Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκικό F‑16 κατέρριψε αρμένικο μαχητικό;

Τουρ­κι­κό μαχη­τι­κό F‑16 κατέρ­ρι­ψε ένα μαχη­τι­κό της Αρμε­νί­ας τύπου SU-25, πάνω από την επι­κρά­τεια της Αρμε­νί­ας, απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θεί ο πιλό­τος του, δήλω­σε η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας της Αρμενίας.

Η Σού­ζαν Στε­πα­νιάν, εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας της Αρμε­νί­ας, έγρα­ψε στην σελί­δα της στο Facebook ότι το αερο­σκά­φος ήταν σε στρα­τιω­τι­κή απο­στο­λή όταν κατερρίφθη.

Σε ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Αρμε­νί­ας ανα­φέ­ρει ότι το τουρ­κι­κό μαχη­τι­κό, που βρί­σκο­νταν στην επι­κρά­τεια του Αζερ­μπαϊ­τζάν, κάλυ­πτε τις ενέρ­γειες των ενό­πλων δυνά­με­ων του Αζερ­μπαϊ­τζάν, που έπλη­ξαν την αρμε­νι­κή πόλη Βαρντένις.

«Σήμε­ρα στις 10:30 τουρ­κι­κά μαχη­τι­κά F‑16 απο­γειώ­θη­καν από το αερο­δρό­μιο Γκιαν­τζά για να παρά­σχουν κάλυ­ψη στα πλήγ­μα­τα των ενό­πλων δυνά­με­ων του Αζεϊρ­μπαϊ­τζάν στην πόλη Βαρ­ντέ­νις, στα χωριά Μετς Μάτσικ και Σότκ. Τουρ­κι­κό μαχη­τι­κό τύπου F‑16 κατέ­ρι­ψε μαχη­τι­κό Su-25 το οποίο εκτε­λού­σε στρα­τιω­τι­κή απο­στο­λή. Ο πιλό­τος δυστυ­χώς σκο­τώ­θη­κε ηρω­ι­κά. Το τουρ­κι­κό μαχη­τι­κό βρι­σκό­ταν σε βάθος 60 χιλιο­μέ­τρων (στην επι­κρά­τεια του Αζερ­μπαϊ­τζάν) σε ύψος 8.200 μέτρων» ανα­φέ­ρε­ται στην ανακοίνωση.

Η Τουρκία διαψεύδει ότι κατέρριψε αρμενικό στρατιωτικό αεροπλάνο

Η Τουρ­κία διέ­ψευ­σε σήμε­ρα ότι κατέρ­ρι­ψε αρμε­νι­κό στρα­τιω­τι­κό αερο­σκά­φος όπως την κατη­γο­ρεί το αρμε­νι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας εν μέσω μαχών ανά­με­σα στο Αζερ­μπαϊ­τζάν και σε αυτο­νο­μι­στές που υπο­στη­ρί­ζο­νται από το Γερε­βάν στο Ναγκόρ­νο Καραμπάχ.

«Ο ισχυ­ρι­σμός σύμ­φω­να με τον οποίο η Τουρ­κία κατέρ­ρι­ψε ένα αρμε­νι­κό μαχη­τι­κό είναι απο­λύ­τως ψευ­δής», δήλω­σε ο διευ­θυ­ντής επι­κοι­νω­νί­ας της τουρ­κι­κής προ­ε­δρί­ας Φαχρε­τίν Ατούν.

«Η Αρμε­νία όφει­λε να απο­συρ­θεί από τις περιο­χές που κατέ­χει αντί να κατα­φεύ­γει σε αυτή την φτη­νή προ­πα­γάν­δα», πρόσθεσε.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας του Αζερ­μπαϊ­τζάν απέρ­ρι­ψε επί­σης τις κατη­γο­ρί­ες του Γερεβάν.

«Η πλη­ρο­φο­ρία αυτή είναι ένα νέο ψέμα στο πλαί­σιο της αρμε­νι­κής προ­πα­γάν­δας», δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους ο εκπρό­σω­πός του Βαγκίφ Ντιαργκάλι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο