Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στην Πύλο: Φταίει το Λιμενικό – Η μαρτυρία πρόσφυγα που επέζησε από το ναυάγιο

Με έναν από τους 106 επι­ζή­σα­ντες του πολύ­νε­κρου ναυα­γί­ου ανοι­χτά της Πύλου μίλη­σε η γερ­μα­νι­κή εφη­με­ρί­δα Süddeutsche Zeitung. «Ο 24χρονος Αχμάντ, γεν­νη­μέ­νος στη Δαμα­σκό της Συρί­ας, ισχυ­ρί­ζε­ται ότι το πλοίο τους δεν βυθί­στη­κε έτσι απλά το βρά­δυ της 14ης Ιου­νί­ου. Η ελλη­νι­κή ακτο­φυ­λα­κή φταί­ει», κατα­γρά­φει η εφη­με­ρί­δα του Μονά­χου τη μαρ­τυ­ρία του πρόσφυγα.

«Είναι πεπει­σμέ­νος ότι για την τρα­γω­δία ευθύ­νε­ται το Λιμε­νι­κό», ανα­φέ­ρει η SZ. «Διη­γεί­ται τι συνέ­βη, πώς οι Έλλη­νες ακτο­φύ­λα­κες εμφα­νί­στη­καν σε ένα περι­πο­λι­κό εκεί­νο το βρά­δυ και έδε­σαν ένα σχοι­νί στο πλοίο για να το ρυμουλ­κή­σουν. Προς την περιο­χή της ιτα­λι­κής ακτο­φυ­λα­κής». Ο Αχμάντ διη­γεί­ται «πώς έσπα­σε το σχοι­νί, πώς έδε­σαν οι Έλλη­νες ένα δεύ­τε­ρο, πώς η κίνη­ση απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σε το πλοίο και πώς η βάρ­κα τελι­κά ανα­πο­δο­γύ­ρι­σε». «Χωρίς το λιμε­νι­κό, αυτό δεν θα είχε συμ­βεί έτσι», ανα­φέ­ρει ο Αχμάντ στην SZ.

«Το Λιμε­νι­κό Σώμα, ισχυ­ρί­ζε­ται ο Αχμάντ, παρα­κο­λού­θη­σε τη βύθι­ση. Το πλοίο εξα­φα­νί­στη­κε γρή­γο­ρα στο νερό, μέσα σε ένα λεπτό, το πολύ δύο. Όμως οι Έλλη­νες περι­συ­νέ­λε­ξαν τους επι­ζώ­ντες μόνο 15 ή 20 λεπτά αργό­τε­ρα.» Ο 24χρονος εξι­στο­ρεί ότι πήδη­ξε στη θάλασ­σα και κολύ­μπη­σε προς τους Έλλη­νες. «Το Ελλη­νι­κό Λιμε­νι­κό Σώμα αρνεί­ται τις κατη­γο­ρί­ες. Το σίγου­ρο είναι ότι το πλοίο του ήταν ήδη εκεί όταν οι άνθρω­ποι πνί­γη­καν», κατα­λή­γει η εφημερίδα.

Πηγή: DW

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο