Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Πρωτοβουλία υπέρ της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στους Κουβανούς γιατρούς

Πρω­το­βου­λία στή­ρι­ξης του αιτή­μα­τος να απο­νε­μη­θεί το Νόμπελ Ειρή­νης 2021 στην Κου­βα­νι­κή Ιατρι­κή Ταξιαρ­χία «Henry Reeve», ανέ­λα­βε ο Τουρ­κι­κός Σύν­δε­σμος Αλλη­λεγ­γύ­ης «Χοσέ Μαρ­τί» (José Martí Küba Dostluk Derneği).

Όπως ανα­φέ­ρει το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πόρ­ταλ soL, οι φίλοι της Κού­βας στην Τουρ­κία ξεκι­νούν καμπά­νια ενά­ντια στο γενο­κτο­νι­κό οικο­νο­μι­κό και εμπο­ρι­κό απο­κλει­σμό που έχουν επι­βάλ­λει οι ΗΠΑ και, ταυ­τό­χρο­να, προ­ω­θούν το αίτη­μα για το Νόμπελ Ειρήνης.

Ήδη δια­κι­νεί­ται κεί­με­νο συλ­λο­γής υπο­γρα­φών το οποίο στη­ρί­ζουν γνω­στοί τούρ­κοι ακα­δη­μαϊ­κοί, καλ­λι­τέ­χνες, πολι­τι­κοί και άνθρω­ποι των γραμ­μά­των. Σύμ­φω­να με τον Σύν­δε­σμο «Χοσέ Μαρ­τί», η συλ­λο­γή υπο­γρα­φών και η προ­ώ­θη­ση του αιτή­μα­τος θα συνε­χι­στεί μέχρι τον Σεπτέμ­βρη, ευελ­πι­στώ­ντας στη μαζι­κή συμ­με­το­χή εργα­τι­κών και λαϊ­κών στρωμάτων.

Στην ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε ο Τουρ­κι­κός Σύν­δε­σμος Αλλη­λεγ­γύ­ης προς την Κού­βα επι­ση­μαί­νο­νται, μετα­ξύ άλλων, η ανά­γκη να μπει ένα τέλος στο απάν­θρω­πο εμπάρ­γκο (απο­κλει­σμό) των ΗΠΑ και εκθειά­ζε­ται ο σπου­δαί­ος διε­θνι­στι­κός ρόλος των Κου­βα­νι­κών ιατρι­κών ταξιαρ­χιών που βρέ­θη­καν – και βρί­σκο­νται- στην προ­με­τω­πί­δα της μάχης ενά­ντια στην παν­δη­μία του κορωνοϊού.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ανά­λο­γη πρω­το­βου­λία για την στή­ρι­ξη του αιτή­μα­τος να δοθεί το Νόμπελ Ειρή­νης στους Κου­βα­νούς για­τρούς έχει ξεκι­νή­σει εδώ και αρκε­τό διά­στη­μα και στην Ελλά­δα, με αξιο­ση­μεί­ω­τη μέχρι στιγ­μής επι­τυ­χία. Τη Δευ­τέ­ρα 20 Ιού­λη οργα­νώ­θη­κε με επι­τυ­χία εκδή­λω­ση-συνέ­ντευ­ξη τύπου στην Αθή­να, ενώ το επό­με­νο διά­στη­μα θα ακο­λου­θή­σουν και άλλες πόλεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο