Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπό το βλέμμα του ΝΑΤΟ Μητσοτάκης και Ερντογάν έστειλαν μήνυμα ότι όλα βαίνουν θετικά για να ξεκινήσει το παζάρι

Με τα μάτια της άλλης πλευ­ράς του Ατλα­ντι­κού στραμ­μέ­να στην Αθή­να Μητσο­τά­κης και Ερντο­γάν προ­σπά­θη­σαν να στεί­λουν μήνυ­μα ότι όλα βαί­νουν θετι­κά στις σχέ­σεις Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας και υπο­γρά­φο­ντας μάλι­στα μια Δια­κή­ρυ­ξη φιλί­ας και καλής γει­το­νί­ας σημα­το­δο­τώ­ντας τη συνέ­χεια του «παζα­ριού».

Ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον για τη συνά­ντη­ση Μητσο­τά­κη — Ερντο­γάν δεί­χνουν οι ΗΠΑ με ζητού­με­νο την ισχυ­ρο­ποί­η­ση της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ και απώ­τε­ρο στό­χο οι δια­βου­λεύ­σεις να οδη­γή­σουν σε συνεκ­με­τάλ­λευ­ση — συν­δια­χεί­ρι­ση του Αιγαί­ου και της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου προς όφε­λος επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Μητσο­τά­κης και Ερντο­γάν ανα­φέρ­θη­καν σε «δια­φο­ρές» και «προ­βλή­μα­τα» μετα­ξύ των δυο χωρών που μπο­ρούν να επι­λυ­θούν και για από­ψεις που συζη­τή­θη­καν για το Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, δεί­χνο­ντας ότι στο τρα­πέ­ζι τέθη­καν και συζη­τή­θη­καν όλες οι διεκ­δι­κή­σεις που εμφα­νί­ζει η Άγκυ­ρα συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και θέμα­τος ύπαρ­ξης «τουρ­κι­κής» μειο­νό­τη­τας στη Δυτι­κή Θρά­κη όπως ανέ­φε­ρε στις δηλώ­σεις του ο Τούρ­κος πρόεδρος.

Κοι­νή συνι­στα­μέ­νη των δηλώ­σε­ων Μητσο­τά­κη — Ερντο­γάν είναι η διά­θε­ση των δύο κυβερ­νή­σε­ων να εμφα­νί­σουν και να ενι­σχύ­σουν ένα «θετι­κό κλί­μα» μετα­ξύ τους, που στα­δια­κά, βήμα το βήμα, να οδη­γή­σει σε διευ­θε­τή­σεις, σε μοί­ρα­σμα, σε συν­δια­χεί­ρι­ση στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσό­γειο προς όφε­λος των ομί­λων και του ΝΑΤΟ που θέλει να ισχυ­ρο­ποι­η­θεί η Νοτιο­α­να­το­λι­κή του Πτέρυγα.

Ο Κ. Μητσο­τά­κης δήλω­σε ότι τα δύο κρά­τη «ανα­ζη­τούν νέους δημιουρ­γι­κούς δρό­μους» και ότι «βαδί­ζουν σε ένα πιο ήρε­μο μονο­πά­τι», πρό­σθε­σε ότι μπο­ρούν να δια­τυ­πώ­νο­νται «δια­φο­ρές που είναι γνω­στές» και να γίνε­ται συζή­τη­ση «με ειλι­κρί­νεια» και όταν οι δια­φο­ρές «δεν γεφυ­ρώ­νο­νται», τότε «να μην προ­κα­λούν εντά­σεις». Ανέ­φε­ρε πως όταν «ωρι­μά­σουν οι συν­θή­κες», ο «πολι­τι­κός διά­λο­γος» μετα­ξύ των δύο κρα­τών μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε προ­σέγ­γι­ση για την οριο­θέ­τη­ση υφα­λο­κρη­πί­δας και ΑΟΖ, «τη μόνη δια­φο­ρά», όπως είπε, που η Ελλά­δα θα συνη­γο­ρού­σε να λυθεί στο Δικα­στή­ριο της Χάγης. Προς το παρόν, σύμ­φω­να με τον πρω­θυ­πουρ­γό, η επι­δί­ω­ξη είναι να συνε­χι­στεί ο πολι­τι­κός διά­λο­γος για τη διεύ­ρυν­ση της θετι­κής ατζέ­ντας και την επέ­κτα­ση των Μέτρων Οικο­δό­μη­σης Εμπι­στο­σύ­νης, ενώ ανα­φέρ­θη­κε στην επι­δί­ω­ξη των δύο κυβερ­νή­σε­ων να αυξη­θεί από τα 5 δισ. δολά­ρια στα 10 δισ. δολά­ρια το διμε­ρές εμπό­ριο σε βάθος πενταετίας.

Ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός ανέ­φε­ρε ακό­μα ότι έχει ζητή­σει από την ΕΕ να ενερ­γο­ποι­η­θεί η δυνα­τό­τη­τα Τούρ­κων πολι­τών να επι­σκέ­πτο­νται εφτά μέρες τον χρό­νο 10 ελλη­νι­κά νησιά. Για το Μετα­να­στευ­τι­κό απέ­φυ­γε κάθε ανα­φο­ρά στη συμ­φω­νία ΕΕ — Τουρ­κί­ας που εγκλω­βί­ζει ξερι­ζω­μέ­νους στην Ελλά­δα. Είπε ότι οι ροές έχουν μειω­θεί λόγω και της καλής συνερ­γα­σί­ας των δύο κρατών.

Για το Κυπρια­κό, ο Κ. Μητσο­τά­κης ανέ­φε­ρε ότι οι δυο κυβερ­νή­σεις δια­φω­νούν και ότι η λύση πρέ­πει να είναι με βάση τις απο­φά­σεις του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ και ο διά­λο­γος να επα­νακ­κι­νή­σει από εκεί που έμει­νε το 2017, εννο­ώ­ντας τις συζη­τή­σεις στο Κραν Μοντα­νά που εμφα­νί­στη­καν σχέ­δια με «συνι­στώ­ντα κρά­τη». Γνω­στο­ποί­η­σε ακό­μα την πρό­θε­σή του να επι­σκε­φτεί την Τουρ­κία την άνοιξη.

Ο Ταγίπ Ερντο­γάν δήλω­σε και αυτός ότι οι δυο κυβερ­νή­σεις επι­θυ­μούν να ενι­σχύ­σουν «τη θετι­κή ώθη­ση που υπάρ­χει», έκα­νε λόγο για «ωφέ­λι­μες συζη­τή­σεις», για «ανοι­χτούς διαύ­λους επι­κοι­νω­νί­ας» και για πρό­θε­ση «ανά­πτυ­ξης των σχέ­σε­ων», ανα­φε­ρό­με­νος στη συμ­φω­νία για διμε­ρές εμπό­ριο στα 10 δισ. δολά­ρια το χρόνο.

Δήλω­σε ότι τέθη­καν από­ψεις για το Αιγαίο και τη Μεσό­γειο που με «απο­φα­σι­στι­κό τρό­πο» πρέ­πει να συζη­τή­σουν οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας και πρό­σθε­σε ότι με διά­λο­γο μπο­ρούν να επι­λυ­θούν «τα προ­βλή­μα­τά μας». Ανέ­φε­ρε ότι συζη­τή­θη­κε η κατα­πο­λέ­μη­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας και δήλω­σε ικα­νο­ποι­η­μέ­νος για το «κλεί­σι­μο του καταυ­λι­σμού του Λαυ­ρί­ου», δηλα­δή του στε­κιού Κούρ­δων και επι­σή­μα­νε την προ­σο­χή της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης για να «μη γίνουν παρό­μοιοι καταυλισμοί».

Μίλη­σε ευθέ­ως για προ­βλή­μα­τα της «τουρ­κι­κής μειο­νό­τη­τας στη Δυτι­κή Θρά­κη» που πρέ­πει να επι­λυ­θούν και για το Κυπρια­κό υπο­στή­ρι­ξε ότι η λύση πρέ­πει να είναι «με βάση τις πραγ­μα­τι­κό­τη­τες στο νησί», δηλα­δή περί δύο κρα­τών. Ισχυ­ρί­στη­κε ότι «κανέ­να πρό­βλη­μα δεν είναι τόσο μεγά­λο που δεν μπο­ρεί να επι­λυ­θεί» και εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή του που «έχει την ίδια αντί­λη­ψη ο κ. Μητσοτάκης».

Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος ανα­φέρ­θη­κε στη Γάζα κάνο­ντας λόγο για σφα­γή αμά­χων και για εγκλή­μα­τα πολέ­μου για τα οποία η διε­θνής κοι­νό­τη­τα δεν πρέ­πει να σιω­πά. Έδει­ξε ότι η αστι­κή τάξη της Τουρ­κί­ας θέλει να παί­ξει ρόλο στο Παλαι­στι­νια­κό, λέγο­ντας ότι η Τουρ­κία προ­σφέ­ρε­ται ως εγγυ­ή­τρια για τη δημιουρ­γία ανε­ξάρ­τη­του παλαι­στι­νια­κού κράτους.

Μετά τις δηλώ­σεις του Ταγίπ Ερντο­γάν ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός έκα­νε ένα σχό­λιο για τις μειο­νό­τη­τες σε Ελλά­δα και Τουρ­κία, λέγο­ντας πως «η Θρά­κη είναι παρά­δειγ­μα αρμο­νι­κής συνύ­παρ­ξης χρι­στια­νών και μου­σουλ­μά­νων» και ανέ­φε­ρε ότι τον προσ­διο­ρι­σμό «μου­σουλ­μα­νι­κή» μειο­νό­τη­τα την προ­βλέ­πει η Συν­θή­κη της Λωζάννης.

Τα περί «σημα­ντι­κής προ­ό­δου σχε­τι­κά με την προ­ώ­θη­ση της θετι­κής ατζέ­ντας» και η διά­θε­ση τα δύο κρά­τη «να διε­ρευ­νή­σουν επι­πρό­σθε­τα θέμα­τα συνερ­γα­σί­ας» απο­τυ­πώ­νο­νται στη Διακήρυξη.

Μετα­ξύ αυτών περι­λαμ­βά­νε­ται που περι­λαμ­βά­νο­νται στη Δια­κή­ρυ­ξη και η δέσμευ­ση αμφο­τέ­ρων των πλευ­ρών να απέ­χουν από κάθε δήλω­ση, πρω­το­βου­λία, ή ενέρ­γεια που θα μπο­ρού­σε να υπο­νο­μεύ­σει ή να απα­ξιώ­σει το γράμ­μα και το πνεύ­μα αυτής της Δια­κή­ρυ­ξης ή να θέσει σε κίν­δυ­νο τη δια­τή­ρη­ση της ειρή­νης και της στα­θε­ρό­τη­τας στην περιο­χή τους.

Παράλ­λη­λα “τα Μέρη θα προ­σπα­θή­σουν να επι­λύ­σουν οποια­δή­πο­τε δια­φο­ρά προ­κύ­ψει μετα­ξύ τους με φιλι­κό τρό­πο, μέσω απευ­θεί­ας δια­βου­λεύ­σε­ων μετα­ξύ τους ή με άλλα μέσα αμοι­βαί­ας επι­λο­γής, όπως προ­βλέ­πε­ται στον Χάρ­τη των Ηνω­μέ­νων Εθνών”.

Τέλος, σημειώ­νε­ται ότι η Δια­κή­ρυ­ξη “δεν απο­τε­λεί διε­θνή συμ­φω­νία, δεσμευ­τι­κή για τα Μέρη κατά το διε­θνές δίκαιο. Καμία πρό­νοια της Δια­κή­ρυ­ξης αυτής δεν πρέ­πει να ερμη­νεύ­ε­ται ότι παρά­γει νομι­κά δικαιώ­μα­τα ή υπο­χρε­ώ­σεις για τα Μέρη”.

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο