Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το κίνημα και οι αγώνες της .. « αρπαχτής»

Γρά­φει η Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη //
Συγ­γρα­φέ­ας

Πολ­λή κου­βέ­ντα γίνε­ται από την Κυρια­κή γύρω από το συλ­λα­λη­τή­ριο που οργά­νω­σαν διά­φο­ρες «ομά­δες» και φορείς της Βόρειας Ελλά­δας, από κοι­νού με φορείς της ομο­γέ­νειας, εργο­δο­τι­κές ενώ­σεις, θρη­σκευ­τι­κές οργα­νώ­σεις, ακρο­δε­ξιά μορ­φώ­μα­τα, φορείς της Τοπι­κής Διοί­κη­σης και άλλους, με αίτη­μα να μην ανα­γνω­ρι­στεί η ΠΓΔΜ με όνο­μα που θα περι­λαμ­βά­νει τον όρο «Μακε­δο­νία».

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όλοι τους απο­σιω­πούν συνει­δη­τά και απο­κρύ­πτουν την ουσία, που είναι οι επι­κίν­δυ­νοι σχε­δια­σμοί των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στα Βαλ­κά­νια και την ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Δεν είναι τυχαίο ότι είτε στέ­κο­νται στην πλευ­ρά του εθνι­κι­σμού είτε του κοσμο­πο­λι­τι­σμού, «συστε­γά­ζο­νται» κάτω από την κοι­νή ομπρέ­λα των ευρω­α­τλα­ντι­κών σχε­δί­ων στην περιο­χή και της συμ­με­το­χής της αστι­κής τάξης της Ελλά­δας σε αυτά.

Τρα­γέ­λα­φος πέρα για πέρα!

Δεν θα στα­θώ στα τάγ­μα­τα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής που έκα­ναν οργα­νω­μέ­να την εμφά­νι­σή τους.

Ούτε στις κάθε λογής φασι­στι­κές ομά­δες που κυκλο­φο­ρού­σαν με σύν­θη­μα «Πρω­τεύ­ου­σά μας είναι η Κωνσταντινούπολη».

Ούτε στους βου­λευ­τές της συγκυ­βέρ­νη­σης καθώς και της ΝΔ και της Ένω­σης Κεντρώ­ων διό­τι όλοι μαζί είχαν ψηφί­σει και το 3ο μνη­μό­νιο και σορό αντι­λαϊ­κών νόμων και βρή­καν ευκαι­ρία να ξεπλύ­νουν τις αμαρ­τί­ες τους σαν σύγ­χρο­νοι Πόντιοι Πιλάτοι.

Ούτε στους πρώ­ην και νυν Δημο­τι­κούς άρχο­ντες και βου­λευ­τές, που  λιμπί­ζο­νται την καρέκλα.

Ούτε στους «Κρή­τες» που κάτω από το άγαλ­μα του Λεω­νί­δα κρα­τού­σαν πανό που έγρα­φε «αν κυβερ­νά­νε οι προ­δό­τες, φταί­νε οι πατριώ­τες», διό­τι κάτω από αυτό βρί­σκο­νταν ο μεγα­λό­σω­μος «πατριώ­της», που πριν λίγο και­ρό χει­ρο­κρο­τού­σε τον Τσί­πρα και προ­φα­νώς προ­δό­θη­κε, αλλά κατά τις πρά­ξεις του, δεν πήρε το μάθη­μά του.

Ούτε σε ‘κεί­νο το «η Ελλά­δα δεν πωλεί­τε για­τί την έχει αγο­ρά­σει ο Χρι­στός!» διό­τι, αν ζού­σε, θα τους είχε πετά­ξει στο πυρ το εξώτερον.

Στέ­κο­μαι όμως στον πιο «μετριο­πα­θή» λόγο, αυτόν του πάτερ Ανδρέα Κεφα­λο­γιάν­νη, καθώς στο νησί μας γνω­ρι­ζό­μα­στε καλά!

Η ομιλία που «συγκίνησε τα πλήθη»

Στην ομι­λία του παπά Ανδρέα στά­θη­καν διά­φο­ρα ΜΜΕ και μπλοκς χωρίς βέβαια να σχο­λιά­ζει κανείς τη σκο­πι­μό­τη­τα. Θα δού­με στο άμε­σο μέλ­λον αν παρα­μεί­νει πιστός στο ποί­μνιο του ή αν αναρ­ρι­χη­θεί στα εκκλη­σια­στι­κά αξιώματα…

Το «συλ­λα­λη­τή­ριο του λαού των αγώ­νων και του πολι­τι­σμού», όπως ανέ­φε­ρε, σημα­το­δό­τη­σαν τα τάγ­μα­τα εφό­δου… αλλά σημεί­ω­σε «μακριά από ακραί­ες φωνές»  για να μην ταυ­τι­στεί από­λυ­τα με τους Χρυ­σαυ­γί­τες. Αμέ­σως παρα­κά­τω, συμπλή­ρω­σε: «έχου­με θεό, έχου­με σημαία, οικο­γέ­νεια», κάτι σαν «Πατρίς, θρη­σκεία, οικο­γέ­νεια» και κατέ­λη­ξε: «μας αρέ­σει να απλώ­νου­με το χέρι μας στο διπλα­νό μας και όχι να το κόβου­με!» Διπλα­νός βέβαια είναι και ο γεί­το­νας  αλλά δεν του άπλω­σαν το χέρι να απε­μπλα­κεί από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς τυχο­διω­κτι­σμούς αλλά για να ολο­κλη­ρω­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες του ονό­μα­τος ώστε να εντα­χθεί στο ΝΑΤΟ.

Οι Έλλη­νες «ποτέ στην ιστο­ρία μας δεν υπήρ­ξα­με άρπα­γες» τόνι­σε, ξεχνώ­ντας στο πρό­σφα­το παρελ­θόν τον αλυ­τρω­τι­σμό και τη Μεγά­λη Ιδέα του «εθνάρ­χη» Ελ. Βενι­ζέ­λου, που μόνο το ΚΚΕ κατα­δί­κα­σε, ενώ όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα υπη­ρέ­τη­σαν και πάλι τις επι­διώ­ξεις της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης στο πλευ­ρό των ισχυ­ρών καπι­τα­λι­στι­κών κρατών.

«Χιλιά­δες έδω­σαν το αίμα τους, τόνι­σε, για να υπε­ρα­σπι­στούν τα χώμα­τα των προ­γό­νων μας πέρα από πολι­τι­κή, πέρα από συμ­φέ­ρο­ντα, πέρα από ιδε­ο­λο­γί­ες και ιδε­ο­λη­ψί­ες». Αλή­θεια τι έκα­ναν οι ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες συνερ­γά­τες των Γερ­μα­νών για την Μακε­δο­νία που παρέ­δω­σαν οι Γερ­μα­νοί στους Βούλ­γα­ρους φασί­στες; Απλά συμ­φώ­νη­σαν. Τι έκα­ναν οι αντι­στα­σια­κές οργα­νώ­σεις, και ειδι­κά το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; Οργά­νω­σαν δια­δή­λω­ση ενά­ντια στους Γερ­μα­νούς για την παρα­χώ­ρη­ση της Μακε­δο­νί­ας, την οποία έβα­ψαν με αίμα οι Γερ­μα­νοί. Κι αυτό και πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γία και συμ­φέ­ρο­ντα εξυ­πη­ρέ­τη­σε ως στά­ση. Αλλά ο καθείς εφ ο ετάχθει!

«Η Μακε­δο­νία ξεκα­θά­ρι­σε είναι μία και είναι Ελλη­νι­κή» αλλά κου­βέ­ντα για την επέμ­βα­ση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και το δια­με­λι­σμό της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, που άνοι­ξε τους ασκούς του Αιό­λου για επα­να­χά­ρα­ξη των συνό­ρων στην Βαλ­κα­νι­κή και τρο­φο­δό­τη­σε τους αλυ­τρω­τι­σμούς των φασι­στών στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Να προ­σέ­ξουν λοι­πόν οι φίλοι μας οι Ανω­γεια­νοί για­τί και οι χωρια­νοί μου οι Μοχια­νοί ήταν αντι­φα­σί­στες και επί χού­ντας  έβρι­σκαν κατα­φύ­γιο στο χωριό μου οι κυνη­γη­μέ­νοι, αλλά μετά γέμι­σε το χωριό χωρο­φυ­λά­κους και τώρα κάνουν «πάρ­τι» οι Χρυ­σαυ­γί­τες.. Για­τί κάπως έτσι εκκο­λά­πτε­ται, αργά και στα­θε­ρά, το αυγό του φιδιού!

ΥΓ 1. Δεν είναι λίγο “παρά­ξε­νο” να σκί­ζε­σαι για την Μακε­δο­νία και να μη δίνεις δεκά­ρα για τον σημε­ρι­νό Μακε­δό­να άνερ­γο, που τον πετά­νε στο δρό­μο οι Έλλη­νες επι­χει­ρη­μα­τί­ες,  αφού την έκα­ναν για άλλες πολι­τεί­ες –αρκε­τοί δε εξ αυτών και στην ΠΓΔΜ –για μεγα­λύ­τε­ρα κέρδη;

ΥΓ 2. Η Μακε­δο­νία είναι ελλη­νι­κή εκτός από τα τρέ­να που είναι Ιτα­λι­κά, τα λιμά­νια που είναι Κινέ­ζι­κα, τα αερο­δρό­μια που είναι Γερ­μα­νι­κά, το χρυ­σό που είναι Κανα­δι­κός, το νερό που είναι Γαλ­λι­κό, τις παρα­λί­ες που είναι πολυ­ε­θνι­κές. Τα εργο­στά­σια είναι στην ιδιο­κτη­σία των καπι­τα­λι­στών και ως τέτοια δεν γνω­ρί­ζουν πατρί­δα. Θα παρα­μεί­νουν όμως στην ιδιο­κτη­σία τους; Ιδού το ερώτημα!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο