Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Το παρελθόν κρατά πολύ», του Αλέκου Χατζηκώστα

Κυκλο­φό­ρη­σε από τις εκδό­σεις «ΕΝΤΥΠΟΙΣ» το νέο- 6ο κατά σει­ρά βιβλίο- του δημο­σιο­γρά­φου, εκδό­τη της εφη­με­ρί­δας «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ»  της Ημα­θί­ας, Αλέ­κου Χατζη­κώ­στα με τίτλο: «Το παρελ­θόν κρα­τά πολύ». Πρό­κει­ται για το πρώ­το του μυθι­στό­ρη­μα. Όσον αφο­ρά την υπό­θε­ση του βιβλί­ου, στο οπι­σθό­φυλ­λο αναφέρεται:
biblio“Ένα τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα με θύμα οικο­νο­μι­κό παρά­γο­ντα και κομ­μα­τάρ­χη παλιάς κοπής. Περιου­σί­ες που απο­κτή­θη­καν κατά τη διάρ­κεια της κατο­χής και μεγά­λω­σαν στην μετεμ­φυ­λια­κή Ελλάδα.
Οι εφη­με­ρί­δες στο κυνή­γι της είδη­σης και του εντυ­πω­σια­σμού και ένας δημο­σιο­γρά­φος που ανα­ζη­τά την αλή­θεια και τη χαμέ­νη του αξιο­πρέ­πεια. Ένας μεγά­λος έρω­τας που ξεπη­δά από τα συντρίμ­μια ενός παλιό­τε­ρου και οικο­δο­μεί­ται βήμα-βήμα μαζί με την ανα­ζή­τη­ση των πραγ­μα­τι­κών γεγονότων.
Στην Ελλά­δα των μνη­μο­νί­ων και της κρί­σης που ανα­ζη­τά την ελπί­δα στην κυβέρ­νη­ση «της πρώ­της φοράς αρι­στε­ρά». Όταν τα φαι­νό­με­να συχνά απα­τούν αλλά και η αλή­θεια δεν μπο­ρεί να ειπωθεί.
Μία ιστο­ρία που έχει τις ρίζες της στην Κατο­χή, τον διωγ­μό των Εβραί­ων, την Αντί­στα­ση και τον Εμφύ­λιο και φτά­νει μέχρι τις μέρες μας.
Ένα μυθι­στό­ρη­μα που η αστυ­νο­μι­κή του πλο­κή είναι αφορ­μή για γενι­κό­τε­ρους κοι­νω­νι­κούς-πολι­τι­κούς σχο­λια­σμούς για το σήμε­ρα και το χθες. Και όλα αυτά για­τί Το παρελ­θόν πάντα κρα­τά πολύ.”
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο