Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζακ Λόντον, «Μόνο με την επανάσταση»

Στις 12 Ιανουα­ρί­ου 1876 γεν­νιέ­ται στο Οκλαντ του Σαν Φραν­σί­σκο ο Τζακ Λόντον. Από πολύ μικρός θα γνω­ρί­σει τη φτώ­χεια και τη σκλη­ρή ζωή στο εργο­στά­σιο. Το 1897 θα ακο­λου­θή­σει τους χρυ­σο­θή­ρες στον Κανα­δι­κό Βορ­ρά. Εκεί, μέσα στο φοβε­ρό κρύο και την απο­γο­ή­τευ­ση δε θα ανα­κα­λύ­ψει χρυ­σά­φι, αλλά τη συγ­γρα­φι­κή του φλέ­βα που θα τον κάνει διά­ση­μο. Ανα­γνω­ρί­στη­κε σαν ο μεγα­λύ­τε­ρος Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας των αρχών του 20ού αιώνα.

Από το 1896 γίνε­ται μέλος του Σοσια­λι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος και προ­σπα­θεί με το συγ­γρα­φι­κό του ταλέ­ντο και τη γεμά­τη πάθος συμ­με­το­χή του στην πολι­τι­κή να βοη­θή­σει το αμε­ρι­κα­νι­κό προλεταριάτο.

Εμπνέ­ε­ται το έργο του από τις περι­πλα­νή­σεις του στο Βορ­ρά και στις θάλασ­σες του Νότου, τους περι­θω­ρια­κούς της αμε­ρι­κά­νι­κης ζωής, τη ζωή των εργα­τών και το αμε­ρι­κα­νι­κό σοσια­λι­στι­κό κίνημα.

Γρά­φει πολ­λά διη­γή­μα­τα, μυθι­στο­ρή­μα­τα και πολι­τι­κά δοκί­μια. Ολα του τα έργα έχουν μεγά­λη απή­χη­ση και τερά­στια εμπο­ρι­κή επι­τυ­χία. Μόνο στην Αγγλία έχουν που­λη­θεί 7 εκα­τομ­μύ­ρια αντί­τυ­πα της «Σιδε­ρέ­νιας Φτέρ­νας».

Το Νοέμ­βρη του 1916 απο­γοη­τευ­μέ­νος από τον τρό­πο ζωής στον οποίο τον ώθη­σε η αμε­ρι­κα­νι­κή κοι­νω­νία, θα αυτο­κτο­νή­σει επα­να­λαμ­βά­νο­ντας τη χει­ρο­νο­μία του ήρωά του, Μάρ­τιν Ιντεν.

Ανα­λυ­τι­κά για τη ζωή και το έργο του Τζακ Λόντον στο συνημ­μέ­νο κεί­με­νο με αφορ­μή την επέ­τειο της αυτο­κτο­νί­ας του

Σαν σήμε­ρα 21 Νοεμ­βρί­ου αυτο­κτό­νη­σε ο Τζακ Λόντον

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο