Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοιτητικό Φεστιβάλ Αθήνας της ΚΝΕ: Η νέα γενιά με το ΚΚΕ! Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα!

«Οι γεμά­τες γαρύ­φαλ­λα κάλ­πες των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών της 18ης Μάη, που έρι­ξαν “κόκ­κι­νο στη νύχτα”, είναι η ελπι­δο­φό­ρα σπί­θα που μπο­ρεί να ανά­ψει την πυρ­κα­γιά της ανυ­πα­κο­ής, της αντί­στα­σης και του αγώ­να για όλα εκεί­να που οι φοι­τη­τές ονει­ρεύ­ο­νται», τόνι­σε ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, Νίκος Αμπα­τιέ­λος, μιλώ­ντας από­ψε το βρά­δυ στην πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση με την οποία κορυ­φώ­θη­κε το Φεστι­βάλ της Οργά­νω­σης ΑΕΙ Αθή­νας της ΚΝΕ, στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη στου Ζωγρά­φου και ανα­κοι­νώ­νο­ντας από το βήμα του το σύν­θη­μα — «δανει­σμέ­νο» από τα λόγια του κομ­μου­νι­στή ήρωα Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη — του φετι­νού, 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ», που ξεκι­νά τώρα το ταξί­δι του: «Η νέα γενιά με το ΚΚΕ. Για το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλο­νι­στι­κό! Σοσια­λι­σμός, η απά­ντη­ση στον 21ο αιώ­να!».

Με το σύν­θη­μα «αγώ­νας γνώ­ση τόλ­μη και αντο­χή, εμπρός για ΚΝΕ γερή και μαζι­κή» να ακού­γε­ται από άκρη σε άκρη ανέ­βη­κε στο βήμα ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, τις κόκ­κι­νες σημαί­ες να χρω­μα­τί­ζουν με το χρώ­μα του αγώ­να και της ελπί­δας τον χώρο του Φεστι­βάλ. Στη διάρ­κεια της γεμά­της ζωντά­νια και μαχη­τι­κό­τη­τα πολι­τι­κής συγκέ­ντρω­σης ακού­γο­νταν συν­θή­μα­τα όπως  «ισχυ­ρό ΚΚΕ αντε­πί­θε­ση λαέ», «το μέλ­λον μας δεν είναι ο καπι­τα­λι­σμός είναι ο νέος Κόσμος ο σοσια­λι­σμός», «ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία», άλλα συν­θή­μα­τα που εκφρά­ζουν ασυμ­βί­βα­στα τις ανά­γκες των φοι­τη­τών και επα­να­λαμ­βά­νο­νται όλο και πιο δυνα­τά στις συνε­χείς κινη­το­ποι­ή­σεις σε όλη τη χώρα.

Οι εκδη­λώ­σεις συνε­χί­ζο­νται με συναυ­λία με τον Μίλ­το Πασχα­λί­δη, όπως και Λαϊ­κό γλέντι.

Ακο­λου­θεί ολό­κλη­ρη η ομι­λία του Νίκου Αμπατιέλου.

Συνεχίζουμε με νέα ορμή, που δίνουν η εμπιστοσύνη και η κοινή δράση που αναπτύξαμε με χιλιάδες νέους

Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

φίλες και φίλοι,

Σήμε­ρα εδώ, στο Φοι­τη­τι­κό Φεστι­βάλ της ΚΝΕ στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη της Αθή­νας, χτυ­πά η καρ­διά των φοι­τη­τών που όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα έχουν δώσει αλλε­πάλ­λη­λες μάχες για μόρ­φω­ση, δου­λειά και ζωή με δικαιώματα!

Όλων όσοι δεν το έβα­λαν κάτω παρά τη διαρ­κή προ­σπά­θεια συκο­φά­ντη­σης των αγώ­νων και των διεκ­δι­κή­σε­ών τους από την κυβέρ­νη­ση και την πλειο­ψη­φία των ΜΜΕ, όσων συγκρού­στη­καν με την κρα­τι­κή καταστολή!

Όλων όσοι επι­λέ­γουν να στέ­κο­νται στη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας, που πάντα βρί­σκε­ται στην πάλη των λαών κόντρα στην αδικία!

Σήμε­ρα εδώ είστε αυτοί που δώσα­τε με πεί­σμα τη μάχη των πρό­σφα­των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών, που ανέ­δει­ξαν την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» 1η δύνα­μη στην Αθή­να και πανελ­λα­δι­κά, 36 χρό­νια μετά, στέλ­νο­ντας μήνυ­μα ελπί­δας και αισιοδοξίας.

Με πρω­τιά στο ΕΚΠΑ, στο Μετσό­βιο, στο Πάντειο, στο Γεω­πο­νι­κό, στο ΠΑΔΑ και στο ΠΑΠΕΙ, σε δεκά­δες συλ­λό­γους, σε όλες τις εστί­ες της Αθήνας.

Και αυτό το μήνυ­μα ελπί­δας στέλ­νει και το σημε­ρι­νό Φοι­τη­τι­κό Φεστιβάλ!

Συνε­χί­ζου­με πιο αποφασιστικά!

Με εφό­δια το χαμό­γε­λο και το «μπρά­βο» που ακού­σα­με από χιλιά­δες νέους και νέες, από χιλιά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες, ακό­μη και από κάποιους που πιθα­νά δεν συμ­με­τεί­χαν στις εκλο­γές, αλλά και από μεγα­λύ­τε­ρους, παλιό­τε­ρες γενιές φοι­τη­τών, που χάρη­καν μαζί μας και πήραν «ανά­σα» από αυτό το ιστο­ρι­κό αποτέλεσμα.

Συνε­χί­ζου­με με νέα ορμή, που δίνει η εμπι­στο­σύ­νη και η κοι­νή δρά­ση που ανα­πτύ­ξα­με με χιλιά­δες νέους που ήταν υπο­ψή­φιοι στα ψηφο­δέλ­τια της «Παν­σπου­δα­στι­κής» και συνέ­βα­λαν καθο­ρι­στι­κά στη σαρω­τι­κή επι­κρά­τη­σή της.

Συνε­χί­ζου­με με πιο βαθιά συνει­δη­το­ποί­η­ση της δύνα­μης που δίνει η συμ­με­το­χή σε επα­να­στα­τι­κή οργά­νω­ση, η έμπνευ­ση για την πρω­το­πό­ρα καθη­με­ρι­νή δρά­ση να πηγά­ζει από και­νο­τό­μες, ανα­τρε­πτι­κές, επα­να­στα­τι­κές ιδέες.

Όλα αυτά, δηλα­δή, που κατα­κτά­με μέσα στις γραμ­μές της ΚΝΕ και μας επι­τρέ­πουν να ξεπερ­νά­με τις δυσκο­λί­ες, να δυνα­μώ­νου­με μέσα σε πρω­τό­γνω­ρες για τη νεο­λαία εξε­λί­ξεις και να εκφρά­ζου­με το πιο δυνα­μι­κό τμή­μα των φοι­τη­τών, που «δεν βολεύ­ε­ται με λιγό­τε­ρο ουρανό».

Αυτή είναι η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας, η Νεο­λαία του ΚΚΕ! Και για αυτό μπο­ρού­με να πού­με, χωρίς ίχνος αυτάρ­κειας, ότι τα κατα­φέ­ρα­με! Τα καταφέρατε!

Το τι σημαί­νει αυτή η επι­τυ­χία φαί­νε­ται και από την ανη­συ­χία και την αμη­χα­νία των αστι­κών κομ­μά­των, που δεν μπο­ρούν ακό­μα να χωνέ­ψουν το αποτέλεσμα.

Δεν μπο­ρούν να χωνέ­ψουν πως ένα σημα­ντι­κό τμή­μα νέων δεν συναι­νεί — δεν απο­δέ­χε­ται τη σφα­γή των δικαιω­μά­των του από καμία κυβέρ­νη­ση, αλλά κάνει κρι­τή­ριο της δρά­σης του και της στά­σης του αξί­ες και ιδα­νι­κά πολύ δια­φο­ρε­τι­κά από αυτά του σημε­ρι­νού συστήματος.

Τι άλλο εκτός από ανη­συ­χία δεί­χνει η άρνη­ση — του­λά­χι­στον δημό­σια — του κόμ­μα­τος της ΝΔ και της ΔΑΠ να δεχτούν την ήττα τους, απα­ξιώ­νο­ντας την ψήφο 52.000 φοιτητών;

Αν και οι εικό­νες από τις ανοι­χτές εκδη­λώ­σεις τους μιλούν από μόνες τους — ένα δράμα…

Δεν υπο­τι­μά­με καθό­λου ότι παίρ­νουν και θα πάρουν μέτρα, για­τί ενο­χλή­θη­καν πολύ, κατα­λα­βαί­νουν καλά τι έγινε.

Από την επό­με­νη κιό­λας βδο­μά­δα των εκλο­γών φάνη­κε η προ­σπά­θειά τους να απα­ξιώ­σουν, αλλά και να υπο­νο­μεύ­σουν τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους με τις εξαγ­γε­λί­ες Κερα­μέ­ως για τη δημιουρ­γία «συμ­βου­λί­ων φοι­τη­τών» — παρα­μά­γα­ζων των κυβερ­νή­σε­ων και των διοικήσεων.

Αλλά και τι άλλο εκτός από αμη­χα­νία είναι η προ­σπά­θεια του ΣΥΡΙΖΑ να φέρει το απο­τέ­λε­σμα στα μέτρα του, στην επι­δί­ω­ξή του να εμφα­νι­στεί ως «σωτή­ρας» της νεο­λαί­ας, την ίδια ώρα που η παρά­τα­ξή του στα ΑΕΙ δεν βρή­κε την ψήφο της και η φετι­νή της επι­τυ­χία είναι ότι πέρα­σε για λίγες ψήφους τα λευκά…

Από κοντά και διά­φο­ρες ομά­δες που τους έπε­σε βαριά η ήττα της ΔΑΠ από την ΠΚΣ και ξεκί­νη­σαν τις συκο­φα­ντί­ες, τον εκφυ­λι­σμό των συλ­λο­γι­κών δια­δι­κα­σιών των συλ­λό­γων, την καρα­μέ­λα περί «κομ­μα­τι­κών συλ­λό­γων και κινη­το­ποι­ή­σε­ων», παί­ζο­ντας τελι­κά το παι­χνί­δι της κυβέρνησης.

Ελπιδοφόρα σπίθα που μπορεί να ανάψει την πυρκαγιά του αγώνα για όλα εκείνα που οι φοιτητές ονειρεύονται

Τους το κάνου­με καθα­ρό. Σε όλους τους!

Όσους πρό­θυ­μους «αρνη­τές της αλή­θειας» κι αν επι­στρα­τεύ­σουν, όσα στοι­χεία κι αν μαγει­ρέ­ψουν, όσα εμπό­δια κι αν βάλουν στη λει­τουρ­γία των συλ­λό­γων, δεν θα κατα­φέ­ρουν να φιμώ­σουν τη φωνή των φοιτητών.

Οι γεμά­τες γαρύ­φαλ­λα κάλ­πες των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών της 18ης Μάη, που έρι­ξαν «κόκ­κι­νο στη νύχτα», είναι η ελπι­δο­φό­ρα σπί­θα που μπο­ρεί να ανά­ψει την πυρ­κα­γιά της ανυ­πα­κο­ής, της αντί­στα­σης και του αγώ­να για όλα εκεί­να που οι φοι­τη­τές ονειρεύονται.

Και θα φρο­ντί­σου­με εμείς για αυτό!

Στις φετι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές δια­μορ­φώ­θη­κε ένας νέος συσχε­τι­σμός, σχε­δόν σε όλους τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους της χώρας, συσχε­τι­σμός που μπο­ρεί να ανοί­ξει νέους δρό­μους και στην πανελ­λα­δι­κή έκφρα­ση — οργά­νω­ση του φοι­τη­τι­κού κινήματος.

Ξέρου­με ότι ανα­λαμ­βά­νου­με ανα­βαθ­μι­σμέ­να και σύν­θε­τα καθή­κο­ντα και μεγά­λη ευθύνη.

Δεν απο­σπό­μα­στε από τη σημα­σία που έχει η προ­σπά­θεια για να ανα­ζω­ο­γο­νη­θούν οι σύλ­λο­γοι, να αξιο­ποι­η­θεί η νέα κατά­στα­ση για να βελ­τιω­θεί η λει­τουρ­γία και η δρά­ση τους, να μεγα­λώ­σει η συμ­με­το­χή των φοι­τη­τών στις δια­δι­κα­σί­ες τους.

Να γίνουν ζωντα­νές εστί­ες συλ­λο­γι­κό­τη­τας στην πάλη για τις σπου­δές και τη ζωή που έχει ανά­γκη ο κάθε φοι­τη­τής σήμε­ρα, για να μπο­ρεί να εκφρά­ζε­ται και να διεκ­δι­κεί ενά­ντια σε ό,τι τον «πνί­γει», να μην είναι κανείς μόνος στις δυσκο­λί­ες της ζωής, για να γίνει τελι­κά πρω­τα­γω­νι­στής και όχι θεα­τής στις εξελίξεις!

Έχου­με καθα­ρό ότι στο επί­πε­δο του συλ­λό­γου κρί­νε­ται σε μεγά­λο βαθ­μό η προ­ώ­θη­ση του στό­χου για αγω­νι­στι­κή ανα­σύ­ντα­ξη του φοι­τη­τι­κού κινήματος!

Και μπο­ρεί και πρέ­πει αυτή η προ­σπά­θεια να εκφρα­στεί και σε πανελ­λα­δι­κό επί­πε­δο, με τη συσπεί­ρω­ση δεκά­δων νέων συλ­λό­γων στο Μέτω­πο Αγώ­να Σπουδαστών.

Να δυνα­μώ­σει, δηλα­δή, το μέτω­πο των συλ­λό­γων, των επι­τρο­πών, των φοι­τη­τών που συντο­νί­ζουν τη δρά­ση τους απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων, τις κατευ­θύν­σεις της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και με πλαί­σιο πάλης που θέτει επι­θε­τι­κά τις σύγ­χρο­νες διεκ­δι­κή­σεις για σπου­δές και ζωή με δικαιώματα.

Για να δυνα­μώ­σει η αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση της σπου­δά­ζου­σας νεο­λαί­ας με το εργα­τι­κό — συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, για να απο­κρου­στεί η ενιαία επί­θε­ση που δέχο­νται τα μορ­φω­τι­κά και εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, το παρόν και το μέλ­λον της νέας γενιάς, που βου­λιά­ζει στην ανα­σφά­λεια της εργα­σια­κής ζού­γκλας, που έχουν δια­μορ­φώ­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις για τα κέρ­δη των αφεντικών.

Και τα μηνύ­μα­τα από εκεί είναι πολύ ελπιδοφόρα.

Σήμε­ρα ξεκί­νη­σε η Πανελ­λα­δι­κή Σύσκε­ψη του ΠΑΜΕ με συμ­με­το­χή — ρεκόρ, που ξεπερ­νά τα 500 Εργα­τι­κά Κέντρα, Ομο­σπον­δί­ες και Συνδικάτα.

Αυτό το σημα­ντι­κό γεγο­νός για την εργα­τι­κή τάξη της χώρας μας, για τη νεο­λαία μπο­ρεί να δώσει ώθη­ση στην ανά­πτυ­ξη νέων αγώ­νων, στην αντε­πί­θε­ση του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, με νέες δυνά­μεις, απέ­να­ντι στην επί­θε­ση κυβέρ­νη­σης και επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, στα νέα δει­νά που περι­μέ­νουν τον λαό μας από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, την έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης και το δυνά­μω­μα της φτώ­χειας, την έντα­ση της επί­θε­σης στα εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα, το δυνά­μω­μα της κρα­τι­κής κατα­στο­λής και της εργο­δο­τι­κής βίας.

Το σύν­θη­μα της σύσκε­ψης «στην οργά­νω­ση η δύνα­μη, στον αγώ­να η ελπί­δα, όπλο μας η αλλη­λεγ­γύη» φωτί­ζει τον δρό­μο που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σει και η νεο­λαία, για να βάλει εμπό­δια και να ακυ­ρώ­σει στην πρά­ξη τις εκπαι­δευ­τι­κές αναδιαρθρώσεις.

Όπως έκα­ναν οι εργά­τες της COSCO, της ΛΑΡΚΟ, των οικο­δό­μων και της «e‑food», απει­θαρ­χώ­ντας στους αντερ­γα­τι­κούς νόμους Βρού­τση — Αχτσιό­γλου και Χατζηδάκη.

Αν οι εργα­ζό­με­νοι απο­δέ­χο­νταν μοι­ρο­λα­τρι­κά την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΝΔ ή είχαν ενα­πο­θέ­σει τις ελπί­δες τους σε μια κυβερ­νη­τι­κή εναλ­λα­γή, οι εμβλη­μα­τι­κοί αυτοί αγώ­νες δεν θα είχαν γίνει.

Δεν θα είχε δια­μορ­φω­θεί ένα μεγά­λο κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης που στή­ρι­ξε αυτούς τους αγώ­νες και δια­παι­δα­γώ­γη­σε ευρύ­τε­ρες δυνάμεις.

Κι όμως, οι εργα­ζό­με­νοι μέσα από αυτούς τους αγώ­νες κέρ­δι­σαν να ακυ­ρω­θούν απο­λύ­σεις, να μην πετα­χτούν έξω από χώρους δου­λειάς και τα σπί­τια τους, να υπο­γρα­φούν ΣΣΕ και να αυξη­θούν μισθοί. Ό,τι κέρ­δι­σαν, δεν τους τα χάρι­σε καμία κυβέρ­νη­ση, αντί­θε­τα όλες οι κυβερ­νή­σεις νομο­θε­τού­σαν σε βάρος τους.

Και κυρί­ως κέρ­δι­σαν να στέ­κο­νται με ψηλά το κεφά­λι, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας με τη στά­ση τους νέους, πιο σημα­ντι­κούς αγώνες!

Στο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο τα όνειρα και οι ελπίδες των φοιτητών είναι ξένα, οι διεκδικήσεις τους πρέπει να μπουν στο περιθώριο

Αυτός είναι ο δρό­μος για να μεί­νει στα χαρ­τιά το αντι­λαϊ­κό έργο όλων των κυβερ­νή­σε­ων στην Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση που προ­σθέ­τει νέα εμπό­δια στις σπου­δές των φοιτητών.

Όπως και ο νέος νόμος — πλαί­σιο της Κερα­μέ­ως, που παρου­σιά­στη­κε μέσα στο κατα­κα­λό­και­ρο, συνε­χί­ζο­ντας την παρά­δο­ση την τελευ­ταία δεκα­ε­τία να ψηφί­ζουν τα εκπαι­δευ­τι­κά μέτρα με τις σχο­λές κλει­στές για να απο­φύ­γουν τις αντι­δρά­σεις των φοιτητών.

Ο νόμος αυτός συμπλη­ρώ­νει και εμπλου­τί­ζει το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που έχει ψηφι­στεί όλα αυτά τα χρό­νια από όλων των ειδών τις κυβερνήσεις.

Στις 400 σελί­δες του δεν υπάρ­χει κου­βέ­ντα για την αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης, την κάλυ­ψη των 3.000 κενών θέσε­ων καθη­γη­τών, την ενί­σχυ­ση της φοι­τη­τι­κής μέρι­μνας σε συν­θή­κες εκτό­ξευ­σης της ακρί­βειας, την κατο­χύ­ρω­ση επαγ­γελ­μα­τι­κών και εργα­σια­κών δικαιω­μά­των για όλους τους απόφοιτους.

Δεν πρό­κει­ται για καμία επα­νά­στα­ση, όπως δια­κη­ρύτ­τει ο κ. Μητσο­τά­κης όπου στα­θεί κι όπου βρε­θεί, αλλά για δια­τή­ρη­ση και εμβά­θυν­ση του ίδιου αδιέ­ξο­δου δρό­μου της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της γνώ­σης και της έρευ­νας, της απο­σύν­δε­σης των πτυ­χί­ων από το επάγ­γελ­μα, όπως ανα­λύ­θη­κε πολύ σωστά και ανα­λυ­τι­κά στη χτε­σι­νή σας εκδήλωση.

Η κυβέρ­νη­ση λαμ­βά­νει υπό­ψη της ότι μια σει­ρά δια­τά­ξεις που επα­να­φέ­ρει, έχουν μεί­νει στα χαρ­τιά εξαι­τί­ας της αντί­στα­σης που πρό­βα­λε το φοι­τη­τι­κό και λαϊ­κό κίνημα.

Γι’ αυτό επι­χει­ρεί να τελειώ­σει με τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους και τους αγώ­νες των φοιτητών.

Αυτό υπη­ρε­τεί η εγκα­τά­στα­ση της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας μέσα στα Ιδρύ­μα­τα, που ανα­βλή­θη­κε για άλλη μια φορά κάτω από την απο­φα­σι­στι­κή στά­ση των συλλόγων.

Το κρα­τι­κό σχέ­διο νομι­μο­ποί­η­σης της Πανε­πι­στη­μια­κής Αστυ­νο­μί­ας με επί­κε­ντρο το ΑΠΘ απέ­τυ­χε, οι φοι­τη­τές τούς γύρι­σαν την πλάτη!

Αυτό υπη­ρε­τεί και η ανοι­χτή υπο­νό­μευ­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων με τα ενιαία ψηφο­δέλ­τια και τα συμ­βού­λια φοι­τη­τών, που ο ρόλος τους περιο­ρί­ζε­ται σε αυτόν του «πλα­σιέ» της πολι­τι­κής των κυβερ­νή­σε­ων και του χει­ρο­κρο­τη­τή της επι­χει­ρη­μα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας του πανε­πι­στη­μί­ου ΑΕ.

Όσο το πανε­πι­στή­μιο απο­μα­κρύ­νε­ται από τις κοι­νω­νι­κές ανά­γκες, από τις δυνα­τό­τη­τες η γνώ­ση που παρά­γε­ται σε αυτό να δίνει απά­ντη­ση στα λαϊ­κά βάσα­να, να δίνει προ­ο­πτι­κή στους νέους και τις νέες, τόσο περισ­σό­τε­ρο θα αξιο­ποιεί­ται η κατα­στο­λή, θα μπαί­νουν εμπό­δια στη συλ­λο­γι­κή αμφι­σβή­τη­ση και δράση.

Στο επι­χει­ρη­μα­τι­κό πανε­πι­στή­μιο τα όνει­ρα και οι ελπί­δες των φοι­τη­τών είναι ξένα, οι διεκ­δι­κή­σεις τους πρέ­πει να μπουν στο περιθώριο.

Απέ­να­ντι, λοι­πόν, στις δια­κη­ρύ­ξεις και τα ιδε­ο­λο­γή­μα­τα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για τον νέο νόμο — πλαί­σιο, θα κλι­μα­κώ­σου­με τον αγώ­να μας, με όρους πιο μαζι­κού κινή­μα­τος, πάνω στο στέ­ρεο βάθρο που μας δίνει η πρό­τα­ση του ΚΚΕ για το πανε­πι­στή­μιο των σύγ­χρο­νων ανα­γκών και δυνα­το­τή­των της επο­χής μας.

Είναι η μόνη πρό­τα­ση που έχει ανοι­χτό μέτω­πο με τη λογι­κή των χαμη­λών απαι­τή­σε­ων. Δεν είναι πολυ­τέ­λεια οι αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες φοί­τη­σης, εργα­σί­ας και ζωής. Είναι ανα­γκαιό­τη­τα. Είναι εφικτό.

Είναι η μόνη πρό­τα­ση που αντι­πα­ρα­τί­θε­ται με το σύνο­λο της στρα­τη­γι­κής του επι­χει­ρη­μα­τι­κού πανε­πι­στη­μί­ου και όχι μόνο σε δευ­τε­ρεύ­ου­σες πλευ­ρές της.

Ενα­ντιώ­νε­ται στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Εκπαί­δευ­σης, της έρευ­νας, των πτυ­χί­ων. Ενα­ντιώ­νε­ται στο να είναι εμπό­ρευ­μα η Παι­δεία και όχι μόνο στους όρους εκμε­τάλ­λευ­σής του.

Δεν είναι ανα­χρο­νι­σμός η αντί­θε­ση στην επι­χει­ρη­μα­τι­κή λει­τουρ­γία, είναι ανα­γκαιό­τη­τα για να στα­θεί στα πόδια της η νέα γενιά των επι­στη­μό­νων, είναι υπο­χρέ­ω­ση όσων αγα­πά­νε την επι­στή­μη τους, που έγι­ναν επι­στή­μο­νες για να κατα­κτή­σουν νέες περιο­χές της γνώ­σης και να τις χαρί­σουν στην ανθρω­πό­τη­τα, να την ανα­κου­φί­σουν από τον μόχθο.

Είναι η μόνη πρό­τα­ση που υπε­ρα­σπί­ζε­ται τον επι­στη­μο­νι­κό χαρα­κτή­ρα προ­γραμ­μά­των σπου­δών και τη σύν­δε­σή τους με πλή­ρη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα των αποφοίτων.

Οι ευέ­λι­κτοι εργα­ζό­με­νοι δεν είναι εκσυγ­χρο­νι­σμός, είναι επι­στρο­φή σε μια νέου τύπου δου­λεία και εξα­θλί­ω­ση, όσο όμορ­φες δια­φη­μί­σεις κι αν δεί­χνουν με το να δου­λεύ­ουν από εξω­τι­κές παραλίες.

Το ξέρουν όσοι έχουν ξενι­τευ­τεί, όσοι περι­πλα­νώ­νται από δου­λειά σε δου­λειά για χρό­νια και ανα­ρω­τιού­νται πότε θα στα­μα­τή­σει πια αυτό το μαρτύριο.

Το ξέρουν όσοι δου­λεύ­ουν «ευέ­λι­κτα» στο θαύ­μα του του­ρι­σμού με τις 16 ευέ­λι­κτες σχέ­σεις εργα­σί­ας και τις δια­λυ­μέ­νες ΣΣΕ, με την εκτό­ξευ­ση των κρου­σμά­των του Covid στα του­ρι­στι­κά θέρε­τρα και ανέ­χο­νται από πάνω τους εργο­δό­τες να παρα­πο­νιού­νται, για­τί λένε δεν πάνε αρκε­τοί Έλλη­νες εργα­ζό­με­νοι να γίνουν δού­λοι για να θησαυ­ρί­ζει το ξενο­δο­χεια­κό κεφάλαιο!

Όσο αυτοί μετρά­νε τα κέρ­δη τους πάνω σε σακα­τε­μέ­νους και ξεζου­μι­σμέ­νους εργα­ζό­με­νους, η πλειο­ψη­φία της νεο­λαί­ας μετρά­ει τα ψιλά της για να βγά­λει τον μήνα, τον μισθό που δεν φτά­νει για να πλη­ρω­θεί το ρεύ­μα, τα καύ­σι­μα και το σού­περ μάρκετ.

Με το ΚΚΕ για να μπούνε μπροστά οι ανάγκες του λαού!

Φίλες και φίλοι,

Τώρα είναι πιο κρί­σι­μο να βαδί­σου­με μαζί, για να ανα­τρα­πούν όλα αυτά που έχουν γίνει θηλιά στον λαι­μό του λαού και της νεο­λαί­ας, για να αντι­με­τω­πί­σου­με όλα όσα βλέ­που­με γύρω μας και μας ανησυχούν.

Μπο­ρού­με να βαδί­σου­με μαζί, ακό­μη κι αν υπάρ­χουν πράγ­μα­τα που μας χωρίζουν.

Απά­ντη­ση θα είναι να κάνου­με πρά­ξη το σύν­θη­μα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών και να ενω­θού­με όλοι αυτοί που έχου­με κοι­νά συμ­φέ­ρο­ντα, προσ­δο­κί­ες, που έχου­με κοι­νούς στό­χους και διεκ­δι­κή­σεις, αυτοί που γνω­ρί­ζο­νται πολύ καλά μέσα στα αμφι­θέ­α­τρα, που έχουν βρε­θεί στην ίδια γραμ­μή του αγώ­να και θα βρε­θούν σε πολ­λές ακό­μα στο μέλλον.

Και να αφή­σου­με μόνους τους όσους έπαι­ξαν με τις ανά­γκες των φοι­τη­τών, όλα τα κόμ­μα­τα που το καθέ­να έχει ξεχω­ρι­στή συμ­βο­λή στο να κατα­δι­κά­σουν τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες στην ακρί­βεια, τη νεο­λαία στη μισή δου­λειά με μισή ζωή.

Τώρα είναι η ώρα να οργα­νώ­σου­με τη δική μας αντε­πί­θε­ση! Με το ΚΚΕ για να μπού­νε μπρο­στά οι ανά­γκες του λαού!

Αν τα τελευ­ταία χρό­νια υπήρ­ξαν στιγ­μές που ο λαός μας χαμο­γέ­λα­σε, ένιω­σε περή­φα­νος και πήρε ανά­σα ελπί­δας και αισιο­δο­ξί­ας, είναι εκεί­νες που το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έπαι­ξαν καθο­ρι­στι­κό ρόλο.

Θυμη­θεί­τε την αρχή της παν­δη­μί­ας, την ιστο­ρι­κή συγκέ­ντρω­ση των συν­δι­κά­των στο Σύνταγ­μα, την Πρω­το­μα­γιά του 2020, με τις εικό­νες των δια­δη­λω­τών, με απο­στά­σεις και μέτρα προ­στα­σί­ας, αλλά κυρί­ως με τις υψω­μέ­νες γρο­θιές, που έστει­λαν τις απα­γο­ρεύ­σεις στον κάλα­θο των αχρή­στων, να κάνουν τον γύρο του κόσμου και να περ­νούν στην ιστορία.

Δεν ήταν μόνο ο συμ­βο­λι­σμός, αλλά και η υπό­σχε­ση ότι ο λαός δεν θα σκύ­ψει το κεφά­λι. Δεν θα επι­τρέ­ψει εμπό­δια στη δρά­ση του να διεκ­δι­κεί, να έχει δικαιώ­μα­τα, να προ­στα­τεύ­ε­ται η υγεία του.

Οι κομ­μου­νι­στές έδει­ξαν τον δρόμο.

Και λίγο αργό­τε­ρα, στην ιστο­ρι­κή κατα­δί­κη της εγκλη­μα­τι­κής — ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής, όταν βού­λια­ξε η Αθή­να για να ακου­στεί παντού η παλ­λαϊ­κή απαί­τη­ση: Οι ναζί στη φυλα­κή! Μπλό­κο στους φασί­στες σε κάθε χώρο δου­λειάς και μόρ­φω­σης, σε κάθε γειτονιά!

Αλλά κι εκεί που το αστι­κό κρά­τος έκα­νε ξανά τα στρα­βά μάτια και ανε­χό­ταν τα τάγ­μα­τα εφό­δου να επι­τί­θε­νται σε μαθη­τές και φοι­τη­τές, πάλι το ΚΚΕ ήταν μπρο­στά, στη Σταυ­ρού­πο­λη, στο Μενί­δι, παντού, εκεί που μια ΚΝί­τισ­σα μαθή­τρια ύψω­σε ανά­στη­μα μέσα στο σχο­λείο στη συμ­μο­ρία των ναζί και πίσω της υψώ­θη­κε ο οργα­νω­μέ­νος μαζι­κός αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων και της νεολαίας.

Αυτός ο αγώ­νας που στο­χεύ­ει τη ρίζα του κακού, το ίδιο το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, αυτός που θα οδη­γή­σει τον φασι­σμό ορι­στι­κά και αμε­τά­κλη­τα εκεί που ανή­κει: Στο χρο­νο­ντού­λα­πο της Ιστορίας.

Λίγους μήνες αργό­τε­ρα και οι απα­γο­ρεύ­σεις ξανά κου­ρε­λό­χαρ­το. 17 Νοέμ­βρη 2020 και αιφ­νι­δια­στι­κά, έξω από την αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία, το σύν­θη­μα «έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ» ακού­στη­κε δυνα­τά και έστει­λε ξανά μήνυ­μα παγκόσμιο.

Κυβέρ­νη­ση και κατα­σταλ­τι­κοί μηχα­νι­σμοί ταρα­κου­νή­θη­καν, άρχι­σαν να ψάχνο­νται, δεν κατά­λα­βαν από πού τους ήρθε…

Τα παπα­γα­λά­κια κατά­πιαν τη γλώσ­σα τους και η αμη­χα­νία τους δια­σκέ­δα­ζε τον τηλεθεατή.

Και το έργο δεν είχε τελειώ­σει εκεί.

Λίγες ώρες μετά, ξανά στους δρό­μους, κι αυτή τη φορά πολ­λα­πλά­σιοι και η Στα­δί­ου να σεί­ε­ται από το «ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία».

Δύο φορές κου­ρέ­λι οι απα­γο­ρεύ­σεις σε μία μόνο μέρα! Κατα­στο­λή, αύρες, ΜΑΤ, αλλά πώς να καλύ­ψουν το κάζο; Πώς να πνί­ξουν τις φωνές που ακού­στη­καν δυνα­τά και κάτω από τη μάσκα;

Ξανά οι κομ­μου­νι­στές στην πρώ­τη γραμμή.

Και μετά οι εργά­τες, ελπί­δα και ανά­σα, να δεί­χνουν τον μονα­δι­κό, νικη­φό­ρο δρό­μο, μακριά από «σωτή­ρες» και λύσεις εντός του συστή­μα­τος της εκμε­τάλ­λευ­σης και της αδικίας.

Το κέντρο της Αθή­νας ένα «κόκ­κι­νο ποτά­μι», παντού κόκ­κι­νο από τους ντε­λι­βε­ρά­δες της «e‑food», όπως και χθες.

Αλλά και στο λιμά­νι του Πει­ραιά ξεση­κω­μός, για το αίμα του νεκρού συνα­δέλ­φου. Ούτε οι καγκε­λό­πορ­τες της COSCO δεν μπό­ρε­σαν να συγκρα­τή­σουν την οργή, ξηλώ­θη­καν με συνο­πτι­κές διαδικασίες.

Απερ­γία, τα πλοία ουρά μέχρι την Αίγι­να. Δεν έδε­σε κανέ­να μέχρι να κερ­δί­σουν οι εργάτες.

Σύμ­βα­ση, μερο­κά­μα­το, ασφά­λεια, ούτε βήμα πίσω.

Και μετά φωτιά και ατσά­λι. Οι εργά­τες της ΛΑΡΚΟ μια γρο­θιά, όχι μόνο για τη δου­λειά, αλλά για ολό­κλη­ρη τη ζωή τους, για τα παι­διά τους.

Σε όλα τα μεγά­λα πάντα μπρο­στά η πρωτοπορία!

Κι εκεί που ο λαός έκα­νε την αλλη­λεγ­γύη του πρά­ξη και τη μετέ­τρε­ψε σε σύνθημα.

Εκεί που λαός σώζει τον λαό ήταν και εκεί οι κομμουνιστές.

Είτε φωτιές είτε χιό­νια, πριν ακό­μα φτά­σει κι ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός ακό­μα, Κόμ­μα παντός και­ρού και συνθηκών.

Ώσπου ήρθε ο πόλε­μος και ξεχεί­λι­σε η υπο­κρι­σία του ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κού τόξου.

Και εκεί όμως το Κόμ­μα μας έκα­νε τη διαφορά.

Στην ιστο­ρι­κή συγκέ­ντρω­ση έξω από τη ρωσι­κή πρε­σβεία με κατεύ­θυν­ση προς την αμερικάνικη.

Στο στό­χα­στρο, για­τί δεν δια­λέ­γει ληστή και δεν σκύ­βει μπρο­στά στη ΝΑΤΟι­κή υπα­κοή. Αλλά καθα­ρά επι­μέ­νο­ντας να ανα­δει­κνύ­ει τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό χαρα­κτή­ρα της σύγκρου­σης και τον επι­κίν­δυ­νο ρόλο ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Να αφή­νει μερι­κά «σου­βε­νίρ» κόκ­κι­νης μπο­γιάς στις φρε­γά­τες των δολο­φό­νων και να τους κάνει να λυσσάνε.

Να σώζει την τιμή του λαού με την απου­σία του στην ομι­λία Ζελέν­σκι όταν το ΝΑΤΟι­κό τόξο χει­ρο­κρό­τη­σε τους φασί­στες καμα­ρω­τά ή στα μου­λω­χτά, από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25.

Να δια­τρα­νώ­νει ότι τα ελλη­νι­κά λιμά­νια είναι των λαών και όχι βάσεις ή στό­χοι των ιμπεριαλιστών!

Να απο­κα­λύ­πτει μέσα από τον «Ριζο­σπά­στη» την αλή­θεια για την εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο, τις βάσεις που έχουν παρα­χω­ρή­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις, τα όπλα που στέλ­νουν απο­ψι­λώ­νο­ντας την άμυ­να των νησιών του Αιγαί­ου, χρε­ώ­νο­ντας τον ελλη­νι­κό λαό με δισ. για τους επι­θε­τι­κούς εξο­πλι­σμούς του ΝΑΤΟ, που δεν έχουν καμία σχέ­ση με τις αμυ­ντι­κές ανά­γκες της χώρας.

Να φανε­ρώ­νει πως πίσω από αυτή την εμπλο­κή είναι τα σχέ­δια των ελλη­νι­κών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, που ποντά­ρουν σε «χρυ­σές δου­λειές», όπως οι Έλλη­νες εφο­πλι­στές που έχουν κλεί­σει συμ­βό­λαια για να μετα­φέ­ρουν το πανά­κρι­βο αμε­ρι­κα­νι­κό υγρο­ποι­η­μέ­νο αέριο (LNG).

Να καταρ­ρί­πτει το παρα­μύ­θι ότι «το ΝΑΤΟ μας προ­στα­τεύ­ει» όταν ΝΑΤΟ — ΗΠΑ — ΕΕ τρο­φο­δο­τούν την προ­κλη­τι­κό­τη­τα της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης, παζα­ρεύ­ουν μαζί της για να την κρα­τή­σουν στο ΝΑΤΟι­κό στρα­τό­πε­δο με ανταλ­λάγ­μα­τα βαριά για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Ελλά­δας, στην πορεία συν­δια­χεί­ρι­σης του Αιγαίου.

ΗΠΑ και ΝΑΤΟ δεν νοιά­ζο­νται αν τα νησιά είναι ελλη­νι­κά ή τουρ­κι­κά, αρκεί να είναι ΝΑΤΟι­κά, το δηλώ­νουν πια κάθε μέρα!

Όταν γκρεμίζεις τις αυταπάτες, βλέπεις το μέλλον καθαρά

Σήμε­ρα που η νέα γενιά βλέ­πει τη ζωή της να μπαί­νει στο στό­χα­στρο, που βλέ­πει τα δικαιώ­μα­τά της συνε­χώς να συρ­ρι­κνώ­νο­νται, δίκαια ανα­ρω­τιέ­ται ποιος είναι ο δρό­μος για να κατα­φέ­ρει να ζήσει καλύ­τε­ρα, ποια είναι η λύση για να κατα­φέ­ρει να πετύ­χει όλα όσα έχει ονει­ρευ­τεί, πώς μπο­ρεί να βρει διέ­ξο­δο από την εργα­σια­κή ανα­σφά­λεια, τις κακο­πλη­ρω­μέ­νες και επι­σφα­λείς εργα­σια­κές σχέ­σεις, τις δου­λειές χωρίς προ­ο­πτι­κή, με τα εξα­ντλη­τι­κά ωρά­ρια και τόσα άλλα ανα­ρίθ­μη­τα εμπό­δια που υψώ­νο­νται στις ζωές των νέων ανθρώπων.

Τα μέλη της ΚΝΕ έχουν τις ίδιες ακρι­βώς ανη­συ­χί­ες, μοι­ρα­ζό­μα­στε τις ίδιες αγω­νί­ες για το μέλ­λον μας.

Ξέρου­με όμως και πολύ καλά ότι ο κλοιός σφίγ­γει γύρω από τα δικαιώ­μα­τά μας για συγκε­κρι­μέ­νο λόγο και συμφέροντα.

Ληστεύ­ουν τις ζωές μας για να εξυ­πη­ρε­τή­σουν την κερ­δο­φο­ρία των αφεντικών.

Ξεζου­μί­ζουν τη νέα γενιά για να δια­σφα­λί­σουν όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρα κέρ­δη οι εκμε­ταλ­λευ­τές του λαού και μάλι­στα, σε όλες τις κρί­σεις που δημιουρ­γεί το ίδιο το σύστη­μα, σαν κι αυτή που ξανα­έρ­χε­ται, φορ­τώ­νουν κάθε φορά όλο και περισ­σό­τε­ρα βάρη στις πλά­τες μας.

Ξέρου­με, λοι­πόν, ότι εχθρός μας είναι συνο­λι­κά το σύστη­μα που χτί­στη­κε και λει­τουρ­γεί σε βάρος των πολ­λών και υπέρ των λίγων.

Κατα­λα­βαί­νου­με ότι ο καπι­τα­λι­σμός είναι ο μεγά­λος ένο­χος όλων των δει­νών που χτυ­πά­νε τους λαούς, από τους πολέ­μους και την προ­σφυ­γιά μέχρι την ακρί­βεια και την ενερ­γεια­κή φτώχεια.

Είναι το σύστη­μα που είτε βρί­σκε­ται σε κρί­ση είτε σε ανά­πτυ­ξη ζητά θυσί­ες και υπο­τα­γή στη δια­σφά­λι­ση του κέρ­δους του και η εργα­τι­κή τάξη να ασφυ­κτιά από τα δεσμά του.

Γι’ αυτό είμα­στε ορκι­σμέ­νοι εχθροί του.

Είναι ο λόγος που δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει κυβέρ­νη­ση στο έδα­φος του καπι­τα­λι­σμού που θα μπο­ρέ­σει να δώσει ανά­σα και ελπί­δα στην εργα­τι­κή τάξη όσο τα κλει­διά της οικο­νο­μί­ας είναι στα χέρια των εκμε­ταλ­λευ­τών της.

Όσο, δηλα­δή, ο πλού­τος που παρά­γε­ται πηγαί­νει σε μία χού­φτα παρά­σι­τα που ελέγ­χουν τα μέσα παρα­γω­γής και όχι σε εκεί­νους που τον παράγουν.

Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά όσοι σπέρ­νουν τέτοιες επι­κίν­δυ­νες αυταπάτες.

Είναι αυτοί που ουσια­στι­κά δίνουν το φιλί της ζωής σε ένα σύστη­μα που μένει ζωντα­νό όσο ματώ­νει τους εργάτες.

Την ίδια ώρα που μαλ­λιο­τρα­βιού­νται ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ στα κανά­λια και τη Βου­λή για το ποιος είναι ο «λιγό­τε­ρο κακός» εκτε­λε­στής των δικαιω­μά­των μας, δηλώ­νουν έτοι­μοι ακό­μα και να συγκυ­βερ­νή­σουν μετα­ξύ τους αν το απαι­τή­σει το κεφά­λαιο, μοι­ρά­ζουν τις ίδιες υπο­σχέ­σεις στο συνέ­δριο του ΣΕΒ για μεί­ω­ση του πραγ­μα­τι­κού μισθού των εργα­ζο­μέ­νων που είναι ήδη στα τάρταρα.

Για αυτό το ΚΚΕ προει­δο­ποιεί και επι­βε­βαιώ­νε­ται διαρ­κώς πως κάθε επό­με­νη κυβέρ­νη­ση θα είναι χει­ρό­τε­ρη από την προη­γού­με­νη, αφού θα δια­τη­ρή­σει και θα εμπλου­τί­σει το αντι­λαϊ­κό νομο­θε­τι­κό οπλο­στά­σιο, από τη στιγ­μή που όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα δηλώ­νουν πίστη:

‣ Στις ΝΑΤΟι­κές και ευρω­ε­νω­σια­κές «δεσμεύ­σεις» της χώρας.

‣ Στην «πρά­σι­νη μετά­βα­ση» και την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ενέρ­γειας, κύριες αιτί­ες της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας και εξάρτησης.

‣ Στα σχέ­δια του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης της ΕΕ και τους αντι­λαϊ­κούς του στό­χους, το νέο αυτό υπερ­μνη­μό­νιο για τους λαούς που είναι σε πλή­ρη ισχύ.

Αυτά θα απο­τε­λούν και το πρό­γραμ­μα όποιας κυβέρ­νη­σης κι αν προ­κύ­ψει από τις επερ­χό­με­νες εκλογές.

Τέτοιες κυβερ­νή­σεις έχει ξανα­ζή­σει ο λαός και έχει βιώ­σει την απο­γο­ή­τευ­ση και τις ψεύ­τι­κες ελπίδες.

Γι’ αυτό είναι η ώρα να ψάξει αλλού τη λύση!

Όταν γκρε­μί­ζεις τις αυτα­πά­τες, βλέ­πεις το μέλ­λον καθαρά.

Μπο­ρείς να δεις πως μέσα από την ανθρώ­πι­νη εργα­σία, το μυα­λό και τα χέρια των εργα­ζο­μέ­νων όλου του κόσμου, έχουν δια­μορ­φω­θεί οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να ζού­με πολύ καλύ­τε­ρα, με σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα, χωρίς ανασφάλεια.

Αυτή η πίστη ότι μπο­ρού­με να χτί­σου­με έναν δια­φο­ρε­τι­κό κόσμο, μία κοι­νω­νία ανθρώ­πι­νη, χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, είναι η δύνα­μη που μας γεμί­ζει θέλη­ση και κου­ρά­γιο σήμερα.

Μας πει­σμώ­νει να αντα­πο­κρι­θού­με και να ξεπερ­νά­με τις δυσκο­λί­ες, μας δίνει κίνη­τρο να προ­σπα­θή­σου­με ακό­μα περισ­σό­τε­ρο και με μεγα­λύ­τε­ρη ένταση.

Γι’ αυτό, όπως σήμε­ρα κερ­δί­ζου­με μάχες που κάνουν όλη την εργα­τι­κή τάξη περή­φα­νη, είμα­στε σίγου­ροι ότι μπο­ρού­με να κερ­δί­σου­με έναν κόσμο ολόκληρο!

Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση καλού­με κάθε νέα και νέο να βαδί­σει, να στα­θεί στο πλάι του ΚΚΕ και των εργα­τι­κών αγώνων.

Να χαρά­ξει ένα αγω­νι­στι­κό μονο­πά­τι στη ζωή του, που θα είναι περή­φα­νος για τις θυσί­ες και τα ιδα­νι­κά του.

Για μας αυτό το μονο­πά­τι είναι μονό­δρο­μος απέ­να­ντι στην καπι­τα­λι­στι­κή σήψη και το βάρ­βα­ρο πρό­σω­πο που συνε­χώς επιδεικνύει.

Είναι η μονα­δι­κή επι­λο­γή απέ­να­ντι στα αδιέ­ξο­δα του συστή­μα­τος, αφού μπο­ρεί να μπο­λιά­σει τη διέ­ξο­δο που βρί­σκε­ται στην οργα­νω­μέ­νη πάλη για να σπά­σουν τα δεσμά ενός συστή­μα­τος που έχει ξεπε­ρά­σει τα ιστο­ρι­κά του όρια.

Ο αγώ­νας για τον σοσια­λι­σμό είναι ανα­γκαί­ος, ρεα­λι­στι­κός, ζωντανός.

Έτσι θέλου­με να βαδί­ζει η νέα γενιά, με το κεφά­λι ψηλά, περή­φα­νη για τη στά­ση ζωής της, για τους αγώ­νες της και για το Κόμ­μα της, περή­φα­νη που βαδί­ζει μαζί με το ΚΚΕ, στο πλάι του εργα­ζό­με­νου λαού και πρω­τα­γω­νι­στεί στην πάλη του κάθε μέρα, για μια καλύ­τε­ρη ζωή.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι περή­φα­νοι για τα μέλη τους και τα μέλη τους είναι περή­φα­να για το Κόμ­μα τους.

Για­τί, παρά τις δυσκο­λί­ες και τα εμπό­δια που βάζουν οι και­ροί, που στην ένδο­ξη Ιστο­ρία του ΚΚΕ κι αν υπήρ­ξαν αμέ­τρη­τα εμπό­δια, δεν πάμε βήμα πίσω από τη διεκ­δί­κη­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών μας, δεν συμ­βι­βα­ζό­μα­στε με το «λιγό­τε­ρο κακό», με την υπο­τα­γή στο «λίγο», δεν μασά­με στην κατα­στο­λή και τις απει­λές, σφίγ­γου­με τις γρο­θιές μας, κρα­τά­με ψηλά την κόκ­κι­νη σημαία και με βαθιά πίστη στο δίκιο του αγώ­να μας παλεύ­ου­με με όλες μας τις δυνά­μεις για τον φωτει­νό κόσμο του μέλ­λο­ντος, τον κόσμο του σοσιαλισμού.

Ο αγώνας για τον Σοσιαλισμό είναι αναγκαίος, ρεαλιστικός, ζωντανός

Ανοί­γε­ται κάθε μέρα με κάθε μικρή ή μεγά­λη μάχη που δίνου­με, με κάθε προ­σπά­θεια που κάνου­με για να φτά­σουν πιο πλα­τιά οι θέσεις και οι ιδέ­ες του Κόμ­μα­τος, για να ζωντα­νέ­ψει ξανά η σοσια­λι­στι­κή — κομ­μου­νι­στι­κή προ­ο­πτι­κή, για να συσπει­ρώ­σου­με ευρύ­τε­ρες δυνά­μεις στον οργα­νω­μέ­νο συλ­λο­γι­κό αγώ­να, μέσα στο κίνη­μα, για να σηκώ­σουν ακό­μα περισ­σό­τε­ροι τις σημαί­ες των διεκ­δι­κή­σε­ών μας με βάση τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας, για να δυνα­μώ­νει ο αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κός — αντι­μο­νο­πω­λια­κός προ­σα­να­το­λι­σμός των αγώνων.

Σε αυτόν τον δρό­μο συνεχίζουμε!

Κρα­τά­με τα λόγια του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη, που του έκο­ψαν πρό­ω­ρα το νήμα της ζωής πριν 70 χρό­νια, και που έγραφε:

«Σκέ­φτο­μαι πως αυτά τα τρία συστα­τι­κά πρέ­πει να έχει η ζωή: το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλο­νι­στι­κό. Το μεγά­λο είναι να βρί­σκε­σαι μέσα στην πάλη για μια καλύ­τε­ρη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρ­νε­ται πίσω απ’ τη ζωή. Το ωραίο είναι καθε­τί που στο­λί­ζει τη ζωή. Η μου­σι­κή, τα λου­λού­δια, η ποί­η­ση. Το συγκλο­νι­στι­κό είναι η αγάπη…».

Και από αυτά τα λόγια δανει­ζό­μα­στε και ανα­κοι­νώ­νου­με σήμε­ρα το σύν­θη­μα του φετι­νού, του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ», που ξεκι­νά τώρα το ταξί­δι του:

Η νέα γενιά με το ΚΚΕ

Για το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλονιστικό!

Σοσια­λι­σμός, η απά­ντη­ση στον 21ο αιώνα!

Καλή δύνα­μη και καλούς αγώνες!

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο