Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φυλλορροούν οι «Σπαρτιάτες»: Έμειναν πλέον με επτά βουλευτές – Σε ρόλο Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ ο Στίγκας για το θέμα Κασιδιάρη

Την επι­στο­λή του πρό­ε­δρου του κόμ­μα­τος «Σπαρ­τιά­τες» Β. Στί­γκα, με την οποία θέτει εκτός κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας τους Ι. Κόντη, Ι. Δημη­τρο­κά­λη και Χ. Κατσι­βαρ­δά, καθώς και τις επι­στο­λές των, εκλε­γέ­ντων με το ίδιο κόμ­μα, Γ. Μανού­σου και Κ. Φλώ­ρου, με τις οποί­ες γνω­στο­ποιούν στη Βου­λή ότι ανε­ξαρ­τη­το­ποιού­νται, ανέ­γνω­σε, κατά την έναρ­ξη της σημε­ρι­νής συνε­δρί­α­σης της ολο­μέ­λειας της Βου­λής, ο β’ αντι­πρό­ε­δρος της Βου­λής, Γ. Γεωργαντάς.

Σημειώ­νε­ται ότι, μετά από αυτή την εξέ­λι­ξη, η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα «Σπαρ­τιά­τες», που εισήλ­θε στη Βου­λή με 12 βου­λευ­τές, απο­τε­λεί­ται τώρα από 7 βου­λευ­τές, κατα­λαμ­βά­νο­ντας πλέ­ον την τελευ­ταία θέση από άπο­ψη κοι­νο­βου­λευ­τι­κής δύνα­μης. (ΝΔ 158, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 47, ΠΑΣΟΚ-Κίνη­μα Αλλα­γής 32, ΚΚΕ 21, Ελλη­νι­κή Λύση 12, Νίκη 10, Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας 9, ΚΟ Σπαρ­τιά­τες 7, ανε­ξάρ­τη­τοι 5).

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως την ίδια ώρα που ο Βασί­λης Στί­γκας κάνει λόγο για «εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κέντρα», «Δον Κορ­λε­ό­νε» και «Greek Mafia» που υπο­κι­νεί τους βου­λευ­τές του ‑δηλώ­σεις για τις οποί­ες η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Γεωρ­γία Αδει­λί­νη θα διε­νερ­γή­σει προ­κα­ταρ­τι­κή έρευ­να- εκφρά­ζει την στή­ρι­ξή του στο πρό­σω­πο του Ηλία Κασι­διά­ρη για την υπο­ψη­φιό­τη­τά του στο Δήμο Αθηναίων.

«Στη­ρί­ζω τον Κασι­διά­ρη για τον Δήμο Αθη­ναί­ων, παρ΄ ότι έχου­με ιδε­ο­λο­γι­κές και πρα­κτι­κές δια­φο­ρές. Αυτός ο άνθρω­πος με στή­ρι­ξε. Κατά γενι­κή ομο­λο­γία εάν δεν με στή­ρι­ζε, εγώ και οι Σπαρ­τιά­τες δεν θα είχα­με μπει στη Βου­λή. Εκλει­σε ο κύκλος με τον Κασι­διά­ρη. Με στή­ρι­ξε, τον στή­ρι­ξα», ανέ­φε­ρε.

Παράλ­λη­λα, ο πρό­ε­δρος του ακρο­δε­ξιού μορ­φώ­μα­τος παρα­δέ­χτη­κε ότι ο αδερ­φός του Ηλία Κασι­διά­ρη είναι μετα­κλη­τός υπάλ­λη­λος σε βου­λευ­τή των «Σπαρ­τια­τών», επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «τον έχει δει δύο φορές στους δια­δρό­μους της Βου­λής αλλά δεν ξέρει με ποιους έχει σχέση».

«Υπάρ­χει αυτό το γεγο­νός, έχει γίνει δημό­σια. Δεν μπο­ρώ να το αρνη­θώ και να πω κάτι άλλο. Επ’ αυτού δεν γνώ­ρι­ζα κάτι, ούτε με είχαν ενη­με­ρώ­σει για κάτι. Βέβαια ισχύ­ει, αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτός που έκα­νε αυτή την κίνη­ση, αυτός ξέρει για ποιο λόγο την έκα­νε», δήλω­σε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο