Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ απαντά στον «σερίφη» Χρυσοχοϊδη: Ντροπή σε όσους προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πανδημία για να επιβάλλουν «σιωπητήριο»

Σε σχό­λιο για τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μιχά­λη Χρυ­σο­χοϊ­δη το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Την ώρα που καθη­με­ρι­νά απο­κα­λύ­πτο­νται οι εγκλη­μα­τι­κές κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες, για τη μη θωρά­κι­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας και τη μη λήψη μέτρων σε κρί­σι­μους χώρους, όπως τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, οι χώροι δου­λειάς, τα σχο­λεία, η κυβέρ­νη­ση επι­μέ­νει στο παρα­λή­ρη­μα για το Πολυ­τε­χνείο, ως αντι­πε­ρι­σπα­σμό, με στό­χο να μετα­θέ­σει τις δικές της ευθύ­νες στο λαό, που αγω­νί­ζε­ται και τηρεί με το παρα­πά­νω όλα τα ανα­γκαία μέτρα προ­στα­σί­ας. Κι ας μην κου­νά­ει το δάχτυ­λο στο λαό, τη νεο­λαία και τα πολι­τι­κά κόμματα.

Η κυβέρ­νη­ση είναι αυτή που δεν γιόρ­τα­σε φέτος την 28η Οκτω­βρί­ου ή άλλες γιορ­τές. Μαζι­κοί φορείς, πολι­τι­κές νεο­λαί­ες και κόμ­μα­τα γιόρ­τα­σαν, έτσι όπως κάνουν κάθε χρό­νο: Με εκδη­λώ­σεις σε σχο­λεία, σχο­λές, αίθου­σες, πλα­τεί­ες, δρό­μους, τηρώ­ντας βεβαί­ως φέτος όλα τα μέτρα προ­στα­σί­ας. Έτσι θα γιορ­τά­σουν, όπως ξέρουν και όπως έχουν απο­φα­σί­σει και την επέ­τειο του Πολυτεχνείου.

Ντρο­πή και αίσχος σε όσους για μια ακό­μη φορά προ­σπα­θούν να εκμε­ταλ­λευ­τούν την παν­δη­μία για να επι­βάλ­λουν “σιω­πη­τή­ριο” και σε όσους προ­σπα­θούν να “μετα­τρέ­ψουν” την ‑ανα­γκαία για τη ζωή και την υγεία- μάσκα σε “φίμω­τρο”».

Απο­φα­σι­σμέ­νη να μην επι­τρέ­ψει την πορεία για το Πολυ­τε­χνείο δηλώ­νει η κυβέρ­νη­ση δια του Χρυσοχοΐδη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο