Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρία Κόκκινα Γράμματα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Η κοι­νω­νι­κή, πολι­τι­κή και κυρί­ως ταξι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα έχει δια­μορ­φω­θεί έτσι ούτως ώστε δεν αφή­νει πολ­λά περι­θώ­ρια. Ακό­μη και κάποιος που δεν είναι κομ­μου­νι­στής, δεν έχει πλέ­ον και πολ­λά περι­θώ­ρια να μην είναι πια κομ­μου­νι­στής. Ακό­μη κι’ αν δεν συμ­φω­νεί σε όλα με την ιδε­ο­λο­γία και τις θέσεις του ΚΚΕ, δεν έχει πλέ­ον πολ­λά περι­θώ­ρια να μην συντα­χθεί με την πολι­τι­κή πρό­τα­ση του ΚΚΕ. Μια πολι­τι­κή πρό­τα­ση που, όπως έγρα­φε κι’ ο Μπρεχτ «είναι το τέλος κάθε εγκλή­μα­τος. Δεν είναι παρα­φρο­σύ­νη, μα το τέλος της παρα­φρο­σύ­νης. Δεν είναι χάος. Μα η τάξη. Είναι το απλό. Που είναι δύσκο­λο να γίνει».

Τρία Κόκ­κι­να Γράμ­μα­τα στην κάλ­πη, λοιπόν:

1. Για­τί το ζητού­με­νο για το λαό δεν είναι αλλά­ξει δια­χει­ρι­στές ή πρό­σω­πα, αλλά να αλλά­ξει σύστη­μα. Διό­τι η ουσία δεν βρί­σκε­ται στον έναν ή τον άλλο δια­χει­ρι­στή της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας, αλλά στην ανα­τρο­πή της.

2. Για­τί το κύριο ερώ­τη­μα-δια­κύ­βευ­μα (και αυτών) των εκλο­γών δεν είναι «Τσί­πρας ή Μεϊ­μα­ρά­κης», ούτε «μνη­μό­νιο με ευρώ ή μνη­μό­νιο με δραχ­μή». Το κύριο ερώ­τη­μα είναι: Με το λαό ή με τα μονο­πώ­λια; Εξου­σία μιας χού­φτας κεφα­λαιο­κρα­τών ή εξου­σία του λαού;

3. Για­τί ανά­με­σα στα 19 συνο­λι­κά κόμ­μα­τα και συνα­σπι­σμούς κομ­μά­των που διεκ­δι­κούν τη λαϊ­κή ψήφο την Κυρια­κή, μόνο στο ΚΚΕ βρί­σκε­ται η μονα­δι­κή ρεα­λι­στι­κή φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δος απ’ την κρί­ση και τα μνημόνια.

4. Για­τί βασι­κό δια­κύ­βευ­μα των εκλο­γών της 20ης Σεπτέμ­βρη είναι η τιμω­ρία όσων έβα­λαν φαρ­διά πλα­τιά την σφρα­γί­δα τους στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή των μνη­μο­νί­ων (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημο­κρα­τία, Το Ποτά­μι, ΠΑΣΟΚ). Τιμω­ρία και κατα­δί­κη τους είναι η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ – είναι η κόκ­κι­νη ψήφος.

5. Για­τί ο λαός πρέ­πει να κατα­δι­κά­σει, με τον πλέ­ον σαφή και κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο, όσους πριν από ένα χρό­νο τον κοροϊ­δευαν ασύ­στο­λα σπέρ­νο­ντας αυτα­πά­τες. Όσους έλε­γαν πως «θα σκί­σουν τα μνη­μό­νια» και πως θα τα καταρ­γή­σουν «μ’ ένα νόμο κι’ ένα άρθρο» (Αλέ­ξης Τσί­πρας), για να έρθουν αργό­τε­ρα ως κυβέρ­νη­ση να υπο­γρά­ψουν νέο, επα­χθέ­στε­ρο μνη­μό­νιο.

6. Για­τί ο λαός έχει πλέ­ον πεί­ρα που πρέ­πει να την αξιο­ποι­ή­σει και να τη μετου­σιώ­σει σε ψήφο και δρά­ση. Και αυτή η πεί­ρα λέει πως το ΚΚΕ επι­βε­βαιώ­θη­κε πλή­ρως στις ανα­λύ­σεις του, όταν προει­δο­ποιού­σε πως στον καπι­τα­λι­στι­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης και εντός της Ε.Ε. δε μπο­ρεί να υπάρ­ξει φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δος. Πως Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και μνη­μό­νια πάνε μαζί, χέρι-χέρι.

7. Για­τί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι τιμω­ρία, είναι ράπι­σμα απέ­να­ντι στους πολι­τι­κούς απο­γό­νους των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών, την εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή. Διό­τι πρέ­πει να απο­μο­νω­θούν, να τσα­κι­στούν πολι­τι­κά και κοι­νω­νι­κά οι πολι­τι­κοί υπη­ρέ­τες των εφο­πλι­στών και των μεγα­λο­ερ­γο­δο­τών, οι νοσταλ­γοί του Μετα­ξά και του Χίτλερ.

8. Για­τί το δήθεν «φρέ­σκο και αυτο­δη­μιούρ­γη­το» που παρι­στά­νουν πως πρε­σβεύ­ουν δυνά­μεις όπως το «Ποτά­μι», δεν είναι παρά η ανα­κύ­κλω­ση των ίδιων αντι­λαϊ­κών, μνη­μο­νια­κών πολι­τι­κών που ζού­με τόσα χρό­νια. Διό­τι κόμ­μα­τα όπως το «Ποτά­μι» είναι στην ουσία πολι­τι­κοί βάλ­τοι όπου κυριαρ­χούν και ανα­πα­ρά­γο­νται τα συμ­φέ­ρο­ντα του Κεφα­λαί­ου, των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών, των μονο­πω­λια­κών ομίλων.

9. Για­τί, πέραν των μνη­μο­νια­κών κομ­μά­των, ο λαός πρέ­πει να τιμω­ρή­σει τα ανα­χώ­μα­τα του συστή­μα­τος όπως η «Λαϊ­κή Ενό­τη­τα». Κομ­μα­τι­κά μορ­φώ­μα­τα όπως αυτό του Λαφα­ζά­νη έχουν σκο­πό να ανα­κό­ψουν τη ριζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση των λαϊ­κών μαζών, να απο­προ­σα­να­το­λί­σουν το λαό σε ψευ­το­δι­λήμ­μα­τα του τύπου «ευρώ ή δραχ­μή» αφή­νο­ντας άθι­κτο το καπι­τα­λι­στι­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης και την κερ­δο­φο­ρία των μονο­πω­λια­κών ομί­λων. Είναι οι ίδιοι κύριοι που στή­ρι­ζαν τα προη­γού­με­να χρό­νια την προ­ο­πτι­κή της «αρι­στε­ρής κυβέρ­νη­σης», που θήτευ­σαν ως υπουρ­γοί του κ.Τσίπρα, που συνερ­γά­στη­καν με τους ΑΝΕΛ στην πρό­σφα­τη συγκυ­βέρ­νη­ση. Πρό­κει­ται για τους ίδιους που δεν είπαν κου­βέ­ντα για την συμ­φω­νία στο Eurogroup της 20ης Φλε­βά­ρη και για το μνη­μο­νια­κό πακέ­το 47+8 σελί­δων του κ.Τσίπρα, που… «κατα­ψή­φι­σαν το μνη­μό­νιο αλλά στή­ρι­ζαν» την συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέχρι πρό­τι­νος. Και αφού, εν τέλει, ήταν τόσο αντι­μνη­μο­νια­κοί οι «ροβε­σπιέ­ροι» του ΣΥΡΙΖΑ 2 για­τί δεν ζήτη­σαν να τεθεί στο δημο­ψή­φι­σμα της 5ης Ιού­λη η πρό­τα­ση του ΚΚΕ ενά­ντια και στις δύο μνη­μο­νια­κές προ­τά­σεις, Γιούν­κερ και Τσίπρα;

10. Για­τί η πρό­τα­ση του ΚΚΕ είναι και εφι­κτή και δίνει πραγ­μα­τι­κή διέ­ξο­δο για το λαό. Το μόνο που δεν είναι εφι­κτό είναι να δουν τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα «άσπρη μέρα» εντός της Ε.Ε, των μνη­μο­νί­ων, του χρέ­ους και του καπι­τα­λι­στι­κού δρό­μου ανά­πτυ­ξης. Αντι­θέ­τως, το εφι­κτό βρί­σκε­ται στην απο­δέ­σμευ­ση από την Ε.Ε, στη μονο­με­ρή δια­γρα­φή του χρέ­ους και στην κατάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων. Το εφι­κτό – για την ευη­με­ρία του λαού – βρί­σκε­ται σε μια άλλη οικο­νο­μία, σε μια οικο­νο­μία με κοι­νω­νι­κο­ποι­η­μέ­να τα μέσα παρα­γω­γής όπου αφέ­ντης στον τόπο του θα είναι ο ίδιος ο λαός και όχι μια χού­φτα ολι­γάρ­χες. Διό­τι, εν τέλει, εντός του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος η ευη­με­ρία για το λαό, για τους εργα­ζό­με­νους, για τις νέες γενιές, παρα­πέ­μπε­ται στη δευ­τέ­ρα παρουσία.

11. Για­τί ένα ισχυ­ρό ΚΚΕ, με αυξη­μέ­νη εκλο­γι­κή δύνα­μη, είναι εγγύ­η­ση για την ενδυ­νά­μω­ση των εργα­τι­κών-λαϊ­κών αγώ­νων. Διό­τι, την επο­μέ­νη των εκλο­γών, όταν οι άλλοι θα προ­βά­ρουν υπουρ­γι­κά κοστού­μια, το ΚΚΕ και οι δυνά­μεις του στο ταξι­κό κίνη­μα, το ΠΑΜΕ, θα βρί­σκο­νται και πάλι στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να. Θα βρί­σκο­νται εκεί όπου χτυ­πά η καρ­διά των ανθρώ­πων του μόχθου, στο πλευ­ρό των εργα­ζό­με­νων, των ανέρ­γων, της νεο­λαί­ας, των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, των συντα­ξιού­χων. Για­τί οι κομ­μου­νι­στές δεν σε θυμού­νται μόνο την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, αλλά βρί­σκο­νται συνέ­χεια στις επάλ­ξεις των λαϊ­κών αγώ­νων, σε κάθε γει­το­νιά, σε κάθε χώρο δου­λειάς, παλεύ­ο­ντας για το «απλό που είναι δύσκο­λο να γίνει».

Τρία Κόκ­κι­να Γράμ­μα­τα λοι­πόν! Για­τί όπως έγρα­φε κι’ ο Μπρεχτ στο Εγκώ­μιο στη Δια­λε­κτι­κή «όποιος την κατά­στα­σή του ξέρει και κατα­νο­εί πώς θα εμπο­δι­στεί να την αλλά­ξει;». Ισχυ­ρό ΚΚΕ στην κάλ­πη, λοι­πόν, για­τί όπως θα ‘λεγε και ο Μπρεχτ «οι νικη­μέ­νοι του σήμε­ρα, βλέ­πε­τε, είναι οι νικη­τές του αύριο, όσο για κεί­νο το ποτέ έχει πλέ­ον γίνει σήμε­ρα, κι έχου­με κιό­λας αργή­σει!».

Καλό βόλι!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο