Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσέχοι ιστορικοί δικάζονται μη αποδεχόμενοι την Ναζιστική αφήγηση για την σφαγή στο Κατίν

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Στη 1η Φεβρουα­ρί­ου, θα διε­ξα­χθεί μια δίκη στην Πρά­γα, όπου ο ιστο­ρι­κός Josef Skála μαζί με δύο άλλους ερευ­νη­τές θα δικα­στούν για ισχυ­ρι­σμό «λαν­θα­σμέ­νων» από­ψε­ων στην έρευ­νά του γρά­φει η εφη­με­ρί­δα του ΚΚ Σου­η­δί­ας Riktpunkt ανα­φε­ρό­με­νη σε άρθρο του ιτα­λι­κού ισό­το­που Marx21.it.

Ήδη στις 31 Οκτω­βρί­ου 2022, ο Josef Skála κατα­δι­κά­στη­κε στο περι­φε­ρεια­κό δικα­στή­ριο σε φυλά­κι­ση 8 μηνών μαζί με τους Vladimír Kapal και Juraj Václavík, ανα­φέ­ρει ο ιτα­λι­κός ιστό­το­πος marx21.it.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι είναι μαρ­ξι­στές δια­νο­ού­με­νοι και ο Skála ήταν προη­γου­μέ­νως αντι­πρό­ε­δρος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βοη­μί­ας και Μορα­βί­ας (KSCM).

Η αφορ­μή ήταν μια ραδιο­φω­νι­κή συζή­τη­ση για τη σφα­γή του Κατίν, στην οποία χιλιά­δες Πολω­νοί αιχ­μά­λω­τοι πολέ­μου σκο­τώ­θη­καν το 1941 σε σοβιε­τι­κό έδα­φος που κατεί­χαν οι Ναζί.

Η επι­κρα­τού­σα άπο­ψη ήταν ότι οι Σοβιε­τι­κοί πραγ­μα­το­ποί­η­σαν τη σφα­γή, κάτι που βασί­στη­κε στο υλι­κό που ήταν δια­θέ­σι­μο μέχρι την δεκα­ε­τία του 90. Έκτο­τε, αυτό αμφι­σβη­τή­θη­κε από διά­φο­ρους διε­θνείς ερευ­νη­τές, με βάση έγγρα­φα που προ­έ­κυ­ψαν από τα πρώ­ην σοβιε­τι­κά αρχεία αλλά και νέες έρευνες.

Οι τρεις κατη­γο­ρού­με­νοι ανή­κουν σε αυτό το νέο ρεύ­μα στην έρευ­να για το Κατίν. Μια περί­λη­ψη της νέας κατά­στα­σης της έρευ­νας, όπου φαί­νε­ται πιθα­νό ότι οι Ναζί ήταν υπεύ­θυ­νοι για τις μαζι­κές εκτε­λέ­σεις, δίνε­ται, για παρά­δειγ­μα, από τον Αμε­ρι­κα­νό ιστο­ρι­κό Grover Furr και δεν είναι σε καμία περί­πτω­ση αμφι­λε­γό­με­νη ή αντιεπιστημονική*.

Δύο χρό­νια μετά τη συζή­τη­ση, ο Skála και οι άλλοι κλή­θη­καν στην τσέ­χι­κη εθνι­κή υπη­ρε­σία κατά του οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος για να δώσουν εξη­γή­σεις για τις από­ψεις τους γεγο­νός που οδή­γη­σε στην πρώ­τη κατα­δί­κη τους .

Η κατα­δί­κη σήμαι­νε ότι ο Josef Skála δεν μπο­ρού­σε να θέσει υπο­ψη­φιό­τη­τα στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές όπως είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί, και η δρα­στή­ρια συμ­με­το­χή του σε φιλει­ρη­νι­κές και σε αντι­να­τοϊ­κές συγκε­ντρώ­σεις μπο­ρεί να έπαι­ξε ρόλο στην κατα­δί­κη. Το τσέ­χι­κο κρά­τος χρη­σι­μο­ποί­η­σε το άρθρο 405 του ποι­νι­κού κώδι­κα, το οποίο ορί­ζει ότι τιμω­ρεί­ται η άρνη­ση εγκλη­μά­των κατά της ανθρω­πό­τη­τας που θεω­ρεί­ται ότι έχουν δια­πρα­χθεί είτε από Ναζί είτε από κομ­μου­νι­στές. Κάτι τέτοιο επι­σύ­ρει ποι­νή φυλάκισης.

Έτσι, φυσι­κά, τα δικα­στή­ρια διο­ρί­ζο­νται ως επι­στη­μο­νι­κές αρχές που κατέ­χουν την πλή­ρη αλή­θεια για τα ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα. Πρό­κει­ται για το νέο αφή­γη­μα της ΕΕ με μια ολο­έ­να και πιο έντο­νη αντι­κομ­μου­νι­στι­κή προπαγάνδα.

Στο νέο αφή­γη­μα, η νίκη της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης επί της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας απο­γυ­μνώ­νε­ται από κάθε σημα­σία, οι Σοβιε­τι­κοί εξι­σώ­νο­νται με τη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία και κατη­γο­ρού­νται ότι μαζί ξεκί­νη­σαν τον Δεύ­τε­ρο Παγκό­σμιο Πόλεμο.

Η όλη δια­δι­κα­σία ενα­ντί­ον των τριών επι­στη­μό­νων δημιουρ­γεί ένα προει­δο­ποι­η­τι­κό παρά­δειγ­μα – είναι ένα ακό­μη βήμα προς μια Ευρώ­πη στην οποία οι από­ψεις που απο­κλί­νουν από την εκά­στο­τε καθιε­ρω­μέ­νη «αλή­θεια» του κρά­τους δεν γίνο­νται ανε­κτές – μια σύγ­χρο­νη Ιερά Εξέ­τα­ση, με άλλα λόγια. Η συμπα­ρά­στα­ση μας πρέ­πει να είναι δεδομένη.

Πηγή

Εφη­με­ρί­δα Riktpunkt του ΚΚ Σουηδίας.

*Η έρευ­να του Grover Furr όπως και οι υπό­λοι­πες ανα­φέ­ρε­ται και στο βιβλίο του Νίκου Μότ­τα «Ναι αλλά ο Στά­λιν…» εκδό­σεις Ατέχνως. 

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο