Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά τώρα: Φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας — Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Βάρη

Φωτιά τώρα: Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται πυρ­κα­γιά σε δασι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Περα­χώ­ρα Κοριν­θί­ας. Στο έργο της κατά­σβε­σης μετέ­χουν 46 πυρο­σβέ­στες με 17 οχή­μα­τα, μια ομά­δα πεζο­πό­ρου τμή­μα­τος, δύο αερο­σκά­φη και ένα ελικόπτερο.

Σε ύφεση η πυρκαγιά στην περιοχή της οδού Βάρης–Κορωπίου

ε ύφε­ση είναι πλέ­ον, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε το πρωί σε περιο­χή με χαμη­λή βλά­στη­ση, στην οδό Οδυσ­σέ­ως Ανδρού­τσου, κοντά στο δρό­μο Βάρης-Κορωπίου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι αρχι­κά απο­μα­κρύν­θη­καν, για προ­λη­πτι­κούς λόγους, παι­διά από τα χωριά SOS και αργό­τε­ρα ηλι­κιω­μέ­νοι από γηρο­κο­μείο, αφού η φωτιά είναι σε κοντι­νή από­στα­ση. Πάντως, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, σε λίγη ώρα πρό­κει­ται να επι­στρέ­ψουν οι ηλι­κιω­μέ­νοι στο γηρο­κο­μείο. Στην περιο­χή έσπευ­σαν και επι­χει­ρούν 25 πυρο­σβέ­στες με 10 οχή­μα­τα, ένα τμή­μα πεζο­πό­ρων και ένα ελικόπτερο.

Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, απο­κα­τα­στά­θη­κε, πριν από λίγο, η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στη λεω­φό­ρο Ευλε­πί­δων και στα δύο ρεύ­μα­τα, από το ύψος της λεω­φό­ρου Αναρ­γυ­ρού­ντος, που είχε δια­κο­πεί λόγω της πυρκαγιάς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο