Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΠΕΞ Ρωσίας: Συλλυπητήρια στον ελληνικό λαό για την τραγωδία στα Τέμπη

Συλ­λυ­πη­τή­ρια προς τον ελλη­νι­κό λαό και τις οικο­γέ­νειες των θυμά­των εξέ­φρα­σε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών μέσω της επί­ση­μης εκπρο­σώ­που του Μαρί­ας Ζαχά­ρο­βα για την τρα­γω­δία στα Τέμπη, σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή δήλω­ση, που αναρ­τή­θη­κε στην ιστο­σε­λί­δα του ρωσι­κού ΥΠΕΞ.

Ειδι­κό­τε­ρα στη δήλω­ση της Μ. Ζαχά­ρο­βα αναφέρεται:

«Με βαθιά θλί­ψη και πόνο έγι­νε γνω­στή στη Ρωσία η είδη­ση της τρα­γω­δί­ας στη βόρεια Ελλά­δα, όπου τη νύχτα της 1ης Μαρ­τί­ου σε σιδη­ρο­δρο­μι­κό κόμ­βο μετα­ξύ Λάρι­σας και Θεσ­σα­λο­νί­κης ως απο­τέ­λε­σμα μετω­πι­κής σύγκρου­σης επι­βα­τι­κής και εμπο­ρι­κής αμα­ξο­στοι­χί­ας βρή­καν το θάνα­το περισ­σό­τε­ροι από τριά­ντα άνθρω­ποι και τραυ­μα­τί­στη­καν πολ­λές δεκάδες.

Σε αυτές τις δύσκο­λες στιγ­μές εκφρά­ζου­με τα πλέ­ον ειλι­κρι­νή μας συλ­λυ­πη­τή­ρια στον ελλη­νι­κό λαό, πρω­τί­στως στις οικο­γέ­νειες, που έχα­σαν αγα­πη­μέ­νους και οικεί­ους τους. Ευχό­μα­στε τάχι­στη ανάρ­ρω­ση στους τραυματίες».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο