Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για την κήρυξη παράνομης της απεργίας των ναυτεργατών

Σε ανα­κοί­νω­ση για την κήρυ­ξη της απερ­γί­ας των ναυ­τερ­γα­τών παρά­νο­μης το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη δικα­στι­κή από­φα­ση που ‑κατ’ απαί­τη­ση κυβέρ­νη­σης κι εφο­πλι­στών- κηρύσ­σει παρά­νο­μη την αυρια­νή απερ­γία των ναυ­τερ­γα­τών, η οποία εξαγ­γέλ­θη­κε στο πλαί­σιο του πανερ­γα­τι­κού αγώ­να ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα της κυβέρνησης.

Απο­τε­λεί πρό­κλη­ση πρώ­του μεγέ­θους να κηρύσ­σε­ται παρά­νο­μη μία απερ­γία που έχει προ­κη­ρυ­χθεί εδώ και 10 μέρες από πρω­το­βάθ­μιες, δευ­τε­ρο­βάθ­μιες και τρι­το­βάθ­μιες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις και μάλι­στα για ένα τόσο σοβα­ρό ζήτη­μα, όπως είναι το αντερ­γα­τι­κό νομο­σχέ­διο, που τσα­κί­ζει τη ζωή και τους όρους δου­λειάς των εργα­ζο­μέ­νων. Παράλ­λη­λα, απο­δει­κνύ­ει τι “μέλ­λει γενέ­σθαι”, αν επι­κρα­τή­σουν τα σχέ­δια κυβέρ­νη­σης και κεφαλαίου.

Αν νομί­ζουν ότι με τέτοιες απο­φά­σεις μπο­ρούν να κάνουν επί­δει­ξη δύνα­μης, είναι βαθιά γελα­σμέ­νοι. Θα φάνε τα μού­τρα τους, για­τί η πραγ­μα­τι­κή δύνα­μη και το δίκιο είναι με το μέρος των εργα­ζο­μέ­νων που, στα λιμά­νια και σε όλους τους χώρους δου­λειάς, μαζι­κά θα συμ­με­τά­σχουν στην απερ­γία και απο­φα­σι­στι­κά θα περι­φρου­ρή­σουν τον αγώ­να τους».

Παράνομη κηρύχθηκε η απεργία των ναυτεργατών

Προ­κλη­τι­κή και απα­ρά­δε­κτη η δικα­στι­κή από­φα­ση που έβγα­λε παρά­νο­μη την απερ­γία των ναυ­τερ­γα­τών, μετά την εκδί­κα­ση των ασφα­λι­στι­κών μέτρων που κατέ­θε­σαν οι εφοπλιστές.

Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει, απα­ντούν οι ναυτεργάτες.

Δια­μη­νύ­ουν ότι την τρο­μο­κρα­τία και τις εκβια­στι­κές μεθο­δεύ­σεις κυβέρ­νη­σης — εφο­πλι­στών θα τις ανα­τρέ­ψουν στην πρά­ξη στους κατα­πέλ­τες των πλοί­ων αύριο στο πλαί­σιο της 24ωρης απερ­γί­ας, στην οποία θα συμ­με­τά­σχουν μαζικά.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο