Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τις κατάπτυστες δηλώσεις του υφυπουργού Υγείας για το ζήτημα του bullying καταδικάζει το ΚΚΕ

Τις κατά­πτυ­στες δηλώ­σεις του υφυ­πουρ­γού Υγεί­ας για το ζήτη­μα του bullying κατα­δι­κά­ζει το ΚΚΕ.

Σημειώ­νε­ται ότι μιλώ­ντας χθες, σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή στο «Open», σχε­τι­κά με τις κυβερ­νη­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις για το ζήτη­μα του σχο­λι­κού εκφο­βι­σμού, ο Δ. Βαρ­τζό­που­λος είπε, μετα­ξύ άλλων, ότι «ένα παι­δί που δεν είναι γεν­νη­μέ­νο επι­θε­τι­κό δεν θα γίνει επι­θε­τι­κό και θα πάρει το μαχαί­ρι» και ότι «…οι επι­θε­τι­κοί γονείς γεν­νούν επι­θε­τι­κά παι­διά».

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Η χθε­σι­νή τοπο­θέ­τη­ση του υφυ­πουρ­γού Υγεί­ας σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή ότι “ένα παι­δί που δεν είναι γεν­νη­μέ­νο επι­θε­τι­κό δεν θα γίνει επι­θε­τι­κό και θα πάρει το μαχαί­ρι” και ότι “…οι επι­θε­τι­κοί γονείς γεν­νούν επι­θε­τι­κά παι­διά”, είναι απα­ρά­δε­κτη, αντιε­πι­στη­μο­νι­κή και φλερ­τά­ρει επι­κίν­δυ­να με σκο­τα­δι­στι­κές αντι­λή­ψεις τις οποί­ες έχει απορ­ρί­ψει η επι­στη­μο­νι­κή κοινότητα.

Καλά θα κάνει η κυβέρ­νη­ση να στα­μα­τή­σει να μετα­το­πί­ζει τις ευθύ­νες στα γονί­δια και τις αβο­ή­θη­τες οικο­γέ­νειες για να βγά­λει λάδι το σύστη­μα που έχει στο DNA του τη βία και την περι­θω­ριο­ποί­η­ση των νέων και την πολι­τι­κή της, που γεν­νά σύγ­χρο­νους “Καιά­δες”. Κι ας υλο­ποι­ή­σει τα μέτρα που προ­τεί­νει η εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα για την αντι­με­τώ­πι­ση αυτού του φαι­νο­μέ­νου».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο