Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Σχόλιο του ΚΚΕ για την παραδοχή Τερζάκη

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τις ανα­φο­ρές του διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου του ΟΣΕ σχε­τι­κά με την παρα­ποί­η­ση και διαρ­ροή στοιχείων:

«Η παρα­δο­χή του διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου του ΟΣΕ ότι υπήρ­ξε παρα­ποί­η­ση και διαρ­ροή κρί­σι­μων απο­δει­κτι­κών στοι­χεί­ων του εγκλή­μα­τος των Τεμπών, που αξιο­ποι­ή­θη­καν στην πορεία για να ενι­σχυ­θεί η κυβερ­νη­τι­κή θεω­ρία του ”ανθρώ­πι­νου λάθους” ως κύριας αιτί­ας του συμ­βά­ντος, θέτει ξανά στο προ­σκή­νιο τα ερω­τή­μα­τα για το πώς, από ποιους και με ποιων εντο­λή έγι­νε αυτή η παρα­ποί­η­ση και διαρροή.

Πρό­κει­ται για ερω­τή­μα­τα που παρα­μέ­νουν ανα­πά­ντη­τα και που η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί συστη­μα­τι­κά να απο­φύ­γει, παρι­στά­νο­ντας την ανή­ξε­ρη και κυρί­ως την αθώα».

Παραδέχεται την αλλοίωση της συνομιλίας σταθμάρχη — μηχανοδηγού ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ

Στην παρα­δο­χή των αλλοιώ­σε­ων που είχαν υπο­στεί οι συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ του σταθ­μάρ­χη της Λάρι­σας και του μηχα­νο­δη­γού λίγο πριν το έγκλη­μα των Τεμπών, και οι οποί­ες είχαν δημο­σιο­ποι­η­θεί χωρίς να έχει συμπλη­ρω­θεί ένα 24ωρο από την πολύ­νε­κρη σύγκρου­ση των τρέ­νων, προ­χώ­ρη­σε ο Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος του ΟΣΕ, Πανα­γιώ­της Τερε­ζά­κης μιλώ­ντας τον «ΣΚΑΪ 100,3».

«Μοντάζ, από ό,τι έχω εγώ κατα­λά­βει, και μπο­ρεί να έχω κατα­λά­βει και λάθος, ότι κάποιο κομ­μά­τι της συνο­μι­λί­ας κόπη­κε από το σύνο­λο των συνο­μι­λιών που έχουν γρα­φτεί. Τώρα, τι μπο­ρεί να σημαί­νει αυτό, ποιος το έκο­ψε και για­τί το έκο­ψε… Εγώ έχω πει κατ’ επα­νά­λη­ψη και δημό­σια, τόσο όσοι έχου­με εμπλα­κεί στον Οργα­νι­σμό, σε αυτήν τη δια­δι­κα­σία που έχου­με πάρει, έχου­με δώσει ηχη­τι­κά κατά και­ρούς, όλα τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας μας, τα κινη­τά μας, τα emails μας είναι στη διά­θε­ση των ανα­κρι­τι­κών Αρχών, όπο­τε θέλουν μπο­ρούν να τα ανοί­ξουν, να δια­πι­στώ­σουν τι δια­κι­νή­θη­κε, πώς δια­κι­νή­θη­κε, πού δια­κι­νή­θη­κε» είπε χαρακτηριστικά.

Αφού «αθώ­ω­σε» τον ΟΣΕ υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως δεν είχε λόγο να κόψει ή να παρα­ποι­ή­σει το οτι­δή­πο­τε, έρι­ξε «τη μπά­λα» σε όσους δημο­σιο­ποί­η­σαν αυτές τις συνο­μι­λί­ες λέγο­ντας πως «ο διά­λο­γος αυτός είναι υπαρ­κτός, έχει γίνει, μπο­ρεί να μην έχει δοθεί ολό­κλη­ρος, να έχουν κοπεί κομ­μά­τια και να έχουν μπει. Αυτό ίσως θα πρέ­πει οι δημο­σιο­γρά­φοι που έκα­ναν αυτό το ρεπορ­τάζ να εξη­γή­σουν εάν έκο­ψαν, δεν έκο­ψαν, πέραν από το πού το έχουν πάρει και αν έχουν πάρει».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο