Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλοι στους δρόμους! Αγωνιστικά απαντάμε στη νέα επίθεση!

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

✔️   Στις 6 μ.μ. το αγωνιστικό ραντεβού στα Προπύλαια
✔️  Συνέντευξη Τύπου για το σημερινό παναττικό συλλαλητήριο

«Σήμε­ρα να βου­λιά­ξει η Αθή­να!»: Αυτό είναι το μήνυ­μα που στέλ­νουν σε όλη την εργα­τι­κή τάξη, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και τη νεο­λαία τα δεκά­δες σωμα­τεία, οι Ομο­σπον­δί­ες και άλλες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, μαζί με Επι­τρο­πές Αγώ­να και μαζι­κούς φορείς του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος για το απο­ψι­νό συλλαλητήριο.

Το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού έχει δοθεί για τις 6 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια, με διεκ­δι­κή­σεις που αφο­ρούν την προ­στα­σία της υγεί­ας, την επι­βί­ω­ση, αλλά και την απά­ντη­ση στην έντα­ση του κρα­τι­κού αυταρ­χι­σμού, της κατα­στο­λής που εντεί­νε­ται για να περά­σουν τα νέα χτυ­πή­μα­τα στα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώματα.

«Απα­ντά­με δυνα­μι­κά — αγω­νι­στι­κά στο κλί­μα αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας, στην κρα­τι­κή βία και κατα­στο­λή!», επι­ση­μαί­νουν μετα­ξύ άλλων στο κάλε­σμά τους, τονίζοντας:
«Ενας χρό­νος παν­δη­μί­ας. Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να για την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας και διεκ­δι­κού­με τα δικαιώ­μα­τά μας, κόντρα στον αυταρ­χι­σμό και την καταστολή».

Το κάλε­σμα μάχης και οργά­νω­σης της αντε­πί­θε­σης μετέ­φε­ραν χτες, στο πλαί­σιο της προ­ε­τοι­μα­σί­ας του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου, εκπρό­σω­ποι Σωμα­τεί­ων και Ομο­σπον­διών που έδω­σαν συνέ­ντευ­ξη Τύπου, ανα­λύ­ο­ντας το περιε­χό­με­νο της κινη­το­ποί­η­σης και τις διεκδικήσεις.

Πανδημία Αγώνας για την υγεία τη ζωή του λαού

Πλέον δεν μιλάμε για ασυδοσία, αλλά για εγκληματική πολιτική

«Πριν από έναν χρό­νο λέγα­με σε όλους τους τόνους ότι οι εργα­ζό­με­νοι στα σού­περ μάρ­κετ είναι εκτε­θει­μέ­νοι στην παν­δη­μία και την εργο­δο­τι­κή ασυ­δο­σία, που μπρο­στά στο κέρ­δος δεν λογα­ριά­ζει την υγεία τους, έχει μετα­τρέ­ψει τους εργα­σια­κούς χώρους σε υγειο­νο­μι­κές βόμ­βες, τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα σε πρω­τό­κολ­λα δια­σπο­ράς και τσα­κί­ζει κάθε εργα­σια­κό δικαί­ω­μα», σημεί­ω­σε η Ντί­να Γκο­γκά­κη, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας. Εναν χρό­νο μετά, κατήγ­γει­λε, οι εργα­ζό­με­νοι δου­λεύ­ουν «σε συν­θή­κες θανά­του». «Η εργο­δο­σία μετρά­ει κέρ­δη και εμείς καθη­με­ρι­νά μετρά­με συνα­δέλ­φους μας νεκρούς, μετρά­με εκα­το­ντά­δες συνα­δέλ­φους μας που νοσούν και νοση­λεύ­ο­νται», υπο­γράμ­μι­σε, αλλά και εργα­ζό­με­νους «που σακα­τεύ­ο­νται από την εντα­τι­κο­ποί­η­ση και την απου­σία ακό­μα και των πιο στοι­χειω­δών μέτρων ασφά­λειας». Πλέ­ον «δεν μιλά­με για ασυ­δο­σία, μιλά­με για συνει­δη­τή εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή», πρό­σθε­σε σχο­λιά­ζο­ντας πως όλα τα παρα­πά­νω γίνο­νται με τις πλά­τες της κυβέρ­νη­σης. Οι καταγ­γε­λί­ες που φτά­νουν στο σωμα­τείο «μας εξορ­γί­ζουν, αλλά ταυ­τό­χρο­να μας πει­σμώ­νουν να δυνα­μώ­σου­με κι άλλο τον αγώ­να μας», τόνι­σε και ξεκα­θά­ρι­σε πως για τους εργα­ζό­με­νους «είναι μονό­δρο­μος να δυνα­μώ­σου­με τον συλ­λο­γι­κό μας αγώ­να μέσα από τα σωμα­τεία μας».

τα καλυμένα στόματα έχουν φωνή Τα δυναμώνουμε ΚΚΕ

Απέναντι στο όργιο της καταστολής
δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια!

Στους εργα­ζό­με­νους δια­νο­μείς και στους κιν­δύ­νους που αντι­με­τω­πί­ζουν από την παν­δη­μία και τα εργα­τι­κά «ατυ­χή­μα­τα», στους χιλιά­δες επο­χι­κούς που σήμε­ρα έχουν μεί­νει χωρίς εισό­δη­μα, στους εργα­ζό­με­νους που πασχί­ζουν να επι­βιώ­σουν με ψίχου­λα, ανα­φέρ­θη­κε ο Γιώρ­γος Στε­φα­νά­κης, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων Αττι­κής, μπρο­στά στο σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο αλλά και τις αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες που σχε­διά­ζουν τα σωμα­τεία του κλά­δου. Στην παρέμ­βα­σή του στά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στην έντα­ση της κατα­στο­λής, στα αλλε­πάλ­λη­λα μέτρα των κυβερ­νή­σε­ων ενά­ντια στο δικαί­ω­μα στην απερ­γία, στις συγκε­ντρώ­σεις, στη συλ­λο­γι­κή δρά­ση των σωμα­τεί­ων, στις απα­ρά­δε­κτες «απα­γο­ρεύ­σεις», στα πρό­στι­μα σε συν­δι­κα­λι­στές, στις διώ­ξεις που επι­στρα­τεύ­ο­νται ενά­ντια σε αγω­νι­στές υγειο­νο­μι­κούς. «Η οργή και η αγα­νά­κτη­ση του εργα­ζό­με­νου λαού και της νεο­λαί­ας απέ­να­ντι στην έντα­ση της κρα­τι­κής κατα­στο­λής και στο όργιο αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας δεν μπο­ρεί να κρυ­φτεί!», τόνι­σε και υπο­γράμ­μι­σε ότι η κατα­στο­λή «παρα­μέ­νει χρή­σι­μο εργα­λείο της κυβέρ­νη­σης για την επι­βο­λή της αντι­λαϊ­κής της πολι­τι­κής». Τα τελευ­ταία δύο χρό­νια και σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας, «ενώ μειώ­νο­νται οι για­τροί και οι εκπαι­δευ­τι­κοί, αυξή­θη­καν κατά 7.000 όσοι υπη­ρε­τούν στις δυνά­μεις κατα­στο­λής», σχο­λί­α­σε. «Οι εργα­ζό­με­νοι και τα συν­δι­κά­τα δεν κάθι­σαν και δεν θα καθί­σουν με τα χέρια σταυ­ρω­μέ­να», ξεκα­θά­ρι­σε και πρό­σθε­σε πως θα συνε­χί­σουν, όπως ήδη έχουν κάνει, να καταρ­γούν στην πρά­ξη απα­γο­ρεύ­σεις και περιο­ρι­σμούς. «Θα συνε­χί­σου­με με όλες μας τις δυνά­μεις να αγω­νι­ζό­μα­στε», ανέ­φε­ρε, «οργα­νω­μέ­να και με πει­θαρ­χία, παίρ­νο­ντας όλα εκεί­να τα μέτρα που δια­σφα­λί­ζουν την υγεία μας, σε αντί­θε­ση με την κυβέρ­νη­ση που δεν παίρ­νει κανέ­να μέτρο ουσια­στι­κής προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ασφά­λειας του λαού».

Ως εδώ! Επίταξη εδώ και τώρα!

«Το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας ασφυ­κτιά», τόνι­σε ο Ηλί­ας Σιώ­ρας, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός». Με την παρέμ­βα­σή του μετέ­φε­ρε τη φωνή αγω­νί­ας των υγειο­νο­μι­κών για την πλη­ρό­τη­τα των κλι­νών ΜΕΘ και των κλι­νών νοση­λεί­ας Covid, που φτά­νει στα δημό­σια νοσο­κο­μεία από 90% έως 100%. Μετέ­φε­ρε παράλ­λη­λα και την αγα­νά­κτη­σή τους για τη δήθεν «επί­τα­ξη» ορι­σμέ­νων ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών και κλι­νών. Στην κατεύ­θυν­ση αυτή, στη­λί­τευ­σε τις φου­σκω­μέ­νες «απο­ζη­μιώ­σεις» που κατα­βάλ­λο­νται στους ιδιώ­τες, τη μετα­φο­ρά ειδι­κευό­με­νων από τα δημό­σια νοσο­κο­μεία για να δου­λέ­ψουν στις κλί­νες του ιδιω­τι­κού τομέα, τα κρι­τή­ρια που περιο­ρί­ζουν τα περι­στα­τι­κά που θα διο­χε­τεύ­ο­νται στους ιδιώ­τες σε ασθε­νείς με πολύ ελα­φρά συμ­πτώ­μα­τα «μια μέρα πριν το εξι­τή­ριο». «Είναι εγκλη­μα­τι­κό να υπάρ­χουν 4.000 ιδιω­τι­κές κλί­νες στο λεκα­νο­πέ­διο της Αττι­κής και 217 κλί­νες ΜΕΘ», την ίδια στιγ­μή που ο «Ευαγ­γε­λι­σμός» μπαί­νει σε γενι­κή εφη­με­ρία με τις 58 κλί­νες ΜΕΘ Covid που δια­θέ­τει κατει­λημ­μέ­νες, ενώ από τις 200 απλές κλί­νες νοση­λεί­ας Covid οι 170 — 180 είναι επί­σης κατει­λημ­μέ­νες. Η ίδια εικό­να, όπως εξή­γη­σε, επι­κρα­τεί σε όλα τα μεγά­λα νοσο­κο­μεία. Επα­νέ­λα­βε το αίτη­μα «να γίνει μαζι­κή και ουσια­στι­κή επί­τα­ξη των κλι­νών του ιδιω­τι­κού τομέα» και κάλε­σε τους υγειο­νο­μι­κούς να στεί­λουν σήμε­ρα μαζί με όλους τους εργα­ζό­με­νους και τον λαό το μήνυ­μα: «Ως εδώ».

Ηλίας Σιώρας Μονόδρομος η επίταξη Ιδιωτικών ΜΕΘ

Παίρνουν απάντηση τα κρούσματα της εργοδοτικής επίθεσης

«Συμ­με­τέ­χου­με με όλες τις δυνά­μεις μας στην επι­τυ­χία του αυρια­νού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου», τόνι­σε με τη σει­ρά του ο Στά­θης Στα­θου­λό­που­λος, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Φαρ­μά­κου Αττι­κής. Μιλώ­ντας για τον κλά­δο, επι­σή­μα­νε πως και στο Φάρ­μα­κο κατα­γρά­φο­νται κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού στους χώρους δου­λειάς και εργα­ζό­με­νοι που νοσούν, αφού το κρι­τή­ριο των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων «είναι το κέδρος, δεν είναι η ζωή των εργα­ζο­μέ­νων». Δίπλα στην παν­δη­μία, ανα­φέρ­θη­κε και στα «κρού­σμα­τα» εργο­δο­τι­κής επί­θε­σης στη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση, καθώς η εργο­δο­σία «παίρ­νει πάσα» από την κυβέρ­νη­ση για να συνε­χί­σει την προ­σπά­θεια να επι­βά­λει «σιγή νεκρο­τα­φεί­ου» στους χώρους δου­λειάς. Σχο­λιά­ζο­ντας τις εξε­λί­ξεις γύρω από τον εμβο­λια­σμό, προ­α­νήγ­γει­λε πρω­το­βου­λί­ες για τον έγκαι­ρο εμβο­λια­σμό των εργα­ζο­μέ­νων σε μεγά­λους χώρους δουλειάς.

Πολύ­μη­νη ανερ­γία και χτύ­πη­μα στα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων είναι ο απο­λο­γι­σμός ενός χρό­νου παν­δη­μί­ας για τους καλ­λι­τέ­χνες, όπως εξή­γη­σε ο Βασί­λης Παρα­σκευό­που­λος, πρό­ε­δρος του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου. Παράλ­λη­λα, ανα­φέρ­θη­κε στην προ­σπά­θεια κυβέρ­νη­σης και εργο­δο­σί­ας να δια­μορ­φώ­σουν το «νέο τοπίο» στον κλά­δο, το οποίο θα είναι πολύ χει­ρό­τε­ρο από το προη­γού­με­νο. «Ο χρό­νος που πέρα­σε και η συγκυ­ρία που ζήσα­με δεν ήταν μια κατά­στα­ση που μας άφη­σε στο σπί­τι μας», πρό­σθε­σε και επι­σή­μα­νε ότι ο απο­λο­γι­σμός των σωμα­τεί­ων περι­λαμ­βά­νει σει­ρά από κινη­το­ποι­ή­σεις και αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες, βήμα­τα στην οργά­νω­ση και τη συσπεί­ρω­ση, αγώ­νες κατα­δί­κης της κατα­στο­λής που στον κλά­δο εκφρά­ζε­ται και με τη λογο­κρι­σία που φέρ­νει ο πρό­σφα­τα νομο­θε­τη­μέ­νος «τρο­μο­νό­μος» στην Τέχνη. «Είμα­στε πιο δυνα­τοί σε μια δύσκο­λη περί­ο­δο», τόνι­σε και κάλε­σε στο σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο, δίνο­ντας συνέ­χεια στη σχε­τι­κή δραστηριότητα.

1 χρόνος Πανδημίας

Τα αιτήματα

Τα κεντρι­κά αιτή­μα­τα των συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, τα οποία εμπλου­τί­ζο­νται σε χώρους δου­λειάς και κλά­δους, είναι τα εξής:

  • Επί­τα­ξη ΕΔΩ και ΤΩΡΑ του ιδιω­τι­κού τομέα της Υγεί­ας, χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση.
  • Μέτρα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στους χώρους δου­λειάς, στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, στα σχο­λεία και στα πανεπιστήμια.
  • Οργα­νω­μέ­νος έλεγ­χος σε ΒΙΠΕ και μεγά­λες βιο­μη­χα­νι­κές μονά­δες, όπου απα­σχο­λού­νται χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι. Οργα­νω­μέ­νος έλεγ­χος στα σού­περ μάρκετ.
  • Στή­ρι­ξη του εισο­δή­μα­τος και των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων. Προ­στα­σία των ανέρ­γων, έντα­ση του αγώ­να ενά­ντια σε κυβέρ­νη­ση και επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, που επι­χει­ρούν να τσα­κί­σουν μισθούς και συντά­ξεις, ασφα­λι­στι­κά, εργα­σια­κά και δημο­κρα­τι­κά δικαιώματα.
  • Καμία περι­στο­λή των δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των των λαών με πρό­σχη­μα τον κορονοϊό.
  • Να μπει τέρ­μα στην αστυ­νο­μο­κρα­τία και στην κρα­τι­κή κατα­στο­λή.

Κινητοποίηση Θριάσιο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μέχρι την τελευταία ώρα για την επιτυχία των συλλαλητηρίων

Με εξορ­μή­σεις σε χώρους δου­λειάς, μέχρι και την τελευ­ταία ώρα, τα ταξι­κά σωμα­τεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης μετα­φέ­ρουν το κάλε­σμα συμ­με­το­χής στο πανερ­γα­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο για την προ­στα­σία της υγεί­ας και κατα­δί­κης της κρα­τι­κής βίας και κατα­στο­λής, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα, στις 6 μ.μ., στο Αγαλ­μα Βενιζέλου.

Καλούν τον εργα­ζό­με­νο λαό να στα­θεί άφο­βα μπρο­στά στην εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία, με συλ­λο­γι­κό, οργα­νω­μέ­νο και ταξι­κό αγώ­να και να διεκ­δι­κή­σει από το κρά­τος και την εργο­δο­σία επί­τα­ξη εδώ και τώρα του ιδιω­τι­κού τομέα της Υγεί­ας, μέτρα προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς, στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, στα σχο­λεία και τα πανε­πι­στή­μια. Οργα­νω­μέ­νο έλεγ­χο στη ΒΙΠΕ Σίν­δου και μεγά­λες βιο­μη­χα­νι­κές μονά­δες όπου απα­σχο­λού­νται χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι και επί­σης στα σού­περ μάρ­κετ. Καμία περι­στο­λή των δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των με πρό­σχη­μα τον κορο­νο­ϊό. Να μπει τέρ­μα στην αστυ­νο­μο­κρα­τία και την κρα­τι­κή καταστολή.

Χτες περιο­δεί­ες έγι­ναν σε «Ohonos Snack», «Μπάρ­μπα Στά­θης», «ΕΔΕΣΜΑ», «Palaplast», ΕΚΜΕ, «DS Smith», «Nova Packaging», σε για­πιά στο κέντρο της πόλης και στο αμα­ξο­στά­σιο του Μετρό, στη Γεω­νά­λυ­ση, σε σού­περ μάρ­κετ στο Α’ και Ε’ Δια­μέ­ρι­σμα, στην «Quality Call Sales» και σε υπη­ρε­σί­ες του δήμου Αμπε­λο­κή­πων — Μενε­μέ­νης. Σήμε­ρα περιο­δεί­ες προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται σε «Artima», «Του­μπερ­λέ­κας», εργο­τά­ξια Μετρό Αγί­ας Σοφί­ας και Βενι­ζέ­λου, τεχνι­κή εται­ρεία «Σαμα­ράς», «Almeco» και «Λεο­ντα­ρί­δης», «Agrolab», ΣΙΔΕΝΟΡ, «Χατζό­που­λος», «LIDL», απο­θή­κες «ΑΒ», «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» στην Ευκαρ­πία και στις υπη­ρε­σί­ες των δήμων Κορ­δε­λιού — Ευό­σμου και Πυλαί­ας — Χορτιάτη.

Παράλ­λη­λα με τη συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο, το Σωμα­τείο Μισθω­τών Τεχνι­κών Μακε­δο­νί­ας καλεί τα μέλη του, κάθε εργα­ζό­με­νο, να συμ­με­τά­σχουν και στην εθε­λο­ντι­κή αιμο­δο­σία που διορ­γα­νώ­νει μαζί με άλλα σωμα­τεία, την Πέμ­πτη 18/3 και την Παρα­σκευή 19/3, εντός της ΔΕΘ (τηλ. επι­κοι­νω­νί­ας για τη συμ­με­το­χή εργα­ζο­μέ­νων και σωμα­τεί­ων 6987697179, 6987756750).

Σε συμ­με­το­χή στο πανερ­γα­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο καλεί με ανα­κοί­νω­σή της και η Ενω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΝΙΘ), που ενώ­νει τη φωνή της με τα εργα­τι­κά σωμα­τεία στον αγώ­να για ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ, μέτρα για την προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού και την επι­βί­ω­ση των εργα­ζο­μέ­νων και ενά­ντια στην αστυ­νο­μο­κρα­τία, στην κρα­τι­κή βία και καταστολή.

Ξενοδοχο κινητοποίηση εργαζόμενων

Σε άλλες πόλεις

Στην Πιε­ρία, το αγω­νι­στι­κό ραντε­βού σήμε­ρα έχει ορι­στεί στις 5 μ.μ. στο σιντρι­βά­νι — πλα­τά­νι στην Κατε­ρί­νη, μετά από πλα­τιά σύσκε­ψη που οργα­νώ­θη­κε με πρω­το­βου­λία του Συν­δι­κά­του Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ν. Πιε­ρί­ας «Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ». Στη σύσκε­ψη που έγι­νε την Παρα­σκευή, αλλά και στην εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση που ακο­λού­θη­σε, την Κυρια­κή στο στέ­κι της Λαϊ­κής Επι­τρο­πής Κατε­ρί­νης, ανα­δεί­χθη­κε η ανά­γκη συντο­νι­σμού της δρά­σης ενά­ντια στις πολι­τι­κές που με πρό­σχη­μα την παν­δη­μία επι­διώ­κουν να βάλουν σε καρα­ντί­να τα δικαιώ­μα­τα του λαού και της νεο­λαί­ας σε υγεία, δου­λειά, μόρφωση.

Τόσο στη σύσκε­ψη όσο και στην εκδή­λω­ση συμ­με­τεί­χαν εκπρό­σω­ποι της Επι­τρο­πής Φοι­τη­τών Πιε­ρί­ας, της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Κατε­ρί­νης, της Ενω­σης Συλ­λό­γων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Δήμου Κατε­ρί­νης, του Σωμα­τεί­ου Συντα­ξιού­χων Λιτο­χώ­ρου, του Σωμα­τεί­ου Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Ν. Πιε­ρί­ας, της Επι­τρο­πής Αγώ­να Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού, αλλά και του Συλ­λό­γου Γυναι­κών Λιτο­χώ­ρου (μέλος της ΟΓΕ).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο