Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα 10.000 φθάνουν τα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας — Χιλιάδες νεκρά παιδιά και γυναίκες

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε χθες Κυρια­κή πως διε­ξή­γα­γε περί­που 10.000 αερο­πο­ρι­κά πλήγ­μα­τα στη Λωρί­δα της Γάζας αφό­του ξέσπα­σε ο πόλε­μος με τη Χαμάς, πριν από σχε­δόν δυο μήνες.

Ισχυρ­πι­στη­κε πως ανά­με­σα στους στό­χους ήταν κέντρα διοί­κη­σης, υπό­γειες σήραγ­γες και απο­θή­κες όπλων που ανή­καν σε παλαι­στι­νια­κές «τρο­μο­κρα­τι­κές» οργα­νώ­σεις ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα χτύ­πη­σε νοσο­κο­μεία, σχο­λεία, καταυ­λι­σμούς, οικί­ες, χωρούς που συγκέ­ντρω­ναν εκα­το­ντά­δες αμά­χους. Γι’ αυτό και ο τερά­στιος αριθ­μός νεκρών αμάχων.

Από την άλλη, σύμ­φω­να με ισραη­λι­νές πηγές, έχουν εκτο­ξευ­θεί κάπου 10.000 ρου­κέ­τες από τη Λωρί­δα της Γάζας ενα­ντί­ον κοι­νο­τή­των στο Ισραήλ.

Οι διε­θνείς επι­κρί­σεις για τον τρό­πο που ενερ­γεί ο ισραη­λι­νός στρα­τός στον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κο εντεί­νο­νται καθώς ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των στις τάξεις των αμά­χων γίνε­ται ολο­έ­να βαρύτερος.

Από την 7η Οκτω­βρί­ου έχουν σκο­τω­θεί 15.523 άνθρω­ποι, το 70% εκ των οποί­ων ήταν γυναί­κες και παι­διά, κι έχουν τραυ­μα­τι­στεί άλλοι 41.316, σύμ­φω­να με τους πιο πρό­σφα­τους αριθ­μούς του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας της Χαμάς.

Κατά τον ΟΗΕ, περί­που το 80% των 2,2 εκατ. κατοί­κων της Λωρί­δας της Γάζας ανα­γκά­στη­κε να εγκα­τα­λεί­ψει τα σπί­τια του εξαι­τί­ας του πολέμου.

Επεκτείνει το Ισραήλ τις επιχειρήσεις του στη Γάζα — Ανεβαίνει ξανά η ένταση σε όλη την περιοχή

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός επε­κτεί­νει σήμε­ρα τις επι­χει­ρή­σεις του στη Λωρί­δα της Γάζας, όπου ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των στις τάξεις των αμά­χων Παλαι­στι­νί­ων γίνε­ται ολο­έ­να βαρύ­τε­ρος, ενώ η σύρ­ρα­ξη ρίχνει λάδι στη φωτιά που καί­ει σε όλη την περιο­χή, με νέα επει­σό­δια το σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο από το Ιράκ ως την Ερυ­θρά Θάλασσα.

«Ο ισραη­λι­νός στρα­τός συνε­χί­ζει να επε­κτεί­νει τη χερ­σαία επι­χεί­ρη­σή του ενα­ντί­ον της Χαμάς στο σύνο­λο της Λωρί­δας της Γάζας. Ο στρα­τός επι­χει­ρεί παντού, όπου έχει οχυ­ρά η Χαμάς», είπε αργά χθες βρά­δυ ο εκπρό­σω­πός του Ντα­νιέλ Χαγκαρί.

Ο Τσα­χάλ άρχι­σε χερ­σαία επι­χεί­ρη­ση την 27η Οκτω­βρί­ου στη βόρεια Λωρί­δα της Γάζας, όπου λέει πως πήρε τον έλεγ­χο αρκε­τών τομέ­ων. Αφό­του ξανάρ­χι­σαν οι μάχες την Παρα­σκευή, έπει­τα από ανα­κω­χή μιας εβδο­μά­δας με τη Χαμάς, εξα­πο­λύ­ει κυρί­ως αερο­πο­ρι­κές επιδρομές.

Κατά τη διάρ­κεια της νύχτας πλήγ­μα σε είσο­δο του νοσο­κο­μεί­ου Καμάλ Αντουάν, στο βόρειο τμή­μα του παλαι­στι­νια­κού θυλά­κου, είχε απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους «πολ­λοί» άμα­χοι, μετέ­δω­σε το επί­ση­μο παλαι­στι­νια­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων WAFA. Η Χαμάς κατήγ­γει­λε σε ανα­κοί­νω­σή της την «κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση» του διε­θνούς ανθρω­πι­στι­κού δικαί­ου από τον ισραη­λι­νό στρατό.

Όταν προ­σπά­θη­σε να επι­κοι­νω­νή­σει μαζί του το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο για να επι­βε­βαιώ­σει αν πράγ­μα­τι βομ­βάρ­δι­σε την περί­με­τρο του νοσο­κο­μεί­ου αυτού, ο ισραη­λι­νός στρα­τός δεν απά­ντη­σε αμέσως.

«Τις τελευ­ταί­ες ώρες, ανα­σύρ­θη­καν από τα συντρίμ­μια 316 νεκροί και 664 τραυ­μα­τί­ες και δια­κο­μί­στη­καν σε νοσο­κο­μεία, όμως πολ­λοί άλλοι βρί­σκο­νται ακό­μη κάτω από τα χαλά­σμα­τα», διευ­κρί­νι­σε ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας της Χαμάς, ο Ασράφ αλ Κίντρα. Ο απο­λο­γι­σμός δεν στα­μα­τά να γίνε­ται βαρύ­τε­ρος μετά το τέλος της ανακωχής.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο