Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλή: Άγρια καταστολή από την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Μπόριτς

Με κατα­στο­λή αντι­με­τώ­πι­σε την περα­σμέ­νη Τρί­τη στη Χιλή η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Γκα­μπριέλ Μπό­ριτς χιλιά­δες πολί­τες που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συγκε­ντρώ­σεις για την 3η επέ­τειο του λαϊ­κού ξεση­κω­μού στις 18 Οκτώ­βρη του 2019, που εξε­λί­χτη­κε σε ένα κύμα δια­μαρ­τυ­ριών ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της προη­γού­με­νης νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρης κυβέρ­νη­σης του Σεμπά­στιαν Πινιέ­ρα, που κρά­τη­σε αρκε­τούς μήνες, με δια­δη­λώ­σεις, συγκε­ντρώ­σεις, απερ­γί­ες με 30 νεκρούς, πολ­λούς συλ­λη­φθέ­ντες, εκα­το­ντά­δες τραυ­μα­τί­ες και γύρω στους 400 με μόνι­μα προ­βλή­μα­τα όρα­σης από τις πλα­στι­κές σφαίρες.

Σαν να μην πέρα­σε μια μέρα, την Τρί­τη η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση έστει­λε τη στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νη αστυ­νο­μία των Καρα­μπι­νέ­ρος, 25.000 άντρες, και έρι­ξε ξανά δακρυ­γό­να, χημι­κά και χρη­σι­μο­ποί­η­σε κανό­νια νερού με το πρό­σχη­μα της κοι­νω­νι­κής ανα­τα­ρα­χής και της δια­φύ­λα­ξης της τάξης. Στην πρω­τεύ­ου­σα Σαντιά­γκο έγι­ναν γύρω στις 50 συλ­λή­ψεις δια­δη­λω­τών και υπάρ­χουν καταγ­γε­λί­ες ότι περι­λαμ­βά­νο­νται και δημο­σιο­γρά­φοι που κάλυ­πταν την συγκέντρωση.

Την προη­γού­με­νη μέρα, ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της Πρό­ε­δρος είχε στο διάγ­γελ­μά του υπο­σχε­θεί μεταρ­ρυθ­μί­σεις και …περισ­σό­τε­ρη δημο­κρα­τία, καλώ­ντας σε «κοι­νω­νι­κή συναί­νε­ση, ενώ χαρα­κτη­ρι­στι­κά είπε «η εξέ­γερ­ση του 2019 δεν ήταν αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή επα­νά­στα­ση, αλλά έκφρα­ση της οδύ­νης και των ρηγ­μά­των στην κοι­νω­νία μας». Και πράγ­μα­τι οι μεγά­λες δια­μαρ­τυ­ρί­ες πριν από 3 χρό­νια δεν ήταν επα­νά­στα­ση, γι΄ αυτό και η λαϊ­κή οργή αξιο­ποι­ή­θη­κε από τις σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές δυνά­μεις για την εναλ­λα­γή στη δια­χεί­ρι­ση της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας. Ωστό­σο τα αιτή­μα­τα του λαού και της νεο­λαί­ας για αξιο­πρε­πή ζωή με δικαιώ­μα­τα, δημό­σια δωρε­άν υγεία και παι­δεία, κοι­νω­νι­κές παρο­χές και υπο­δο­μές ήταν δίκαια και οι λαϊ­κές δυνά­μεις θα συνε­χί­σουν να τα διεκδικούν.

Ριζο­σπά­στης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο