Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τοποθέτηση Παφίλη για τον ξυλοδαρμό βουλευτή του Βελόπουλου από πρώην «Σπαρτιάτη»

Παρέμ­βα­ση στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής έκα­νε χτες ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, σχε­τι­κά με τον ξυλο­δαρ­μό βου­λευ­τή της «Ελλη­νι­κής Λύσης» από ανε­ξάρ­τη­το — πρώ­ην «Σπαρ­τιά­τη» βου­λευ­τή, στο περιστύλιο.

Ο Θ. Παφί­λης τόνι­σε ότι το ΚΚΕ δεδο­μέ­να κατα­δι­κά­ζει τους τρα­μπου­κι­σμούς, που έφτα­σαν μέχρι και σε ξυλο­δαρ­μό, θυμί­ζο­ντας όμως ότι δεν είναι πρώ­τη φορά που συμ­βαί­νει κάτι τέτοιο, ανα­φε­ρό­με­νος τόσο στη ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή, αλλά και παλιό­τε­ρα σε περιό­δους της ΕΡΕ όπου έπε­φτε ξύλο μέσα στη Βουλή.

Σημεί­ω­σε ότι τα περι­στα­τι­κά αυτά δεί­χνουν το ποιόν αυτών που τα κάνουν, ενώ πρό­σθε­σε ότι το ΚΚΕ έχει κατα­δι­κά­σει από την πρώ­τη στιγ­μή τη βιαιο­πρα­γία κατά βου­λευ­τού της ΝΔ σε εκκλησία.

Ξεκα­θά­ρι­σε ακό­μα πως απο­δει­κνύ­ε­ται ότι οι φασι­στι­κές ή κρυ­πτο­φα­σι­στι­κές οργα­νώ­σεις, στην Ελλά­δα και διε­θνώς, δεν αντι­με­τω­πί­ζο­νται νομι­κά ή νομι­κί­στι­κα, αλλά μόνο ο λαός μπο­ρεί και πρέ­πει να τους τσα­κί­σει και να τους στεί­λει στα σκου­πί­δια, εκεί όπου ανήκουν.

Ακό­μα θύμι­σε την πρώ­τη δήλω­ση του μπρο­στι­νού των «Σπαρ­τια­τών», Β. Στί­γκα που είχε πει «ευχα­ρι­στού­με τον Κασι­διά­ρη για τη βοή­θεια στις εκλο­γές». «Τι άλλο έπρε­πε να γίνει; Να βάλει μπλού­ζα με τη φωτο­γρα­φία του;», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Θ. Παφίλης.

Επί­σης, επι­σή­μα­νε πως απο­δει­κνύ­ε­ται ότι η ακρο­δε­ξιά είναι εφε­δρεία του συστή­μα­τος, φέρ­νο­ντας ως παρά­δειγ­μα την Τζ. Μελό­νι, την ακρο­δε­ξιά φασί­στρια που κυβερ­νά­ει και εφαρ­μό­ζει όλες τις απο­φά­σεις της ΕΕ. Όπως είπε, την ακρο­δε­ξιά και τον φασι­σμό τους ανέ­στη­σε η ΕΕ, με την ανα­θε­ώ­ρη­ση της Ιστο­ρί­ας και τον αισχρό αντικομμουνισμό.

Τέλος, χαρα­κτή­ρι­σε απα­ρά­δε­κτο τον «δια­γω­νι­σμό» που γίνε­ται απέ­να­ντι στους ανθρώ­πους που είναι χρι­στια­νοί, με ορι­σμέ­να κόμ­μα­τα να προ­σπα­θούν να εργα­λειο­ποι­ή­σουν την πίστη και να τη χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν για πολι­τι­κά οφέ­λη. Τόνι­σε ότι οι εκλο­γές πρέ­πει να είναι πεδίο ιδε­ο­λο­γι­κής και πολι­τι­κής αντιπαράθεσης.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο