Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χαιρετιστήριο μήνυμα προς το 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ του Συλλόγου Ιτζεδίν — απόγονοι πολιτικών κρατούμενων των Φυλακών Καλαμίου

Ως μέλη του Συλ­λό­γου «Ιτζε­δίν από­γο­νοι πολι­τι­κών κρα­τού­με­νων των Φυλα­κών Καλα­μί­ου» , απευ­θύ­νου­με θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό στο 21ο Συνέ­δριο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας, του κόμ­μα­τος των προ­γό­νων μας.
Του ιστο­ρι­κού ηρω­ι­κού κόμ­μα­τος που ενέ­πνευ­σε και εμψύ­χω­σε τους προ­γό­νους μας και συνε­χί­ζει να μας εμπνέ­ει σε όλους τους μεγά­λους και μεγα­λειώ­δεις αγώ­νες του Λαού μας για ελευ­θε­ρία, εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία, λαϊ­κή κυριαρ­χία και κοι­νω­νι­κή δικαιοσύνη.
Του κόμ­μα­τος που ήταν και είναι ο νους, η καρ­διά, ο οργα­νω­τής και ο καθο­δη­γη­τής της πάλης της εργα­τι­κής τάξης και του λαού μας για την επα­νά­στα­ση και τον σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό.

Το καθε­στώς της άρχου­σας τάξης πάσχι­σε συστη­μα­τι­κά και μεθο­δι­κά να πτο­ή­σει το φρό­νη­μα των πρω­το­πό­ρων κομ­μου­νι­στών, των αγω­νι­στών κατά του μοναρ­χο­φα­σι­σμού, εκεί­νων που πρω­το­στά­τη­σαν στη συγκρό­τη­ση του θρυ­λι­κού Ε.Α.Μ. και του ΕΛΑΣ, της ραχο­κο­κα­λιάς της Εθνι­κής μας Αντί­στα­σης και των μαχη­τών του ηρω­ι­κού Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού, θαβο­ντας τους σε μπου­ντρού­μια ‑όπως το φρού­ριο του Ιτζε­δίν- βασα­νί­ζο­ντας και εκτελώντας.
Νόμι­ζε πως έτσι θα κατέ­στει­λε και θα εξό­ντω­νε τους επα­να­στά­τες, τους κομ­μου­νι­στές, κάθε δημο­κρα­τι­κή και ανε­ξάρ­τη­τη φωνή.

Χρό­νια μετά την αγγλο­α­με­ρι­κα­νι­κή ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση-κατο­χή και την κατά­παυ­ση των πολε­μι­κών συγκρού­σε­ων ταξι­κού Εμφυ­λί­ου πολέ­μου, όσο έμε­νε νωπή η μνή­μη της ένο­πλης πάλης και ο τρό­μος του καθε­στώ­τος για το συγκρο­τη­μέ­νο ισχυ­ρό, λαϊ­κό κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα, το Ιτζε­δίν συνέ­χι­ζε να λει­τουρ­γεί ως χώρος εγκλει­σμού και μαρ­τυ­ρί­ου πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων, ως τόπος σωμα­τι­κής και ψυχι­κής φθοράς.

Εκεί­νο που κρα­τού­σε αλύ­γι­στους αυτούς τους μαχη­τές ήταν το κόμ­μα μας, το γεγο­νός ότι ήταν «αμε­τα­νό­η­τοι κομ­μου­νι­στές» ‑όπως έγρα­φαν οι ταυ­τό­τη­τες κρα­του­μέ­νων στο κολα­στή­ριο του Ιτζεδίν.
Ήταν η βαθιά τους πεποί­θη­ση, η προ­σή­λω­σή τους στην κομ­μου­νι­στι­κή κοσμο­θε­ώ­ρη­ση, η αφο­σί­ω­σή τους στον ανι­διο­τε­λή αγώ­να με αυτα­πάρ­νη­ση για τα ιδε­ώ­δη της Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης και του Κομ­μου­νι­σμού.
Στή­ριγ­μα και απα­ντο­χή τους ήταν ο πατριω­τι­κός τους αντι­ι­μπε­ρια­λι­σμός, συν­δυα­σμέ­νος οργα­νι­κά με τον επα­να­στα­τι­κό τους διε­θνι­σμό, η ηρω­ι­κή αντι­φα­σι­στι­κή νίκη με πρω­το­πό­ρο τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό και την αυτο­θυ­σία του Σοβιε­τι­κού Λαού:

Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει έχει η πλάση κοκκινίσει
άλλος ήλιος έχει βγει σ’ άλλη θάλασσα άλλη γη…

Ήταν η ελπί­δα τους για την αφύ­πνι­ση του βασα­νι­σμέ­νου λαού, που «αν ξυπνή­σει μονο­μιάς θα ‘ρθει ανά­πο­δα ο ντουνιάς»…

Για όλα αυτά, εμείς, ως από­γο­νοι των Πολι­τι­κών Κρα­τού­με­νων των Φυλα­κών Καλα­μί­ου πασχί­ζου­με για τη διά­σω­ση και την αξιο­ποί­η­ση του ιστο­ρι­κού αρχεί­ου και του ιστο­ρι­κού χώρου του Ιτζε­δίν, ως οργα­νι­κό κομ­μά­τι σε «ευρύ δίκτυο δια­φύ­λα­ξης της ιστο­ρι­κής μνή­μης με μου­σεία και μνη­μεία για τα πιο σημα­ντι­κά γεγο­νό­τα της ταξι­κής πάλης στην Ελλά­δα, της Ιστο­ρί­ας του Κόμ­μα­τος, κυρί­ως της δεκα­ε­τί­ας του ’40 και του ΔΣΕ» (Θέση 5).
Ευελ­πι­στού­με στην περαι­τέ­ρω «διεύ­ρυν­ση των δεσμών του Κόμ­μα­τος με νέες δυνά­μεις και ιδιαί­τε­ρα με απο­γό­νους αντι­στα­σια­κών, μαχη­τών του ΔΣΕ, πολι­τι­κών προ­σφύ­γων, ανε­ξάρ­τη­τα από τη σημε­ρι­νή τους πολι­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση» (Θέση 5).

Ως φυσι­κοί από­γο­νοι, αλλά και ως συνε­χι­στές της ιδε­ο­λο­γί­ας και των αγώ­νων των κρα­του­μέ­νων, τιμού­με την μνή­μη τους και τους αγώ­νες τους, εμπνε­ό­μα­στε από τα πάθη και τα ιδα­νι­κά τους και αγω­νι­ζό­μα­στε για την προ­στα­σία του Ιτζε­δίν και της Ιστο­ρί­ας του από τη λήθη και την απαξίωση.

Σε αυτό το πνεύ­μα θεω­ρού­με το ηρω­ι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας, «που έχει συγκε­ντρώ­σει μια τερά­στια πεί­ρα άνω των 100 χρό­νων» (θέση 1), κόμ­μα των προ­γό­νων μας και δικό μας κόμ­μα, κόμ­μα της ελπί­δας και του αγώ­να για την επα­να­στα­τι­κή προ­ο­πτι­κή του λαού, του τόπου μας και όλων των λαών.

Στη­ρί­ζου­με ολό­ψυ­χα τους αγώ­νες του ΚΚΕ και ευχό­μα­στε η επι­τυ­χής και γόνι­μη διε­ξα­γω­γή του 21ου Συνε­δρί­ου του να συμ­βάλ­λει απο­φα­σι­στι­κά στους αγώ­νες που εμπνέ­ο­νται από τις ηρω­ι­κές παρα­κα­τα­θή­κες των προ­γό­νων μας, στις νικη­φό­ρες απο­φα­σι­στι­κές ανα­με­τρή­σεις που έρχονται!

🔻  Υπο­γρά­φουν μέχρι σήμε­ρα 17/6/2021 περισ­σό­τε­ρα από 400 μέλη του Συλ­λό­γου «Ιτζε­διν από­γο­νοι πολι­τι­κών κρα­τού­με­νων των Φυλα­κών Καλαμίου»
🔹  Η συγκέ­ντρω­ση υπο­γρα­φών συνεχίζεται

Πηγή

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο