Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους: Θα ρίξει νέο “λάδι στη φωτιά” των ιμπεριαλιστικών πολέμων και ανταγωνισμών

Η εμπλο­κή σε επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς είναι σε βάρος του λαού και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των τονί­ζε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στο Βίλ­νιους. Επι­ση­μαί­νε­ται ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με τη στή­ρι­ξη και των άλλων κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ανα­λαμ­βά­νει τερά­στιες ευθύ­νες στην υλο­ποί­η­ση αυτών των επι­κίν­δυ­νων σχεδιασμών.

Ανα­λυ­τι­κά:

Η Σύνο­δος Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στο Βίλ­νιους (Λιθουα­νία), στις 11–12 Ιού­λη 2023, θα ρίξει νέο “λάδι στη φωτιά” των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και αντα­γω­νι­σμών, που αυτή την περί­ο­δο εκδη­λώ­νο­νται με τη σφο­δρή πολε­μι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία, όπως και με την έντα­ση στην περιο­χή του Ινδο-Ειρη­νι­κού και σε άλλες περιο­χές. Πρό­κει­ται για περιο­χές όπου κλι­μα­κώ­νε­ται η δια­πά­λη για τις πρώ­τες ύλες, την ενέρ­γεια, τους δρό­μους εμπο­ρευ­μά­των, τα μερί­δια των αγο­ρών, δηλα­δή για τη μοι­ρα­σιά των κερ­δών του κεφαλαίου.

Συγκε­κρι­μέ­να με βάση τοπο­θε­τή­σεις των ΝΑΤΟι­κών επι­τε­λεί­ων αναμένεται:

- η εμβά­θυν­ση της εμπλο­κής του ΝΑΤΟ στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία με παρα­πέ­ρα πολι­τι­κές εγγυ­ή­σεις και νέα στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια στην αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι και με τη θεσμο­θέ­τη­ση “Συμ­βου­λί­ου ΝΑΤΟ – Ουκρανίας”,

- ο παρα­πέ­ρα ανε­φο­δια­σμός των ουκρα­νι­κών δυνά­με­ων με νέα σύγ­χρο­να ΝΑΤΟϊ­κά όπλα και την εκπαί­δευ­ση στρα­τιω­τι­κών δυνάμεων.

- η ενί­σχυ­ση των ΝΑΤΟι­κών πολυ­ε­θνι­κών δυνά­με­ων και των «περι­φε­ρεια­κών σχε­δί­ων», με την αύξη­ση των ετοι­μο­πό­λε­μων ΝΑΤΟϊ­κών δυνά­με­ων στις 300 χιλιά­δες και την ενί­σχυ­σή τους σε περιο­χές που γει­το­νεύ­ουν με τη Ρωσία και την Ουκρα­νία. Νέες ΝΑΤΟϊ­κές δυνά­μεις ανα­πτύσ­σο­νται τόσο στη Βαλ­τι­κή, όσο και στα Βαλκάνια.

- η επι­βε­βαί­ω­ση της διεύ­ρυν­σης με Φιν­λαν­δία και Σου­η­δία, που εκτός της ΝΑΤΟϊ­κής περι­κύ­κλω­σης της Ρωσί­ας, συν­δέ­ε­ται και με τη δια­πά­λη για τον έλεγ­χο της Αρκτι­κής, μιας και μετά από αυτήν την εξέ­λι­ξη οι 7 από τις 8 χώρες της Αρκτι­κής γίνο­νται μέλη του ΝΑΤΟ.

- η αύξη­ση των στρα­τιω­τι­κών δαπα­νών των κρα­τών μελών, με κατώ­τα­το όριο το 2% του ΑΕΠ, ρίχνο­ντας νέα οικο­νο­μι­κά βάρη δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ στις πλά­τες των λαών, για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των επι­θε­τι­κών σχε­δί­ων των ευρω-ατλα­ντι­κών μονοπωλίων,

- η διεύ­ρυν­ση της συνερ­γα­σί­ας του ΝΑΤΟ με χώρες της περιο­χής του Ινδο-Ειρη­νι­κού, που εμπλέ­κο­νται στους σχε­δια­σμούς των Αμε­ρι­κα­νό-νατοϊ­κών, όπως η Ιαπω­νία, η Αυστρα­λία, η Νέα Ζηλαν­δία και η Νότια Κορέα, σε μια περιο­χή όπου “μαγει­ρεύ­ε­ται” η νέα πολε­μι­κή ανα­μέ­τρη­ση του ΝΑΤΟ με την Κίνα, που από πέρ­σι στη “Στρα­τη­γι­κή Αντί­λη­ψη” του ΝΑΤΟ χαρα­κτη­ρί­στη­κε “απει­λή”.

- η προ­ε­τοι­μα­σία του ΝΑΤΟ για τη χρή­ση στα πεδία των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συγκρού­σε­ων και πυρη­νι­κών όπλων.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με τη στή­ρι­ξη και των άλλων κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ανα­λαμ­βά­νει τερά­στιες ευθύ­νες στην υλο­ποί­η­ση αυτών των επι­κίν­δυ­νων σχε­δια­σμών, στέλ­νο­ντας όπλα και πυρο­μα­χι­κά στην Ουκρα­νία, ανα­βαθ­μί­ζο­ντας τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις στη χώρα, παρα­χω­ρώ­ντας ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις για τη στε­λέ­χω­ση των ΝΑΤΟϊ­κών σχη­μα­τι­σμών, εκτι­νάσ­σο­ντας τις δαπά­νες για εξο­πλι­σμούς που αφο­ρούν τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ, δια­θέ­το­ντας λιμά­νια και αερο­δρό­μια για εγκλη­μα­τι­κούς σχε­δια­σμούς, που στο­χο­ποιούν τον λαό μας.

Η πολι­τι­κή αυτή, που βρί­σκε­ται στην υπη­ρε­σία των συμ­φε­ρό­ντων της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης και των συμ­μά­χων της, στρέ­φε­ται σε βάρος του λαού μας και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των των ελλη­νι­κών νησιών, γενι­κό­τε­ρα της χώρας, προ­οιω­νί­ζο­ντας τις εξε­λί­ξεις στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις με κατεύ­θυν­ση οδυ­νη­ρό συμ­βι­βα­σμό στο Αιγαίο. Όχι τυχαία φέρε­ται να εξα­φα­νί­ζε­ται από τα ΝΑΤΟϊ­κά έγγρα­φα η Κυπρια­κή Δημο­κρα­τία και να αντι­κα­θί­στα­ται η ανα­φο­ρά σε αυτήν με γεω­γρα­φι­κές συντε­ταγ­μέ­νες, ενώ με πρω­το­βου­λία των ΗΠΑ τα στε­νά των Δαρ­δα­νε­λί­ων και του Βοσπό­ρου, βαπτί­ζο­νται “τουρ­κι­κά στενά”.

Τώρα πρέ­πει να δυνα­μώ­σει η πάλη του λαού μας για:

την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία,

για να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις της χώρας μας,

για να στα­μα­τή­σουν να στέλ­νο­νται ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις και οπλι­κά συστή­μα­τα εκτός συνόρων,

για την απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ-ΕΕ, με τον λαό αφέ­ντη στον τόπο του και την εξου­σία στα δικά του χέρια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο