Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλιάδες καλλιτέχνες ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη Μπιενάλε της Βενετίας

Χιλιά­δες καλ­λι­τέ­χνες ζήτη­σαν τον απο­κλει­σμό του Ισρα­ήλ από τη φετι­νή Μπιε­νά­λε της Βενε­τί­ας σε μια ανοι­χτή επι­στο­λή τους στην οποία οι υπο­γρά­φο­ντες κατη­γο­ρούν το εβραϊ­κό κρά­τος για γενο­κτο­νία κατά των Παλαι­στι­νί­ων στη Λωρί­δα της Γάζας.

Η επι­στο­λή που δημο­σιεύ­τη­κε δια­δι­κτυα­κά από μια οργά­νω­ση “Η Τέχνη δεν Συμ­μα­χεί με την Γενο­κτο­νία” (Art Not Genocide Alliance) (ANGA) ανα­φέ­ρει ότι είναι απα­ρά­δε­κτο να παρου­σιά­ζο­νται καλ­λι­τε­χνι­κά έργα σε μια διε­θνή πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση από ένα κρά­τος που αυτή τη στιγ­μή δια­πράτ­τει θηριω­δί­ες στην εμπό­λε­μη Λωρί­δα της Γάζας.

Σύμ­φω­να με την ANGA, περισ­σό­τε­ροι από 8.000 καλ­λι­τέ­χνες και επαγ­γελ­μα­τί­ες του πολι­τι­σμού έχουν τώρα υπο­γρά­ψει την αίτηση.

Το αίτη­μα έρχε­ται μόλις δύο μήνες πριν ξεκι­νή­σει η διά­ση­μη και μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες εκθέ­σεις σύγ­χρο­νης τέχνης, που φιλο­ξε­νεί­ται στη Βενε­τία, και φέτος ξεκι­νά στις 20 Απριλίου.

Η Μπιε­νά­λε θα διαρ­κέ­σει μέχρι τις 24 Νοεμ­βρί­ου. Στην έκθε­ση κάθε χώρα έχει το δικό της εκθε­σια­κό χώρο όπου εκτί­θο­νται έργα.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο