Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτογραφικό ρεπορτάζ από την έκθεση ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10: ΠΟΛΕΜΟΣ και ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

Εγκαι­νιά­στη­κε την Παρα­σκευή 13 Οκτώ­βρη η έκθε­ση «Άνθρω­ποι — Χρώ­μα + Σίδε­ρο», στην οποία συμ­με­τέ­χουν με έργα τους — με κύριο θέμα τον πόλε­μο και τη μετα­νά­στευ­ση — 240 καλ­λι­τέ­χνες (γλύ­πτες, ζωγρά­φοι, φωτο­γρά­φοι, χαράκτες).

Όπως οι ίδοι λένε «Aντι­πα­λεύ­ου­με την «απο­δο­χή» της φρί­κης του πολέ­μου, δια­κη­ρύσ­σου­με την αλλη­λεγ­γύη στους λαούς που χύνουν το αίμα τους για τα συμ­φέ­ρο­ντα των ιμπε­ρια­λι­στών. Παίρ­νου­με θέση και κατα­δι­κά­ζου­με τους άδι­κους πολέ­μους, βρο­ντο­φω­νά­ζου­με για τους αδι­κο­χα­μέ­νους μετα­νά­στες του Αιγαί­ου, τα χιλιά­δες θύμα­τα του πολέ­μου, κατα­δι­κά­ζου­με τον εθνι­κι­σμό – φασισμό.

Πολε­μά­με με τα δικά μας όπλα! Την τέχνη…»

Η έκθε­ση φιλο­ξε­νεί­ται στο εγκα­τα­λειμ­μέ­νο εργο­στά­σιο υφα­σμά­των «Καχρα­μά­νο­γλου» (Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως 51, Κερα­τσί­νι), ενώ παράλ­λη­λα στο χώρο οργα­νώ­νο­ντα και άλλες ενδια­φέ­ρυ­σε εκδη­λώ­σεις και συζητήσεις.

Η έκθε­ση θα διαρ­κέ­σει έως 22 Οκτώ­βρη 2017 και θα είναι ανοι­χτή καθη­με­ρι­νά από τις 12μ. Έως τις 9μμ

Παρου­σιά­ζου­με (με τον ερα­σι­τε­χνι­κό φωτο­γρα­φι­κό φακό μας) μια επι­λο­γή από όσα είδα­με και μας άρε­σαν (Στη φωτό εξω­φύλ­λου τα προ­σφυ­γι­κά της Νίκαιας)

 

peasma2 perasma3 perasma4 perasma5 perasma7 perasma8 perasma9 perasma10 perasma11 perasma12 perasma13 perasma14 perasma15 perasma16 perasma17 perasma19 perasma20 perasma21 perasma22

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο