Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι να πρωτοσχολιάσεις;

Γρά­φει ο 2310net //

Μέσα σε μια βδο­μά­δα έγι­ναν αρκε­τά. Τόσα που δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοσχολιάσει.

Είχα­με την επι­λο­γή των στε­λε­χών της νέας κυβέρ­νη­σης που περισ­σό­τε­ρο θύμι­ζε reunion τοπι­κής οργά­νω­σης του ΠΑΣΟΚ παρά κυβέρ­νη­ση της πρώ­της φοράς μνη­μο­νια­κά. Το «Φίλης: Υπουρ­γός Παι­δεί­ας» είναι πλέ­ον το πιο σύντο­μο ανέκ­δο­το. Ξεπερ­νά­ει στο ξεκαρ­δι­στι­κό­με­τρο και το «Χαϊ­κά­λης: Υπουρ­γός». Μόνο το «Τζά­κρη: Υπουρ­γός της Αρι­στε­ράς» θα μπο­ρού­σε να το ξεπε­ρά­σει, αλλά οι σύντρο­φοι στην Κου­μουν­δού­ρου φρό­ντι­σαν να εξα­φα­νί­σουν τη λέξη Αριστερά.

Έλει­ψαν αυτή τη φορά οι μετε­κλο­γι­κές υπο­σχέ­σεις του Γενά­ρη που αθε­τή­θη­καν αρχές Φλε­βά­ρη. Για την ακρί­βεια η μόνη μετε­κλο­γι­κή υπό­σχε­ση, αυτή της κατάρ­γη­σης των θρη­σκευ­τι­κών, ακυ­ρώ­θη­κε σε δύο μέρες, πανη­γυ­ρι­κά και on camera.

paletes2

Είχα­με και την πιο γρή­γο­ρη αφυ­πουρ­γο­ποί­η­ση, αυτού του Δ. Καμ­μέ­νου, που έθε­σε νέες βάσεις στο τι εννο­ού­με πυκνός πολι­τι­κός χρόνος.

Για να μιλή­σου­με σοβα­ρά: Ο ρόλος των υπουρ­γών δεν είναι άλλος από το να εφαρ­μό­σουν το μνη­μό­νιο. Οπό­τε λίγη σημα­σία έχουν τα πρό­σω­πα. Άρα, το μόνο κρι­τή­ριο επι­λο­γής τους πρέ­πει να ήταν «ποιοί δεν θέλου­με να βγαί­νουν στα πρω­ι­νά­δι­κα». Αυτό και η προ­ϋ­πη­ρε­σία στο ΠΑΣΟΚ είναι αρκε­τά για να σε κάνουν υπουρ­γό της σημε­ρι­νής κυβέρνησης.

Τώρα που είπα ΠΑΣΟΚ.… Ευχα­ρί­στη­σε τελι­κά την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ για τη στή­ρι­ξη κατά την περί­ο­δο της δια­πραγ­μά­τευ­σης. Είχε προη­γη­θεί η υπο­δο­χή από την Γιάν­να Αγγε­λο­πού­λου, την ελλη­νί­δα πρέ­σβει­ρα της μπουρ­ζουα­ζί­ας, η οποία τον παρέ­δω­σε στην αβά­στα­χτη γοη­τεία του Κλί­ντον της μπουρζουαζίας.

Εντά­ξει, Αλέ­ξη. Αφέ­σου. Δεν θα σου ξανα­πού­με τίπο­τα, δεν θα σου υπεν­θυ­μί­σου­με ποτέ ξανά το αρι­στε­ρό σου παρελ­θόν και τις παλαιό­τε­ρες δεσμεύ­σεις σου. Από­λαυ­σε υπεύθυνα.

Αλλά τι σας έπια­σε και ασχο­λη­θή­κα­τε με τα αγγλι­κά του; Δεν ήταν και τόσο χάλια για να κατα­λά­βε­τε ότι είπε πως θα γίνει η χώρα μας μια έκτα­ση στην οποία θα εκτο­νώ­νο­νται ερε­θι­σμέ­νοι για κέρ­δη επενδυτές;

Συνα­ντή­θη­κε και με τον Ομπά­μα και του έκα­νε λέει εντύ­πω­ση το ύψος της Μισέλ. Πιο ψηλή κι από τον Μεϊ­μα­ρά­κη, φέρε­ται να σχο­λί­α­σε μόλις την είδε.

paletes3

Στη ΝΔ η ανα­ζή­τη­ση αρχη­γού συνε­χί­ζε­ται με αμεί­ω­τους ρυθ­μούς. Το επί­πε­δο των υπο­ψη­φί­ων είναι τέτοιο που σε κάνει να ανα­ρω­τιέ­σαι μήπως οι Ανε­ξάρ­τη­τοι Έλλη­νες είναι τελι­κά το σοβα­ρό κόμ­μα της Δεξιάς.

Ιδιαί­τε­ρα από τότε που ο αρχη­γός τους περ­πά­τη­σε σε κόκ­κι­νο χαλί πάνω σε παρα­λία σε μια εκδή­λω­ση που από αισθη­τι­κής άπο­ψης έκα­νε τις αντί­στοι­χες της χού­ντας να μοιά­ζουν με biennale.

Σε άλλα νέα, η Ρωσία ξεκί­νη­σε βομ­βαρ­δι­σμούς στη Συρία, κάνο­ντας –φαντά­ζο­μαι – περή­φα­νους τους αρι­στε­ρούς που πανη­γύ­ρι­ζαν για τη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ.

Επί­σης συνε­χί­ζουν να θαλασ­σο­πνί­γο­νται πρό­σφυ­γες στα νησιά μας. Αλλά οι εκλο­γές τελείωσαν…

Καλή μας δύναμη…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο