Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Φρένο» Σούνακ για τα γλυπτά του Παρθενώνα: «Δεν θα μείνουν στην Ελλάδα»

Ο βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Ρίσι Σού­νακ απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο να αλλά­ξει ο νόμος που απα­γο­ρεύ­ει στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο να επι­στρέ­ψει τα μάρ­μα­ρα του Παρ­θε­νώ­να μόνι­μα στην Ελλάδα.

Ο Σού­νακ δήλω­σε πως δεν υπάρ­χουν σχέ­δια να τρο­πο­ποι­η­θεί η νομο­θε­σία, σύμ­φω­να με την οποία το μου­σείο μπο­ρεί να δια­θέ­τει αντι­κεί­με­να των συλ­λο­γών του μόνο σε περιο­ρι­σμέ­νες περιπτώσεις.

«Το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο φρο­ντί­ζει εδώ και γενιές τα Μάρ­μα­ρα του Έλγιν. Οι πινα­κο­θή­κες και τα μου­σεία μας χρη­μα­το­δο­τού­νται από τους φορο­λο­γου­μέ­νους επει­δή είναι ένα τερά­στιο περιου­σια­κό στοι­χείο γι’ αυτή τη χώρα», δήλω­σε ο Σού­νακ μιλώ­ντας στους δημο­σιο­γρά­φους επί του αερο­πλά­νου με το οποίο μετα­βαί­νει στις ΗΠΑ.

«Μοι­ρα­ζό­μα­στε αυτούς τους θησαυ­ρούς με τον κόσμο και ο κόσμος έρχε­ται στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο για να τους δει. Η συλ­λο­γή του Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου προ­στα­τεύ­ε­ται δια νόμου και δεν σχε­διά­ζου­με να το αλλά­ξου­με αυτό», πρό­σθε­σε ο βρε­τα­νός πρωθυπουργός.

Σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Ρόι­τερς, ο πρώ­ην υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Τζορτζ Όσμπορν, πρό­ε­δρος σήμε­ρα του Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου, εργά­ζε­ται πάνω σε μια νέα ρύθ­μι­ση με την Ελλά­δα μέσω της οποί­ας θα μπο­ρεί κάποιος να δει τα γλυ­πτά τόσο στο Λον­δί­νο όσο και στην Αθήνα.

Το Parthenon Project, το οποίο υπο­στη­ρί­ζε­ται από βρε­τα­νούς πολι­τι­κούς δια­φό­ρων πολι­τι­κών κομ­μά­των για τη διευ­θέ­τη­ση του ζητή­μα­τος, ανα­κοί­νω­σε χθες, Κυρια­κή, πως τα μάρ­μα­ρα του Παρ­θε­νώ­να, που έχει στην κατο­χή του το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο, θα μπο­ρού­σαν να επι­στρα­φούν στην Ελλά­δα στο πλαί­σιο μιας μακρο­χρό­νιας συμ­φω­νί­ας πολι­τι­στι­κής σύμπραξης.

Telegraph: «Ο Σούνακ έχει ορκιστεί να μην επιστρέψει μόνιμα τα Μάρμαρα στην Ελλάδα»

«Τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να δεν θα μεί­νουν στην Ελλά­δα», φέρε­ται να δήλω­σε ο Ρίσι Σού­νακ, όπως μετα­δί­δει η «Telegraph», με τον βρε­τα­νό πρω­θυ­πουρ­γό να απο­κλεί­ει το ενδε­χό­με­νο αλλα­γής του νόμου που απα­γο­ρεύ­ει στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο να παρα­δώ­σει μόνι­μα τα Μάρ­μα­ρα στη χώρα μας.

Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα του βρε­τα­νι­κού μέσου, ο Ρίσι Σού­νακ «έχει ορκι­στεί να μην επι­στρέ­ψει μόνι­μα τα Μάρ­μα­ρα στην Ελλά­δα, καθώς το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο εξε­τά­ζει μια συμ­φω­νία προ­τεί­νο­ντας τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να να μοι­ρά­ζο­νται μετα­ξύ Λον­δί­νου και Αθήνας».

Πηγές του Γουάιτ­χολ επι­βε­βαί­ω­σαν ότι η κυβέρ­νη­ση θα θεω­ρού­σε επί­σης οποιο­δή­πο­τε μακρο­πρό­θε­σμο δάνειο ως αντί­θε­το με το πνεύ­μα του υπάρ­χο­ντος νόμου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Telegraph

 

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο