Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουλάχιστον 895.000 οι άστεγοι στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Του­λά­χι­στον 895.000 άνθρω­ποι είναι άστε­γοι στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, σύμ­φω­να με υπο­λο­γι­σμούς που έδω­σε σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα σε έκθε­σή της η Ευρω­παϊ­κή Ομο­σπον­δία Οργα­νώ­σε­ων που εργά­ζο­νται με αστέ­γους (Feantsa), αριθ­μός μεγα­λύ­τε­ρος από το 2019.

«Αυτή η εκτί­μη­ση — που βασί­ζε­ται σε απο­σπα­σμα­τι­κά δεδο­μέ­να και η οποία αντι­προ­σω­πεύ­ει μόνο τις πιο ορα­τές μορ­φές απο­κλει­σμού από τη στέ­γα­ση — επι­βε­βαιώ­νει την αδυ­να­μία των ευρω­παϊ­κών κρα­τών να κατα­στή­σουν τη στέ­γα­ση ένα θεμε­λιώ­δες δικαί­ω­μα», ανα­φέ­ρει η έκθε­ση, που συντά­χθη­κε από κοι­νού με το γαλ­λι­κό Ίδρυ­μα Abbé Pierre.

Για τον προσ­διο­ρι­σμό του αριθ­μού των αστέ­γων, οι συντά­κτες της έκθε­σης μελέ­τη­σαν τις απο­γρα­φές αστέ­γων που έγι­ναν σε κάθε χώρα, όπου αυτά ήταν διαθέσιμα.

Προ­σθέ­το­ντας τις μετρή­σεις 13 χωρών, των οποί­ων τα δεδο­μέ­να κρί­θη­καν επαρ­κώς αξιό­πι­στα και συγκρί­σι­μα μετα­ξύ τους, οι συντά­κτες κατέ­λη­ξαν στο συμπέ­ρα­σμα ότι το 0,174% του ευρω­παϊ­κού πλη­θυ­σμού ζει στους δρό­μους ή σε κατα­λύ­μα­τα έκτα­κτης ανάγκης.

Ανα­φο­ρι­κά με τον συνο­λι­κό πλη­θυ­σμό των αστέ­γων στην ΕΕ και το Ηνω­μέ­νου Βασί­λειο, ανέρ­χε­ται σε περί­που 895.000 και στις 28 χώρες.

Ο αριθ­μός αυτός είναι κατά σχε­δόν 200.000 μεγα­λύ­τε­ρος από τον αριθ­μό των αστέ­γων το 2019, το τελευ­ταίο έτος κατά το οποίο η Feantsa προ­χώ­ρη­σε σε εκτί­μη­ση του αριθμού.

«Αυτός ο υπο­λο­γι­σμός δίνει μια κατά προ­σέγ­γι­ση ιδέα για την ελά­χι­στη έκτα­ση του φαι­νο­μέ­νου, αλλά αυτό δεν απο­τε­λεί μέθο­δο για τον προσ­διο­ρι­σμό του πραγ­μα­τι­κού αριθ­μού των αστέ­γων και των όσων στε­γά­ζο­νται πλημ­με­λώς στην Ευρώ­πη», τονί­ζουν οι συντά­κτες της έκθεσης.

Μετα­ξύ των χωρών που μελε­τή­θη­καν, ορι­σμέ­νες κατέ­γρα­ψαν μειω­μέ­νο αριθ­μό αστέ­γων, όπως η Φιν­λαν­δία, η οποία έχει επεν­δύ­σει πολ­λά κον­δύ­λια στην κατα­σκευή κατοι­κιών και εφαρ­μό­ζει την πολι­τι­κή “Πρώ­τα η Στέ­γα­ση”, για τη χορή­γη­ση κατοι­κιών σε άστεγους.

Η Αυστρία, η οποία επί­σης εφαρ­μό­ζει αυτήν την πολι­τι­κή, είδε επί­σης τον αριθ­μό των αστέ­γων να μειώ­νε­ται το 2020, το τελευ­ταίο έτος για το οποίο δια­τί­θε­νται στοι­χεία, αλλά αυτό μπο­ρεί να οφεί­λε­ται σε έκτα­κτα μέτρα που ελή­φθη­σαν κατά τη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας, όπως η ανα­στο­λή των εξώ­σε­ων ενοι­κί­α­σης, σημειώ­νουν οι συντά­κτες της έκθεσης.

«Όλα τα κρά­τη μέλη πρέ­πει επει­γό­ντως να σχε­διά­σουν και να ανα­πτύ­ξουν εθνι­κές στρα­τη­γι­κές για τον τερ­μα­τι­σμό της έλλει­ψης στέ­γης», τόνι­σε η Feantsa, η οποία καλεί επί­σης την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή να ενι­σχύ­σει τις πολι­τι­κές της για την αντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος της έλλει­ψης στέγης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο