές αρχές διε­ρεύ­νη­σαν κάθε πτυ­χή της υπό­θε­σης, επι­τε­λώ­ντας στο ακέ­ραιο το καθή­κον τους», ζητά με παραγ­γε­λία της η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Γεωρ­γία Αδειλίνη.

Στην παρέμ­βα­σή της προς την προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Εφε­τών Λάρι­σας, η Γ. Αδει­λί­νη υπεν­θυ­μί­ζει ότι «σας έχου­με δια­βι­βά­σει αμελ­λη­τί κάθε υπό­μνη­μα και αίτη­μα συγ­γε­νών θυμά­των που μας υπο­βλή­θη­κε, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των καταγ­γε­λιών τους για τα αίτια της πρό­κλη­σης έκρη­ξης πυρός, την ύπαρ­ξη διά­φο­ρων εύφλε­κτων και τοξι­κών ουσιών στο χώρο, την αλλοί­ω­ση του χώρου του εγκλή­μα­τος, με πιθα­νή απώ­λεια απο­δει­κτι­κών στοι­χεί­ων κλπ., που άλλω­στε έχουν υπο­βλη­θεί αυτο­τε­λώς και σε σας και στον Εφέ­τη Ανα­κρι­τή, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θούν, έχε­τε δε προ­βεί, όπως γνω­ρί­ζου­με, στις απαι­τού­με­νες προς τού­το ενέργειες».

Και ανα­φέ­ρει ότι «δια­μαρ­τυ­ρί­ες και καταγ­γε­λί­ες συγ­γε­νών θυμά­των για ανα­πά­ντη­τα ερω­τή­μα­τα, απο­δει­κτι­κά στοι­χεία που δεν ελή­φθη­σαν υπό­ψη ή δεν εκτι­μή­θη­καν σωστά, ανα­κρι­τι­κές ενέρ­γειες που παρα­λεί­φθη­καν, ακό­μα και για συγκά­λυ­ψη ευθυ­νών από τη δικαιο­σύ­νη, εξα­κο­λου­θούν να δια­χέ­ο­νται στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας, αλλά και στο εξω­τε­ρι­κό, υπο­στη­ρι­ζό­με­νες και από μερί­δα του Τύπου».

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο