Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψήφος αποδήμων — ΚΚΕ: Μνημείο υποκρισίας, τυχοδιωκτισμού, ψηφοθηρίας και ψεμάτων, το νομοσχέδιο για άρση περιορισμών

«Μνη­μείο υπο­κρι­σί­ας, τυχο­διω­κτι­σμού, ψηφο­θη­ρί­ας και ψεμά­των», χαρα­κτή­ρι­σε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Γκιό­κας, το νομο­σχέ­διο για την άρση περιο­ρι­σμών για εγγρα­φή στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους, εκλο­γέ­ων του εξω­τε­ρι­κού, επι­ση­μαί­νο­ντας πως ανοί­γει πολύ επι­κίν­δυ­νους δρό­μους, αφού παρα­χω­ρεί δικαί­ω­μα εγγρα­φής στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους χωρίς καμία απο­λύ­τως υπο­χρέ­ω­ση, με βάση και την αστι­κή λογι­κή της ενερ­γη­τι­κής σχέ­σης δικαιώ­μα­τος και υποχρέωσης.

Αφού ενη­μέ­ρω­σε την αρμό­δια κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Επι­τρο­πή, στην οποία εξε­λίσ­σε­ται η επε­ξερ­γα­σία του νομο­σχε­δί­ου, ότι το ΚΚΕ θα κατα­ψη­φί­σει, υπο­γράμ­μι­σε ότι το νομο­σχέ­διο ανοί­γει πάρα πολύ επι­κίν­δυ­νους δρό­μους για την αλλοί­ω­ση του εκλο­γι­κού σώμα­τος, αλλά και τελι­κά του εκλο­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος, αφού καταρ­γώ­ντας κάθε κρι­τή­ριο που ίσχυε μέχρι σήμε­ρα, με βάση το νόμο του 2019, δίνει τη δυνα­τό­τη­τα να δια­μορ­φω­θεί ένα εκλο­γι­κό σώμα, δυνη­τι­κά τερά­στιο και ανυ­πο­λό­γι­στο που θα περι­λαμ­βά­νει ψηφο­φό­ρους χωρίς κανέ­ναν οικο­νο­μι­κό και κοι­νω­νι­κό δεσμό με την Ελλά­δα, θα περι­λαμ­βά­νει ψηφο­φό­ρους που έρχο­νται ενδε­χο­μέ­νως μόνο για δια­κο­πές στη χώρα, που θα συμ­με­τέ­χουν στις εκλο­γές με κρι­τή­ριο τις κοι­νω­νι­κές και πολι­τι­κές συν­θή­κες των χωρών όπου κατοι­κούν και το κυριό­τε­ρο, δεν θα υφί­στα­νται καμία συνέ­πεια από την όποια πολι­τι­κή τους επιλογή.

Ο κ. Γκιό­κας είπε ότι η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν το νομο­σχέ­διο πρέ­πει να εξη­γή­σουν στον ελλη­νι­κό λαό ότι με αυτό θα συν­δια­μορ­φώ­νουν ψηφο­φό­ροι, που δεν εργά­ζο­νται στην Ελλά­δα, το είδος των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων (αν ισχύ­ει 8ωρο ή 10ωρο), θα συν­δια­μορ­φώ­νουν το ύψος της σύντα­ξης που θα παίρ­νουν οι συντα­ξιού­χοι, χωρίς οι ίδιοι να λαμ­βά­νουν σύντα­ξη, θα συν­δια­μορ­φώ­νουν τι σχο­λεία και τι νοσο­κο­μεία θα έχου­με στην Ελλά­δα, όταν οι ίδιοι δεν θα επι­σκε­φτούν ποτέ αυτά τα σχο­λεία και τα νοσο­κο­μεία, θα συν­δια­μορ­φώ­νουν τι φορο­λο­γία θα πλη­ρώ­νουν οι Έλλη­νες πολί­τες, χωρίς αυτοί να πλη­ρώ­νουν ποτέ, θα συν­δια­μορ­φώ­νουν την εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή που θα εφαρ­μό­ζε­ται, όταν δεν θα κλη­θούν οι ίδιοι να υπε­ρα­σπι­στούν τα σύνορα.

Ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ χαρα­κτή­ρι­σε ως παρά­δειγ­μα υπο­κρι­σί­ας εκ μέρους της κυβέρ­νη­σης, τον ισχυ­ρι­σμό ότι διευ­κο­λύ­νο­νται όσοι είναι ήδη εγγε­γραμ­μέ­νοι στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους και αντέ­τει­νε πως η κυβέρ­νη­ση δεν λέει ότι σύμ­φω­να με το δίκαιο του αίμα­τος, που ισχύ­ει στη χώρα μας για την από­κτη­ση ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας, ο Έλλη­νας υπή­κο­ος προσ­διο­ρί­ζε­ται από τα γονί­δια του, και αυτοί οι εγγε­γραμ­μέ­νοι τελι­κά, μπο­ρούν να διευ­ρυν­θούν σε απροσ­διό­ρι­στο αριθ­μό. Όπως ανέ­φε­ρε, σήμε­ρα οι εγγε­γραμ­μέ­νοι είναι περί­που 800.000, όμως με το υφι­στά­με­νο δίκαιο της ιθα­γέ­νειας και το δίκαιο του αίμα­τος, αυτός ο αριθ­μός μπο­ρεί να πάει στα δύο ή τρία εκα­τομ­μύ­ρια, γεγο­νός που «ανοί­γει επι­κίν­δυ­νους δρό­μους, διευ­ρύ­νε­ται ανυ­πο­λό­γι­στα το εκλο­γι­κό Σώμα και δια­μορ­φώ­νο­νται προ­ϋ­πο­θέ­σεις για κατα­λυ­τι­κή αλλοί­ω­σή του και για ανοι­χτή επί­δρα­ση στο εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα». Ακό­μη, υπο­γράμ­μι­σε ότι η κυβέρ­νη­ση δεν βάζει κανέ­να όριο στην από­κτη­ση της ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας και άρα την αυτό­μα­τη εγγρα­φή στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους, με απο­τέ­λε­σμα να απο­κτή­σουν τη δυνα­τό­τη­τα αυτή, μετα­νά­στες τρί­της ή και τέταρ­της γενιάς που δεν έχουν καμία επα­φή με την ελλη­νι­κή πραγματικότητα.

«Απέ­να­ντι στην άθλια υπο­κρι­σία και τα πολι­τι­κά παι­χνί­δια της κυβέρ­νη­σης, η θέση του ΚΚΕ είναι στα­θε­ρή, ξεκά­θα­ρη και θέση αρχών, γεγο­νός που απο­δεί­χθη­κε και στο απο­τέ­λε­σμα των τελευ­ταί­ων εκλο­γών, όπου το ποσο­στό του ΚΚΕ στους από­δη­μους ήταν περί­που το διπλά­σιο των ψήφων από αυτό που πήρε εντός της επι­κρά­τειας» είπε και κατα­λή­γο­ντας κατα­λό­γι­σε στην κυβέρ­νη­ση την υπο­νό­μευ­ση των κρι­τη­ρί­ων του προη­γού­με­νου νόμου, ενώ τόνι­σε ότι απε­να­ντί­ας από ότι ισχυ­ρί­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση περί συνα­φών πρα­κτι­κών από άλλες χώρες, δεν τις έλα­βε υπό­ψη της.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο