Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά τώρα: Πυρκαγιά μέσα στον ΧΥΤΑ Φυλής

Φωτιά τώρα: Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται φωτιά μέσα στον ΧΥΤΑ Φυλής με απο­τέ­λε­σμα την έντο­νη δυσο­σμία σε όλες τις γύρω περιο­χές, σε Φυλή, Ασπρό­πυρ­γο και Μενίδι.

Σύμ­φω­να με την πυρο­σβε­στι­κή, στο σημείο επι­χει­ρούν 4 οχή­μα­τα με 12 πυροσβέστες.

fotia fulli

Η φωτο­γρα­φία που δημο­σιεύ­ει το protothema.gr δεί­χνει ότι καπνοί από τη φωτιά είναι αισθη­τοί σε πολ­λά σημεία του λεκανοπεδίου.

Επι­κοι­νω­νία Γ. Πρω­τού­λη με τον περι­φε­ρειάρ­χη για την πυρ­κα­γιά στον

ΧΥΤΑ και σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο

Επι­κοι­νω­νία πριν λίγη ώρα είχε ο επι­κε­φα­λής της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης Αττι­κής Γιάν­νης Πρω­τού­λης με τον Περι­φε­ρειάρ­χη Γιώρ­γο Πατού­λη προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρω­θεί για την πορεία κατά­σβε­σης της νέας πυρ­κα­γιάς που εκδη­λώ­θη­κε ταυ­τό­χρο­να στο χώρο της χωμα­τε­ρής και σε εργο­στά­σιο ανα­κύ­κλω­σης στην περιο­χή του Ασπροπύργου.

Ο Γ. Πρω­τού­λης επε­σή­μα­νε πως πρό­κει­ται για το δέκα­το τέταρ­το (!) εργο­στά­σιο ανα­κύ­κλω­σης που καί­γε­ται κατά τις νυχτε­ρι­νές ώρες τους τελευ­ταί­ους 20 μήνες, γεγο­νός που μόνο τυχαίο δεν μπο­ρεί να θεω­ρεί­ται, σημειώ­νο­ντας πως με βάση και την παρα­πά­νω δια­πί­στω­ση οι αρμό­διες δημό­σιες αρχές πρέ­πει άμε­σα να διε­ρευ­νή­σουν τα αίτια της νέας πυρ­κα­γιάς, καθώς πολ­λά και εύλο­γα ερω­τή­μα­τα προκύπτουν.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο