Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΑΖΑΣ Ευχαριστούμε! Συνεχίστε να μας στηρίζετε!

«Δεν χάνου­με την ελπί­δα για­τί εσείς μας δίνε­τε κουράγιο!»

«Τα χάσα­με όλα, αλλά δεν μπο­ρού­με να χάσου­με την ελπί­δα για­τί υπάρ­χε­τε εσείς που μας δίνε­τε κουράγιο!».

Αυτό τόνι­σε 21χρονη Παλαι­στί­νια φοι­τή­τρια, σε εκδή­λω­ση που έγι­νε προ­χτές σε έναν από τους πολ­λούς καταυ­λι­σμούς που έχουν στή­σει πρό­σφυ­γες στη Γάζα, τονί­ζο­ντας πόση δύνα­μη αντλούν από τις κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών στις ΗΠΑ και εκφρά­ζο­ντας την ευγνω­μο­σύ­νη τους γι’ αυτές.

«Χιλιά­δες φοι­τη­τές έμει­ναν χωρίς μέλ­λον (…) όμως ακό­μα και σε αυτές τις συν­θή­κες, δεν χάσα­με την ελπί­δα. Ανα­ζη­τού­με το φως, το τέλος αυτού του σκο­τει­νού τού­νελ. Δεν μεί­να­με μόνοι μας (…) Οι Αμε­ρι­κα­νοί φοι­τη­τές μάς συμπα­ρα­στέ­κο­νται, τους ευχα­ρι­στού­με ειλι­κρι­νά…», πρό­σθε­σε η φοιτήτρια.

«Ξανα­χτί­στε τα σχο­λειά και τα πανε­πι­στή­μιά μας», «Συνε­χί­στε να μας συμπα­ρα­στέ­κε­στε!», «Στα­μα­τή­στε την αιμα­το­χυ­σία και αφή­στε μας να γυρί­σου­με στην Εκπαί­δευ­ση!», «Η παρα­βί­α­ση του δικαιώ­μα­τός μας στη μόρ­φω­ση απο­τε­λεί έγκλη­μα πολέμου!».

Αυτά και άλλα παρό­μοια ανα­γρά­φο­νταν σε πλα­κάτ και πανό που κρα­τού­σαν φοι­τη­τές και μαθη­τές που συμ­με­τεί­χαν στη συγκέντρωση.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο