Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Τα 4 πόδια του τραπεζιού» του Ι. Καμπανέλλη, από τη Θεατρική Σκηνή ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Κάθε Σάβ­βα­το και Κυρια­κή η αυλαία ανοί­γει στις 9:00 μ.μ.!

Για μια ακό­μη χρο­νιά η θεα­τρι­κή σκη­νή Εκτός Σχε­δί­ου μάς περι­μέ­νει στο φιλό­ξε­νο χώρο των εργα­τι­κών κατοι­κιών Γερο­βου­νού, στο Καμα­τε­ρό. Φέτος μάς υπο­δέ­χε­ται με το έργο του Ιάκω­βου Καμπα­νέλ­λη: «Τα 4 πόδια του τρα­πε­ζιού».

«Έντε­κα χρό­νια γεμά­τα θέα­τρο, με σημα­ντι­κά έργα του ελλη­νι­κού και παγκό­σμιου ρεπερ­το­ρί­ου. Έντε­κα χρό­νια προ­σπα­θού­με να βάλου­με το λιθα­ρά­κι μας στον λαϊ­κό πολι­τι­σμό, στην προ­ο­πτι­κή που θέλου­με ν’ ανοί­ξει για το λαό μας που για ν’ ανοί­ξει δεν χρειά­ζε­ται μόνο θέα­τρο αλλά και συμ­με­το­χή σε αγώ­νες δυνα­μι­κούς οργα­νω­μέ­νους, με στό­χο», μας λένε τα μέλη της ομά­δας, μέσα από το καλαί­σθη­το πρό­γραμ­μα της παρά­στα­σης. Άνθρω­ποι του μερο­κά­μα­του που αγα­πούν την Τέχνη και την υπη­ρε­τούν με κόπο και μερά­κι, απο­δει­κνύ­ο­ντας όλα αυτά τα χρό­νια ότι ο πολι­τι­σμός μπο­ρεί να γίνει πολύ­τι­μο όπλο αφύ­πνι­σης για την εργα­τι­κή τάξη.

ES2

Λίγα λόγια για το έργο

Επτά αδέλ­φια, κλη­ρο­νό­μοι ενός οικο­νο­μι­κού κολοσ­σού, ζουν κάτω από την τυραν­νία της «παρου­σί­ας» ενός υπέρ­γη­ρου πατέ­ρα – «φυτού», που δια­τη­ρεί το 51! των μετο­χών κρα­τώ­ντας έτσι τους δια­δό­χους του σε έγνοια για την μελ­λο­ντι­κή υπό­στα­ση του καθε­νός μέσα στην εταιρεία.

Πυρο­δο­τού­νται ανε­λέ­η­τες ραδιουρ­γί­ες και λυσ­σα­λέ­οι καβγά­δες ανά­με­σά τους, με στό­χο την εξα­σφά­λι­ση της ηγεσίας.

Στην κορύ­φω­ση της πιο άγριας δια­μά­χης δια­πι­στώ­νουν με από­γνω­ση ότι κυνη­γούν μια τελειω­μέ­νη υπό­θε­ση και ότι επεν­δύ­ουν σ’ ένα μέλ­λον που δεν το ορί­ζουν οι ίδιοι και που αργά ή γρή­γο­ρα θα τους ξεπεράσει.

Με «τα 4 πόδια του τρα­πε­ζιού» ο Ιάκω­βος Καμπα­νέλ­λης φωτί­ζει με θαυ­μα­στό τρό­πο τον επι­θα­νά­τιο ρόγ­χο μιας «άγιας οικο­γέ­νειας», αντι­προ­σω­πευ­τι­κό δείγ­μα της ελλη­νι­κής οικο­νο­μι­κής ολι­γαρ­χί­ας, μια κοι­νω­νι­κή τάξη που σαπί­ζει, αλλά που κατα­φέρ­νει να εξα­σφα­λί­σει ακό­μη κάποιες ανά­σες ζωής.

IKΙάκω­βος Καμπανέλλης

Γεν­νή­θη­κε στη Νάξο στις 2 Δεκέμ­βρη του 1921. Το 1935 η οικο­γέ­νειά του έρχε­ται για μόνι­μη εγκα­τά­στα­ση στην Αθή­να. Εργα­ζό­ταν το πρωί και το βρά­δυ για να σπου­δά­ζει τεχνι­κό σχέ­διο στη Σιβι­τα­νί­δειο Τεχνι­κή Σχο­λή. Το 1943 συνε­λή­φθη από τους Γερ­μα­νούς και οδη­γή­θη­κε και κρα­τή­θη­κε στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Μαου­τζά­ου­ζεν μέχρι το 1945 οπό­τε και απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε από τις συμ­μα­χι­κές δυνάμεις.

Όταν γύρι­σε στην Ελλά­δα οι παρα­στά­σεις του Θεά­τρου Τέχνης του Καρό­λου Κουν, το χει­μώ­να του 1945–46, τον συναρ­πά­ζουν… «Εκεί ανα­κά­λυ­ψα τον εαυ­τό μου και τον προ­ο­ρι­σμό μου». Θα προ­σπα­θή­σει να γίνει ηθο­ποιός, ελλεί­ψει όμως γυμνα­σια­κού απο­λυ­τη­ρί­ου δεν θα γίνει απο­δε­κτός από το Εθνι­κό Θέα­τρο. Έτσι αφο­σιώ­θη­κε στο γρά­ψι­μο. Τον Καμπα­νέλ­λη ανα­κά­λυ­ψε ο Αδα­μά­ντιος Λεμός. Το πρώ­το θεα­τρι­κό έργο του ήταν ο «Χορός πάνω στα στά­χυα», που παρου­σιά­στη­κε τη θερι­νή περί­ο­δο 1950 από τον θία­σο Λεμού στο θέα­τρο Διο­νύ­σια της Καλλιθέας.

Από τα θεα­τρι­κά έργα του τα πλέ­ον γνω­στά είναι «Η Στέλ­λα με τα κόκ­κι­να γάντια», «Έβδο­μη μέρα της δημιουρ­γί­ας», «Η Αυλή των θαυ­μά­των», «Ηλι­κία της νύχτας», «Παρα­μύ­θι χωρίς όνο­μα», «Γει­το­νιά των Αγγέ­λων», «Βίβα Ασπα­σία», «Οδυσ­σέα γύρι­σε σπί­τι», «Αποι­κία των τιμω­ρη­μέ­νων», «Το μεγά­λο μας τσίρ­κο», «Ο εχθρός λαός» και «Πρό­σω­πα για βιο­λί και ορχήστρα».

Έγι­νε ακα­δη­μαϊ­κός το 1999, στη νέα έδρα του Θεά­τρου της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών. Του απο­νε­μή­θη­κε το παρά­ση­μο του Ανώ­τε­ρου Ταξιάρ­χη του τάγ­μα­τος Φοί­νι­κα. Απε­βί­ω­σε στις 27 Μάρ­τη του 2011, λίγες μέρες μετά το θάνα­το της γυναί­κας του Νίκης.

Ο Καμπα­νέλ­λης συνε­τέ­λε­σε ώστε το νεο­ελ­λη­νι­κό θέα­τρο να βγει από την απο­μό­νω­ση που βρι­σκό­ταν και το οδή­γη­σε από την ηθο­γρα­φία και την επι­θε­ώ­ρη­ση, στον κοι­νω­νι­κό ρεα­λι­σμό, στον ποι­η­τι­κό συμ­βο­λι­σμό, στη σάτι­ρα και στην αφαί­ρε­ση. Θεω­ρεί­ται ο πατριάρ­χης του νεο­ελ­λη­νι­κού θεά­τρου και ο κύριος εκφρα­στής των κατα­στά­σε­ων που βιώ­νει η κοι­νω­νία μας το τελευ­ταίο μισό του 20ου αιώνα.

Που θα πάτε

«Τα 4 πόδια του τρα­πε­ζιού» του Ι. Καμπανέλλη
Θεα­τρι­κή Σκη­νή «Εκτός Σχεδίου»
Κάθε Σάβ­βα­το και Κυρια­κή, στις 9:00 μ.μ.

ES5

Οδός Θεο­τό­κου 33, Εργα­τι­κές Κατοι­κί­ες Γερο­βου­νού, ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

τηλέ­φω­νο επι­κοι­νω­νί­ας 6944 935 221

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο