Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χαμάς: Δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες στο Κάιρο για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς δήλω­σε σήμε­ρα ότι δεν έχει σημειω­θεί πρό­ο­δος στον νέο γύρο συνο­μι­λιών για κατά­παυ­ση του πυρός στη Γάζα, που διε­ξά­γε­ται στο Κάι­ρο με τη συμ­με­το­χή απο­στο­λών από το Ισρα­ήλ, το Κατάρ και τις ΗΠΑ.

«Δεν υπάρ­χει καμία αλλα­γή στη θέση της κατο­χι­κής δύνα­μης και κατά συνέ­πεια, δεν υπάρ­χει τίπο­τα και­νούρ­γιο στις συνο­μι­λί­ες στο Κάι­ρο», δήλω­σε στο Reuters ο αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς, που ζήτη­σε να μην κατο­νο­μα­στεί. «Δεν υπάρ­χει ακό­μα πρόοδος».

Δύο αιγυ­πτια­κές πηγές ασφα­λεί­ας και το κρα­τι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Al-Qahera ανέ­φε­ραν σήμε­ρα πως είχε επι­τευ­χθεί κάποια πρό­ο­δος στις συνο­μι­λί­ες στο Κάιρο.

Οι πηγές ασφα­λεί­ας δήλω­σαν πως οι δύο πλευ­ρές έκα­ναν παρα­χω­ρή­σεις που θα μπο­ρού­σαν να βοη­θή­σουν ώστε να ανοί­ξει ο δρό­μος για μια συμ­φω­νία για εκε­χει­ρία η οποία –όπως έχει προ­τα­θεί στη διάρ­κεια προη­γού­με­νων συνο­μι­λιών– θα εκτει­νό­ταν σε τρία στά­δια, με την απε­λευ­θέ­ρω­ση των υπό­λοι­πων Ισραη­λι­νών ομή­ρων και μια μακρο­πρό­θε­σμη κατά­παυ­ση του πυρός να αντι­με­τω­πί­ζο­νται στο δεύ­τε­ρο στάδιο.

Οι παρα­χω­ρή­σεις συν­δέ­ο­νται με την απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων και την απαί­τη­ση της Χαμάς για επι­στρο­φή των εκτο­πι­σμέ­νων κατοί­κων στη βόρεια Γάζα, είπαν. Δια­με­σο­λα­βη­τές πρό­τει­ναν η επι­στρο­φή να επι­τη­ρεί­ται από μια αρα­βι­κή δύνα­μη παρου­σία ισραη­λι­νής δύνα­μης ασφα­λεί­ας η οποία θα απο­συρ­θεί αργό­τε­ρα, πρόσθεσαν.

Οι αντι­προ­σω­πεί­ες ανα­χώ­ρη­σαν από το Κάι­ρο και οι δια­βου­λεύ­σεις ανα­μέ­νε­ται να συνε­χι­στούν εντός 48 ωρών, ανέ­φε­ραν οι πηγές και το Al-Qahera.

Ωστό­σο Παλαι­στί­νιος αξιω­μα­τού­χος που βρί­σκε­ται κοντά στις μεσο­λα­βη­τι­κές προ­σπά­θειες δήλω­σε στο Reuters πως το αδιέ­ξο­δο συνε­χί­ζε­ται σχε­τι­κά με την άρνη­ση του Ισρα­ήλ να θέσει τέλος στον πόλε­μο, να απο­σύ­ρει τις δυνά­μεις του από τη Γάζα, να επι­στρέ­ψει σε όλους τους αμά­χους να επι­στρέ­ψουν στα σπί­τια τους και να άρει τον 17ετή απο­κλει­σμό προ­κει­μέ­νου να επι­τρα­πεί η γρή­γο­ρη ανοι­κο­δό­μη­ση του παρα­λια­κού θύλακα.

Τα βήμα­τα αυτά έχουν προ­τε­ραιό­τη­τα απέ­να­ντι στην απαί­τη­ση του Ισραη­λι­νού πρω­θυ­πουρ­γού για απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων με αντάλ­λαγ­μα Παλαι­στί­νιους που κρα­τού­νται σε ισραη­λι­νές φυλα­κές, είπε ο αξιω­μα­τού­χος που μιλού­σε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Σε ό,τι αφο­ρά την ανταλ­λα­γή κρα­του­μέ­νων, η Χαμάς ήταν και είναι πρό­θυ­μη να είναι πιο ευέ­λι­κτη, αλλά δεν υπάρ­χει ευε­λι­ξία σχε­τι­κά με τα… κύρια αιτή­μα­τά μας», είπε στο Reuters.

Το Ισρα­ήλ έχει απορ­ρί­ψει οποιο­δή­πο­τε ενδε­χό­με­νο να τελειώ­σει σύντο­μα τον πόλε­μο ή να απο­συρ­θεί από τη Γάζα, λέγο­ντας πως οι δυνά­μεις του δεν θα υπο­χω­ρή­σουν μέχρις ότου η Χαμάς να μην ελέγ­χει πλέ­ον τη Γάζα ή να απει­λεί τον ισραη­λι­νό στρατό.

Απα­ντώ­ντας σήμε­ρα σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φων για τις συνο­μι­λί­ες, ο Ισραη­λι­νός κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Άβι Χάι­μαν δεν προ­χώ­ρη­σε σε λεπτο­μέ­ρειες, λέγο­ντας μόνο: «Το πιο σημα­ντι­κό πράγ­μα είναι οι σωστοί άνθρω­ποι να είναι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγ­μή ώστε να συζη­τή­σουν έναν τρό­πο με τον οποίο οι 133 Ισραη­λι­νοί όμη­ροι μπο­ρούν να αφε­θούν ελεύθεροι».

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο