Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψηφίστηκε το απάνθρωπο το σύμφωνο — έκτρωμα της ΕΕ για τη μετανάστευση

Δεκτό έγι­νε από την Ολο­μέ­λεια του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου το απάν­θρω­πο Σύμ­φω­νο για τη Μετα­νά­στευ­ση και το Άσυλο.

ΕΟ ΚΚΕ: Απάν­θρω­πο το σύμ­φω­νο – έκτρω­μα της ΕΕ για τη μετα­νά­στευ­ση – Παρα­μύ­θι η «ΕΕ του κρά­τους δικαίου»

«Μετά από σχε­δόν μια δεκα­ε­τία αδιε­ξό­δου, το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο ψήφι­σε υπέρ της υιο­θέ­τη­σης του Συμ­φώ­νου για τη Μετα­νά­στευ­ση και το Άσυ­λο — την πλή­ρη ανα­θε­ώ­ρη­ση της νομο­θε­σί­ας της ΕΕ για τη μετα­νά­στευ­ση. Η Ευρώ­πη θα δια­χει­ρι­στεί τη μετα­νά­στευ­ση με ομα­λό τρό­πο και με τους δικούς μας όρους» ανέ­φε­ρε ο αντι­πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Μαρ­γα­ρί­της Σχοινάς.

Από την πλευ­ρά της, η επί­τρο­πος Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων, Ίλβα Γιό­χαν­σον σημεί­ω­σε ότι η σημε­ρι­νή ψήφος του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου είναι ένα μεγά­λο επί­τευγ­μα. «Θα μπο­ρέ­σου­με να προ­στα­τεύ­σου­με καλύ­τε­ρα τα εξω­τε­ρι­κά μας σύνο­ρα, τους ευά­λω­τους και τους πρό­σφυ­γες, θα επι­στρέ­φο­νται γρή­γο­ρα όσοι δεν δικαιού­νται παρα­μο­νή, με υπο­χρε­ω­τι­κή αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ των κρα­τών μελών».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο