Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φινλανδία: Ξεκίνησε την κατασκευή φράχτη 200 χλμ κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία

Η Φιν­λαν­δία ξεκί­νη­σε σήμε­ρα την κατα­σκευή φρά­χτη μήκους 200 χλμ. σε ένα τμή­μα των συνό­ρων της με τη Ρωσία, ένα έργο που απο­φα­σί­στη­κε μετά την εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ανα­κοί­νω­σε η συνοριοφυλακή.

Οι εργα­σί­ες ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα «με την κοπή δασών, η οποία θα συνε­χι­στεί ώστε να επι­τρα­πεί η κατα­σκευή δρό­μου και η τοπο­θέ­τη­ση του φρά­χτη», σύμ­φω­να με την συνο­ριο­φυ­λα­κή της χώρας.

Συνο­λι­κά, το Ελσίν­κι σχε­διά­ζει να στή­σει φρά­χτες 200 χλμ. Τα μεταλ­λι­κά φράγ­μα­τα ύψους τριών μέτρων θα καλυ­φθούν με συρ­μα­τό­πλεγ­μα, με κάμε­ρες νυχτε­ρι­νής όρα­σης, λάμπες και μεγά­φω­να σε σημεία που κρί­νο­νται ευαί­σθη­τα. Η τελευ­ταία φάση ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί το 2026.

Τα σύνο­ρα της Φιν­λαν­δί­ας επί του παρό­ντος ασφα­λί­ζο­νται κυρί­ως από ελα­φριά ξύλι­να εμπό­δια, σχε­δια­σμέ­να ουσια­στι­κά για να εμπο­δί­ζουν την κίνη­ση ζώων.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο