Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Πεκίνο: Σήμερα η τελετή έναρξης στη σκιά της πανδημίας και των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών

Με την τελε­τή έναρ­ξης στο Πεκί­νο να είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη να διε­ξα­χθεί στις 14.00 ώρα Ελλά­δας (ΕΡΤ), ανοί­γουν σήμε­ρα την αυλαία τους οι 24οι Χει­με­ρι­νοί Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες, που θα διαρ­κέ­σουν μέχρι τις 20 Φλε­βά­ρη. Η διορ­γά­νω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται για πρώ­τη φορά στην κινε­ζι­κή πρω­τεύ­ου­σα, η οποία γίνε­ται έτσι η πρώ­τη πόλη που διορ­γα­νώ­νει και Θερι­νούς και Χει­με­ρι­νούς Αγώνες.

Από την άλλη, πρό­κει­ται για μια ακό­μα διε­θνή και δημο­φι­λή αθλη­τι­κή διορ­γά­νω­ση την τελευ­ταία διε­τία που θα διε­ξα­χθεί υπό τη σκιά της παν­δη­μί­ας και των συνε­πειών της, όπως τα αυστη­ρά μέτρα ασφα­λεί­ας για αθλη­τές και μέλη των απο­στο­λών, αλλά και η περιο­ρι­σμέ­νη παρου­σία θεα­τών στις εξέ­δρες. Σε μια περί­ο­δο που οι ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί δια­νύ­ουν νέα φάση έντα­σης, η φιλο­ξε­νία μιας μεγά­λης, διε­θνούς εμβέ­λειας αθλη­τι­κής διορ­γά­νω­σης από έναν από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους «παί­κτες» στους εν λόγω αντα­γω­νι­σμούς έχει τη δική της θέση σε αυτούς, όπου εκδη­λώ­νο­νται και αντα­να­κλώ­νται πολυ­ε­πί­πε­δες κόντρες.

Στο πλαί­σιο αυτό, χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι το διπλω­μα­τι­κό μποϊ­κο­τάζ στους Αγώ­νες το οποίο ανα­κοί­νω­σαν οι ΗΠΑ και μια σει­ρά άλλων χωρών, όπως η Βρε­τα­νία και ο Κανα­δάς, η Αυστρα­λία, η Νέα Ζηλαν­δία, η Δανία, η Ολλαν­δία κ.ά.

Στο αγω­νι­στι­κό μέρος, στην κινε­ζι­κή πρω­τεύ­ου­σα ανα­μέ­νε­ται να βρε­θούν γύρω στους 3.000 αθλη­τές χει­με­ρι­νών σπορ από όλο τον κόσμο, οι οποί­οι θα αγω­νι­στούν στα 15 δια­φο­ρε­τι­κά αθλή­μα­τα του προ­γράμ­μα­τος. Πρό­κει­ται για 7 αθλή­μα­τα χιο­νιού (αλπι­κό σκι, άλμα με σκι, δία­θλο, σκι αντο­χής, βορι­νό σύν­θε­το, ελεύ­θε­ρο σκι, σνό­ου­μπορντ) και άλλα 8 πάγου (καλ­λι­τε­χνι­κό πατι­νάζ, χόκεϊ, κέρ­λινγκ, πατι­νάζ ταχύ­τη­τας, πατι­νάζ ταχύ­τη­τας μικρής πίστας, μπό­μπ­σλεϊ, λουτζ, σκέλετον).

Με πεντα­με­λή απο­στο­λή η Ελλάδα

Για μια ακό­μα φορά σε Χει­με­ρι­νούς Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες δεν θα λεί­ψει η ελλη­νι­κή παρου­σία, καθώς η χώρα μας παίρ­νει μέρος με πεντα­με­λή απο­στο­λή αθλη­τών και αθλη­τριών, με τις συμ­με­το­χές να εστιά­ζο­νται στα αγω­νί­σμα­τα του σκι. Σημειω­τέ­ον, με εξαί­ρε­ση τη διορ­γά­νω­ση του 1960 η Ελλά­δα συμ­με­τέ­χει ανελ­λι­πώς στους Χει­με­ρι­νούς Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες από το 1936 μέχρι σήμε­ρα, χωρίς όμως να έχει κάποια σημα­ντι­κή διά­κρι­ση. Το «παρών» στο Πεκί­νο θα δώσουν οι Από­στο­λος Αγγέ­λης (δρό­μοι αντο­χής), Γιάν­νης Αντω­νί­ου (αλπι­κό σκι), Μαρία Ντά­νου (δρό­μοι αντο­χής), Νεφέ­λη Τίτα (δρό­μοι αντο­χής) και Μαρία — Ελέ­νη Τσιό­βο­λου (αλπι­κό σκι).

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο